Speedlink SL-6401 Rugg инструкция

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Speedlink SL-6401 Rugg. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Speedlink SL-6401 Rugg на этой странице.

PL
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten produkt jest przeznaczony tylko do
podłączenia do komputera PC. Jöllenbeck
GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi
na skutek nieuważnego, nieprawidłowego,
niewłaściwego lub niezgodnego z określonym
przez producenta użytkowania produktu.
Zagrożenia dla zdrowia
W przypadku skrajnie długiego posługiwania
się urządzeniami do wprowadzania może
dojść do problemów zdrowotnych, jak złe
samopoczucie czy bóle głowy. Dlatego
należy robić regularne przerwy, a w razie
powtarzających się problemów należy
zasięgnąć porady lekarza.
Informacja o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
(urządzenia radiowe, telefony przenośne, tele-
fony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
wypadku należy zachować większą odległość
od źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
W razie problemów technicznych z tym
produktem proszę zwrócić się do naszej
pomocy technicznej, z która najszybciej
można skontaktować się przez naszą stronę
internetową www.speedlink.com.
DK
Bestemmelsesmæssig anvendelse
Produktet er kun beregnet som indtastningsen-
hed for tilslutning til en PC. Jöllenbeck GmbH
er ikke ansvarligt for skader på produktet
eller personskader på grund af uforsigtig,
uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller
anvendelse til et formål, som ikke svarer til
producentens anvisninger.
Sundhedsrisiko
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputen-
heder være årsag til sundhedsmæssige skader
som ubehag eller smerter. Hold regelmæssigt
pause, og søg læge, hvis problemerne gen-
tager sig.
Overensstemmelseshenvisning
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske
felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
mobiltelefoner, mikrobølge-aadninger), kan
der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på,
at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
Teknisk support
Ved tekniske problemer med dette produkt,
kontakt venligst vores support som du nder
på vores webside www.speedlink.com.
EL
Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή
εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή.
Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν ή για
τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης
του προϊόντος για διαφορετικό από τον
αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
Κίνδυνοι για την υγεία
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών
εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις
στην υγεία όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι.
Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε
ιατρική συμβουλή σε επίμονα προβλήματα.
Υπόδειξη συμμόρφωσης
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη
λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε
αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε
την απόσταση προς τις συσκευές που
δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν,
απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο
οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση
μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
CZ
Použití podle předpisů
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní
zařízení pro připojení na počítač. Firma Jöl-
lenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
nedbalého, neodborného, nesprávného použití
výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k
jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
Zdravotní rizika
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení
může být příčinou zdravotních problémů, jako
jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté
přestávky a v případě opakujících se problémů
konzultujte lékaře.
Informace o konformitě
Za působení silných statických, elektrických,
nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová
zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje)
může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste
zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
Technický suport
V případě technických problémů s tímto
produktem kontaktujte prosím náš suport, který
je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich
webových stránek www.speedlink.com.
SE
Föreskriven användning
Den här produkten ska endast användas
som inputapparat och anslutas till en dator.
Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador
på produkt eller person som är ett resultat av
ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller
att produkten använts för syften som inte
motsvarar tillverkarens anvisningar.
Hälsorisker
Att använda inputapparater extremt länge kan
leda till problem med hälsan, t ex obehag eller
smärtor. Lägg in regelbundna pauser och kon-
sultera en läkare om problemen återkommer.
Information om funktionsstörningar
Starka statiska, elektriska och högfrekventa
fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
urladdningar från mikrovågsugnar) kan
påverka apparatens/apparaternas funktion.
I så fall ska du försöka öka avståndet till den
apparat som stör.
Teknisk support
Om du får tekniska problem med produkten
kan du vända dig till vår support.
Du når den snabbast genom vår
webbsida www.speedlink.com.
HU
Rendeltetésszerű használat
A termék csak számítógépre csatlakoztatva
alkalmas beadó készülékként. A Jöllenbeck
GmbH nem vállal felelősséget a termékben ke-
letkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért,
ha az gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy
nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
használatból eredt.
Egészségügyi kockázat
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó
készülékeket, olyan egészségügyi panaszok
léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy
fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és
visszatérő panasz esetén forduljon orvoshoz.
Megfelelőségi tudnivalók
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekven-
ciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefo-
nok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú
sütők, kisülések) hatására a készülék (a kés-
zülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az
esetben próbálja meg növelni a távolságot a
zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák
esetén forduljon Támogatásunkhoz,
melyet leggyorsabban honlapunkon
www.speedlink.com keresztül érhet el.
NO
Forskriftsmessig bruk
Dette produktet er kun ment som inn-data
apparat for tilkobling til en datamaskin. Jöllen-
beck GmbH ta intet ansvar for produktet eller
for personskader som skyldes ikke forskrifts-
messig eller feil bruk, eller bruk av produktet
utover det som er angitt fra produsenten.
Heleserisiko
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter
kan føre til helseproblemer som ubehag eller
smerter. Legg derfor inn regelmessige pauser
og kontakt lege dersom problemene vedvarer.
Samsvarsanvisning
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske
eller høyfrekvente felt (radioanlegg, mo-
biltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan
det forekomme funksjonsfeil på apparatet/
apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til
forstyrrende utstyr.
Teknisk Support
Hvis du har tekniske problemer med
dette produktet, må du ta kontakt med
vår Support, som du raskest kan nå
via vår nettside www.speedlink.com.
FI
Määräysten mukainen käyttö
Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen
tietokoneeseen liittämisen jälkeen. Jöllenbeck
GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuot-
teeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden
loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen
huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttö-
tarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
Terveyshaitat
Äärimmäisen pitkä syöttölaitteiden käyttö voi
aiheuttaa terveydellisiä vaivoja, kuten huonoa
oloa tai kipuja. Pidä säännöllisesti taukoja ja
kysy lääkäriltä apua, jos ongelmat toistuvat.
Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
aiheuttavista laitteista.
Tekninen tuki
Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän
tuotteen suhteen, käänny tukemme puoleen.
Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivum-
me www.speedlink.com kautta.
CZ
1. Zastrčte konektor do volného
USB rozhraní Vašeho
počítače. Automaticky se
nainstaluje řídicí program a
krátce na to je klávesnice
připravená k použití.
2. Některé F klávesy mají
dodatečnou funkci. K vyvolání
požadované přídavné funkce,
stiskněte „Fn“ a současně
příslušnou klávesu F
(viz obrázek).
EL
1. Συνδέστε το βύσμα με μια
ελεύθερη διασύνδεση USB
του υπολογιστή σας. Ο οδηγός
εγκαθίσταται αυτόματα και το
πληκτρολόγιο είναι μετά από
λίγο έτοιμο για χρήση.
2. Ορισμένα πλήκτρα F έχουν
επιπρόσθετες λειτουργίες.
Πιέστε το „Fn“ και ταυτόχρονα
το αντίστοιχο πλήκτρο F, για
να καλέσετε την επιθυμητή
επιπρόσθετη λειτουργία (δείτε
το σχέδιο).
PL
1. Podłącz wtyk USB do olnego
portu USB komputera.
Sterownik instaluje się
automatycznie i zaraz po
tej operacji klawiatura jest
gotowa do pracy.
2. Niektóre przyciski funkcyjne
mają dodatkowe funkcje.
Naciśnij klawisz „Fn“ i
jednocześnie odpowiedni
klawisz funkcyjny, by wywołać
żądaną funkcję dodatkową
(patrz graka).
DK
1. Forbind stikket med et
ledigt USB-interface på din
computer. Driveren installeres
automatisk og tastaturet er
hurtigt klar til brug.
2. Nogle F-taster er kongureret
med yderligere funktioner.
Tryk samtidigt „Fn“ den
tilsvarende F-tast for at hente
den ønskede ekstrafunktion
(se guren).
SE
1. Sätt kontakten i en ledig
USB-port på din dator.
Drivrutinen installeras
automatiskt och strax därefter
kan tangentbordet användas.
2. Vissa F-tangenter är belagda
med extrafunktioner. Tryck
på Fn och motsvarande
F-tangent samtidigt för att
hämta den extrafunktion
du vill ha (se grask
framställning).
NO
1. Koble kontakten til en leding
USB-port på datamaskinen.
Driveren installeres
automatisk og tastaturet er
straks klar til bruk.
2. Noen F-taster har
ekstrafunksjoner. Trykk
på „Fn“ og samtidig på
den aktuelle F-tasten for
å hente den ønskede
ekstrafunksjonen
(se illustrasjon).
HU
1. Csatlakoztassa az USB-
csatlakozót számítógépe
szabad USB portjára. A
meghajtó magától telepítődik
és az egér rövid időn belül
már használható is.
2. Néhány F-gomb plusz
funkcióval rendelkezik.
Nyomja meg az „Fn“ billentyűt
és egyszerre mellé az
F-gombot, hogy lehívja a
kívánt kiegészítő funkciót
(lásd az ábrát).
FI
1. Työnnä liitin tietokoneen
vapaaseen USB-liitäntään.
Ajuri asennetaan
automaattisesti, ja
näppäimistöä voi käyttää pian
sen jälkeen.
2. Joillakin F-painikkeilla on
lisätoimintoja. Paina „Fn“-
painiketta ja samanaikaisesti
vastaavaa F-painiketta
kutsuaksesi esiin halutun
lisätoiminnon (katso kuva).
Quick install Guide
Vers. 1.0
ruGG
FleXiBle keYBOard
sl-6401-Bk
©2012 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any
errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Volume down
Volume up
Mute
Previous track
Play / pause
Stop
Next track
Browser
E-Mail
Homepage
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team.
The quickest way is via our website: www.speedlink.com.

У вас возник вопрос относительно изделия Speedlink SL-6401 Rugg?

Задайте вопрос другим пользователям Speedlink SL-6401 Rugg. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям Speedlink SL-6401 Rugg предоставить вам исчерпывающий ответ.