Tefal Ultragliss FV4951

Tefal Ultragliss FV4951 инструкция

(1)
 • 1.
  Max.
  OK
  2. 2.
  1
  sec.
  FR Selon modèle / EN Depending on model / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / ES
  Según modelo / PT Consoante o modelo / IT Secondo i modelli / DA Afhængig af model / NO
  Avhenger av modell / SV Beroende på modell / FI Mallista riippuen /TR Modele göre / EL ανάλογα
  με το μοντέλο / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / SK V závislosti od modelu / HU Modelltől
  függően / SL Odvisno od modela / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі /
  HROvisno o mo delu / RO Ovisno o modelu / ET Sõltuvalt mudelist / LT Pagal modelį / LV Atbilstoši
  modelim / KO 모델에 따라 다름 / BA Zavisno od modela / RC 视型号而定 / HK 視型號而定 / VN
  Theo mẫu / TH ามรุ / SR U zavisnosti od modela / AR / FA
  *
  max.
  1
  sec.
  NO
  OK
  max.
  www.tefal.com www.calor.fr
  www.tefal.com www.calor.fr
  www.tefal.com www.calor.fr
  www.tefal.com www.calor.fr
  NO
  *
  FR Veuillez lire attentivement le livret “Consignes de sécurité et d’utilisation“ avant la première
  utilisation / EN Please read carefully the "Safety and use instructions" booklet before rst use / DE
  Lesen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch aufmerksam die Broschüre „Sicherheits- und
  Bedienungshinweise“ durch. / NL Gelieve vóór het eerste gebruik aandachtig het boekje met de
  v
  eiligheids- en gebruiksvoorschriften door te nemen / ES Lea detenidamente el libro «Instrucciones
  de seguridad y de uso» antes de utilizar el aparato por primera vez / PT Leia atentamente o manual
  «Instruções de segurança e utilização» antes da primeira utilização / IT Leggere con attenzione il
  libretto "Norme di sicurezza e d'uso" al primo utilizzo / DA Læs hæftet "Sikkerheds- og brugsanvisning"
  grundigt igennem inden den første ibrugtagning. / NO Les nøye heftet "Råd om sikkerhet og bruk"
  før første gangs bruk / SV Var god s ftet ”Säkerhets- och användningsinstruktioner” innan den
  första användningen. / FI Lue turvallisuus- ja käyttöohjevihko huolellisesti ennen ensimmäistä
  käyttökertaa. / TR İlk kullanımdan önce "Güvenlik ve kullanım talimatları" kitapçığını dikkatlice okuyun
  / EL Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο «Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης» πριν από την πρώτη χρήση
  / PL Przed pierwszym yciem proszę uważnie przeczytać broszurę „Zalecenia dotyczące
  bezpieczeństwa i użytkowania” / CS Před prvním použitím si, prosím, pečlivě prostudujte
  „Bezpečnostní pokyny pro použití“ / SK Pred prvým použitím si pozorne prečítajte „Bezpečnostné
  odporúčania apoužitie. / HU Az első használat előtt gyelmesen olvassa el a „Biztonsági előírások és
  használati útmutató című fejezetet / SL Pred prvo uporabo natančno preberite »Navodila za varno
  uporabo« / RU Перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию «Меры
  безопасности и правила использования». / UK Перед першим використанням уважно
  прочитайте посібник «Правила техніки безпеки та рекомендації щодо використання» / HR
  Molimo da prije prve uporabe pažljivo pročitate priručnik „Sigurnosne upute / RO Înainte de prima
  utilizare, citiţi cu atenţie manualul „Instrucţiuni de siguranţă şi de utilizare” / ET Palun lugege enne
  esimest korda kasutamist hoolikalt ohutus- ja kasutusjuhendit / LT Atidžiai perskaitykite knygelę
  „Saugos ir naudojimo reikalavimai“ prieš naudodami įrenginį pirmą kartą / LV Pirms izmantojat ierīci
  pirmoreiz, lūdzu rūpīgi izlasiet brošūru "Norādījumi par drošību un lietošanu” / BG Моля, прочетете
  внимателно книжката "Препоръки за безопасност и употреба" преди първоначална употреба /
  KO 처음 사용하기 , 제품 사용과 관련된 "안전 수칙" 자를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다 /
  BA Molimo vas da prije prve upotrebe pročitate knjižicu "Uputstva za sigurnost i upotrebu / RC 在第
  一次使用前请认真阅读此安全操作规程 / HK 在第一次使用前請認真閱讀安全操作規
  手冊 / VN Vui lòng đọc kỹ cuốn "Hướng dẫn Sử dụng và Biện pháp An toàn" trước
  khi sử dụng lần đầu / TH กรุาอ่านหนังสื "คูมือความปลอดภัยและการใช้าน" ก่นการใช้งานครังแรก /
  SR pažljivo pročitajte priručnik „Uputstva o bezbednosti i korišćenju“ pre prve upotrebe /
  AR /
  FA
  ¥Ôd§v Æd«¡… ØÔV"«∞ºö±W Ë ≈¸®Uœ«‹ «ùß∑FLU‰" °FMU¥W Æ∂q «ùß∑FLU‰ ∞KLd… «_Ë∞v
  Æ∂q «“ «Ë∞}s «ß∑HUœÁ, ∞DHU" §eËÁ " «|LMv Ë œß∑u¸«∞FLq «ß∑HUœÁ " ¸« °U œÆX °ªu«≤}b
  •ºV «∞Luœ¥q°º∑t °t ±b‰
  www.tefal.com www.calor.fr
  Утюги бытовые электрические с
  пароувлажнителем Tefal FV39xxxx
  Изготовлено во Франции для холдинга “GROUPE
  SEB”, France (Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les
  4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
  Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134
  Экюли Седекс Франс тель, импрортёр - ЗАО
  “Группа СЕБ-Восток”
  125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3
  тел. 213-32-32.
  Информация о сертификации:
  • Сертификат соответствия № ТС RU C-
  FR.АГ27.B.00597
  • Срок действия с 15.09.2014 по 14.09.2019
  • Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»
  Соответствуют требованиям:
  • ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
  оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г.
  №768.
  • ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
  совместимость
  технических средств", утв. Решением КТС от
  09.12.2011г. №879.
  Срок службы изделия 2 года с
  даты продажи в условиях
  эксплуатации и хранения при
  температуре от 0°С до 40 °С.
  Утюги бытовые электрические с
  пароувлажнителем Tefal FV49xxxx
  Изготовлено во Франции для холдинга “GROUPE
  SEB”, France (Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les
  4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
  Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134
  Экюли Седекс Франс Официальный
  представитель, импрортёр - ЗАО “Группа СЕБ-
  Восток”
  125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3
  тел. 213-32-32
  Информация о сертификации:
  • Сертификат соответствия № ТС RU C-
  FR.АГ27.B.00842
  • Срок действия с 04.03.2016 по 03.03.2021
  • Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»
  Соответствуют требованиям:
  • ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
  оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.
  2011г. №768.
  • ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная
  совместимость технических средств", утв.
  Решением
  КТС от 09.12.2011г. №879.
  Срок службы изделия 2 года с
  даты продажи в условиях
  эксплуатации и хранения при
  температуре от 0°С до 40 °С
  1800138195 FV49XX FTR4.qxp_110x190 07/03/16 13:55 Page1
Tefal Ultragliss FV4951

Нужна помощь?

Количество вопросов: 1

У вас есть вопрос о Tefal Ultragliss FV4951 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Tefal Ultragliss FV4951 вам ответить.

Валерий, 2019-05-28 17:11:33 Нет комментариев

Tefal Ultragliss FV4951 Инструкция на русском

Ответить на вопрос

Посмотреть руководство для Tefal Ultragliss FV4951 бесплатно. Руководство относится к категории Утюги, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 6.1. Руководство доступно на следующих языках: русский, голландский, французский, итальянский, греческий, китайский, хорватский. У вас есть вопрос о Tefal Ultragliss FV4951 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Tefal Ultragliss FV4951

Бренд Tefal
Модель Ultragliss FV4951
Изделие Утюг
Язык русский, голландский, французский, итальянский, греческий, китайский, хорватский
Тип файла PDF

Похожие руководства по эксплуатации

Утюг Tefal

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о TefalUltragliss FV4951.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь