Timex Expedition Dive Style Chronograph T49799

Timex Expedition Dive Style Chronograph T49799 инструкция

(1)
 • THANK YOU FOR PURCHASING YOUR TIMEX
  ®
  WATCH.
  Please read instructions carefully to understand how to operate
  your Timex
  ®
  watch. Your model may not have all of the features
  described in this booklet.
  BASIC OPERATIONS
  6 o’clock eye shows seconds.
  10 o’clock eye shows “minutes elapsed” for chronograph.
  2 o’clock eye shows “1/20 seconds elapsed” for chronograph.
  Chronograph second hand shows “seconds elapsed” for chronograph.
  TIME
  To set the time:
  1. PULL crown out to “C” position.
  2. TURN crown either way to correct time.
  3. PUSH crown in to “A” position.
  To adjust to a new time zone:
  1. PULL crown out to “B” position.
  2. TURN crown either way to move the hour hand in hour increments.
  CALENDAR
  To set the calendar:
  1. PULL crown out to “B” position.
  2. TURN crown either way to move hour hand. Two complete
  revolutions relative to the 12 o’clock position will move the date
  forward or backward. This will correct both date and 24-hour time.
  3. PUSH crown in to “A” position.
  NOTE: The date changes automatically every 24 hours.
  CHRONOGRAPH
  The chronograph is capable of measuring:
  1/20 seconds elapsed up to 1 second (2 o’clock eye).
  Seconds elapsed up to 1 minute (chronograph second hand).
  Minutes elapsed up to 30 minutes (10 o’clock eye).
  NOTE: Chronograph will operate continuously for 4 hours, after which
  it will automatically stop and reset.
  NOTE: The hand does not move during chronograph function, the
  1/20th seconds are indicated when chronograph is stopped and not
  yet reset.
  BEFORE USING THE CHRONOGRAPH, adjust all the chronograph hands
  to the “0” or 12-hour positions.
  To adjust chronograph hands:
  1. PULL crown out to “B” position.
  2. PRESS pusher “B” until the hand at the 10 o’clock eye resets to the
  “30” position.
  3. PULL crown out to “C” position.
  4. PRESS pusher “A” until the chronograph second hand resets to the
  “0” or “60” or 12-hour position.
  5. PRESS pusher “B” until the hand at the 2 o’clock eye resets to the
  “0” position.
  6. PUSH in Crown to “A” position.
  NOTE:
  Make sure the chronograph is stopped and reset before adjusting.
  PRESSING and HOLDING either pusher “A” or “B” for 2 seconds will
  cause the hands to move continuously until the pusher is released.
  Standard chronograph measurement:
  1. PRESS pusher “A” to start timing.
  2. PRESS pusher “A” to stop timing.
  3. PRESS pusher “B” to reset.
  Split Time Measurement:
  1. PRESS pusher “A” to start timing.
  2. PRESS pusher “B” to split.
  3. PRESS pusher “B” to resume timing.
  4. PRESS pusher “A” to stop timing.
  5. PRESS pusher “B” to reset.
  INDIGLO
  ®
  NIGHT-LIGHT
  With the crown in the “A” position, PUSH crown to the “D” position.
  Entire dial will be illuminated. Electroluminescent technology used in
  INDIGLO
  ®
  night-light illuminates entire watch face at night and in low
  light conditions.
  NIGHT-MODE
  ®
  FEATURE
  To use NIGHT-MODE
  ®
  Feature:
  1. PUSH and HOLD Crown to “D” position for 4 seconds to activate
  NIGHT-MODE
  ®
  feature. PRESSING any pusher will cause the INDIGLO
  ®
  night-light to stay on for 3 seconds.
  2. NIGHT-MODE
  ®
  feature will last for 8 hours.
  3. Or PUSH and HOLD Crown to “D” position for 4 seconds to deactivate
  NIGHT-MODE
  ®
  feature.
  WATER RESISTANCE
  If your watch is water-resistant, meter marking or (O) is indicated.
  Water-Resistance Depth p.s.i.a. * Water Pressure Below Surface
  30m/98ft 60
  50m/164ft 86
  100m/328ft 160
  *pounds per square inch absolute
  WARNING: TO MAINTAIN WATER-RESISTANCE, DO NOT PRESS ANY
  BUTTONS UNDER WATER.
  1. Watch is water-resistant only as long as lens, push buttons and case
  remain intact.
  2. Watch is not a diver watch and should not be used for diving.
  3. Rinse watch with fresh water after exposure to salt water.
  BRACELET ADJUSTMENT
  BRACELET LINK REMOVAL
  Removing Links: Place bracelet upright and insert
  pointed tool in opening of link. Push pin forcefully
  in direction of arrow until link is detached (pins are
  designed to be difcult to remove). Repeat until
  desired number of links are removed.
  Reassembly: Rejoin bracelet parts. Push pin back into link in opposite
  direction of arrow. Press pin down securely into bracelet until it is flush.
  SOLID LINK BRACELET
  Removing Links: Using a very small screwdriver,
  remove screws by turning counterclockwise.
  Repeat until desired number of links are removed.
  Do not remove links adjacent to clasp.
  Reassembly: Rejoin bracelet parts and insert
  screw in end of opening where it was removed.
  Turn screw clockwise until tight and ush with bracelet.
  BATTERY
  Timex strongly recommends that a retailer or jeweler replace
  battery. If applicable, push reset button when replacing battery. Battery
  type is indicated on caseback. Battery life estimates are based on
  certain assumptions regarding usage; battery life may vary depending
  on actual usage.
  DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE. DO NOT RECHARGE. KEEP
  LOOSE BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.
  SLIDE-RULE BEZEL FUNCTION
  The slide rule function of the top ring operates by rotating the outer
  ring. The inner ring does not move. The outer ring is always related to
  “distance” or “speed”, or any data that varies with time. The inner ring
  only notes units of time.
  Outer Ring
  On the outer ring, the gure “10”
  represents factors or multiples of
  10, such as 0.1, 1.0, 10, or 100
  Inner Ring
  On the inner ring, “MPH” (mile per
  hour) refers to “speed index”. This
  index is used to calculate the speed
  involving any data per hour. On the
  inner ring, “STAT” (statute miles) and “NAUT” (nautical miles) are for
  conversion of distance units.
  The following examples serve as a guide of how to use the slide rule.
  SPEED CALCULATION:
  What speed is required to go 10 nautical miles in 15 minutes?
  Known Factors: Distance: 10 nautical miles Time: 15 minutes
  Align “10” arrow on the outer ring with “15” on the inner ring.
  The speed required can be found directly above the “MPH”
  marking on the inner ring
  The answer: 40 nautical miles per hour
  TIME CALCULATION:
  How long will it take to go 10 nautical miles at a speed of 40 miles
  per hour?
  Known Factors: Speed: 40 miles per hour Distance: 10 nautical miles
  Align “40” on the outer ring with the mark “MPH” marking
  on the inner ring.
  The time required can be found directly below the “10”
  arrow on the outer ring, which is “15” on the inner ring.
  The answer: 15 minutes
  DISTANCE CALCULATION:
  How far can you travel at 40 miles per hour for 15 minutes?
  Known Factors: Speed: 40 nautical miles per hour Time: 15 minutes
  Align “40” on the outer ring directly above the mark “MPH”
  on the inner ring.
  The distance travelled can be obtained above the “15”
  marker on the inner ring. The number indicated on the outer
  ring is “10”.
  The answer: the distance travelled is 10 nautical miles.
  UNIT CONVERSION:
  To convert distance from nautical miles to statute miles and kilometers
  Known Factor: Distance to convert is 10 nautical miles
  Align the “10” arrow on the outer ring above the “NAUT” on
  the inner ring. The conversion in statute miles (11.5) is found
  above the inner ring “STAT” marking, and the conversion
  to kilometers (18.5) is found above the inner ring “MPH”
  marking.
  www.timex.com
  W-91 921-095019 EU3
  www.timex.com
  W-91 921-095019 EU3
  www.timex.com
  W-91 921-095019 EU3
  Printed in the Philippines
  DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ HODINEK TIMEX
  ®
  .
  Přečtěte si prosím pozorně pokyny, abyste se dozvěděli, jak hodinky Timex
  ®
  správně používat. Může se stát, že konkrétní typ vašich hodinek nemá
  všechny funkce popsané v této brožurce.
  ZÁKLADNÍ POSTUPY
  Malý číselník v poloze 6 hodin ukazuje sekundy.
  Malý číselník v poloze 10 hodin ukazuje „uplynulé minuty“ pro chronograf.
  Malý číselník v poloze 2 hodiny ukazuje „uplynulé 1/20 sekundy“
  pro chronograf.
  Druhá ručička chronografu ukazuje „uplynulé sekundy pro chronograf.
  ČAS
  Jak nastavit čas:
  1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „C“.
  2. OTÁČEJTE korunkou kterýmkoli směrem pro nastavení správného času.
  3. ZATLAČTE korunku do polohy „A“.
  Jak nastavit čas v novém časovém pásmu:
  1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „B“.
  2. OTÁČEJTE korunkou kterýmkoli směrem pro pohyb hodinovou ručičkou po
  jednotlivých hodinách.
  KALENŘ
  Jak nastavit kalendář:
  1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „B“.
  2. OTÁČEJTE korunkou kterýmkoli směrem pro pohyb hodinovou ručičkou.
  Pomocí dvou úplných otočení ručičky přes polohu 12 hodin posunete datum
  kupředu nebo dozadu. Tím nastavíte správné datum i 24hodinový čas.
  3. ZATLAČTE korunku do polohy „A.
  POZNÁMKA: Datum se mění automaticky každých 24 hodin.
  CHRONOGRAF
  Chronograf dokáže měřit:
  Uplynulé 1/20 sekundy až po 1 sekundu (malý číselník v poloze 2 hodiny).
  Uplynulé sekundy až po 1 minutu (druhá ručička chronografu).
  Uplynulé minuty až po 30 minut (malý číselník v poloze 10 hodin).
  POZNÁMKA: Chronograf bude pracovat nepřetržitě po 4 hodiny; pak se
  automaticky zastaví a resetuje (vynuluje).
  POZNÁMKA: Při činnosti chronografu se ručička nepohybuje a údaj pro 1/20
  sekundy se zobrazí, když se chronograf zastaví a ještě není resetován.
  NEŽ CHRONOGRAF POUŽIJETE, nastavte všechny ručičky chronografu do
  polohy „0“, tedy 12 hodin.
  Jak nastavit ručičky chronografu:
  1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „B“.
  2. TISKNĚTE tlačítko „B“, dokud se ručička na malém číselníku v poloze 10 hodin
  neresetuje do polohy „30“.
  3. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „C“.
  4. TISKNĚTE tlačítko „A, dokud se sekundová ručička chronografu neresetuje do
  polohy „0“, tedy „60“ nebo 12 hodin.
  5. TISKNĚTE tlačítko „B“, dokud se ručička na malém číselníku v poloze 2 hodiny
  neresetuje do polohy „0“.
  6. ZATLAČTE korunku do polohy „A“.
  POZNÁMKA:
  ed prováděním nastavení chronografu se musíte přesvědčit, že se zastavil
  a je resetován.
  Když STISKNETE a PŘIDRŽÍTE buďto tlačítko „A“ nebo „B“ po 2 sekundy,
  ručičky se začnou nepřetržitě pohybovat, dokud tlačítko neuvolníte.
  Standardní měření času pomocí chronografu:
  1. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro zahájení měření času.
  2. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro ukončení měření času.
  3. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro resetování.
  Měření mezičasů:
  1. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro zahájení měření času.
  2. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro mezičas.
  3. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro pokračování v měření času.
  4. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro ukončení měření času.
  5. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro resetování.
  NOČNÍ OSVĚTLENÍ INDIGLO
  ®
  S korunkou v poloze „A“ ji ZATLAČTE do polohy „D“. Osvětlí se celý číselník.
  Elektroluminescenční technologie použitá pro noční osvětlení INDIGLO
  ®
  osvětluje celý povrch číselníku hodinek v noci a ve zhoršených světelných
  podmínkách.
  FUNKCE NIGHT-MODE
  ®
  Jak používat funkci NIGHT-MODE
  ®
  :
  1. STISKNĚTE a PŘIDRŽTE korunku v poloze „D“ po 4 sekundy, čímž aktivujete
  funkci NIGHT-MODE
  ®
  . Když STISKNETE jakékoli tlačítko, noční osvětlení
  INDIGLO
  ®
  se zapne a bude svítit po 3 sekundy.
  2. Funkce NIGHT-MODE
  ®
  bude fungovat po 8 hodin.
  3. Nebo STISKNĚTE a PŘIDRŽTE korunku v poloze „D“ po 4 sekundy, čímž funkci
  NIGHT-MODE
  ®
  deaktivujete.
  VODOTĚSNOST
  Pokud jsou vaše hodinky vodotěsné, je to vyznačeno údajem pro metry nebo
  symbolem (O).
  Hloubka vodotěsnosti p.s.i.a. * Tlak vody pod hladinou
  30 m / 98 stop 60
  50 m / 164 stop 86
  100 m / 328 stop 160
  *absolutní tlak v librách na čtvereční palec
  VAROVÁNÍ: PRO ZACHOVÁNÍ VODOTĚSNOSTI NETISKNĚTE ŽÁDNÁ
  TLAČÍTKA NA HODINCH POD VODOU.
  1. Hodinky si zachovají vodotěsnost pouze tehdy, pokud zůstane neporušeno
  jejich sklíčko, tlačítka a plášť.
  2. Toto nejsou potápěčské hodinky a nemají se používat při potápění.
  3. Po vystavení mořské vodě opláchněte hodinky sladkou vodou.
  ÚPRAVA DÉLKY NÁRAMKU
  ODSTRANÍ ČLÁNKŮ Z NÁRAMKU
  Jak odstranit články: Postavte náramek na hranu a
  vtiskněte zahrocený nástroj do otvoru v článku. Tlačte
  silně na kolíček ve směru šipky, dokud se článek neodpojí
  (kolíčky jsou vyrobeny tak, aby se vyjímaly jen ztěžka).
  Opakujte postup, dokud neodstraníte potřebný počet článků.
  Opětovné spojení náramku: Přiložte části náramku znovu k sobě. Zatlačte
  kolíček zpět do článku v opačném směru, než ukazuje šipka. Pevně vtlačte
  kolíček do náramku, dokud nebude zcela v jedné rovině s jeho povrchem.
  NÁRAMEK S PEVNÝMI ČLÁNKY
  Jak odstranit články: Pomocí velmi malého šroubováku
  vyjměte šroubky otáčením směrem doleva. Opakujte
  postup, dokud neodstraníte potřebný počet článků.
  Neodstraňujte články vedle uzávěru.
  Opětovné spojení náramku: Přiložte části náramku
  znovu k sobě a zasuňte šroubek do otvoru článku,
  odkud jste jej vyjmuli. Otáčejte šroubkem doprava, dokud nebude pevně
  utažen a zcela v jedné rovině s povrchem náramku.
  BATERIE
  Společnost Timex důrazně doporučuje, aby baterii vyměňoval prodejce
  nebo klenotník/hodinář. Pokud se to na vaše hodinky vztahuje, stiskněte po
  výměně baterie tlačítko pro reset. Typ baterie je uveden na zadní straně pláště
  hodinek. Odhady životnosti baterie jsou založeny na určitých předpokladech
  ohledně jejího využití; v závislosti na skutečném využití může být životnost
  baterie různá.
  NEODHAZUJTE BATERII DO OHNĚ. NEPOKOUŠEJTE SE BATERII ZNOVU
  NABÍT. NEINSTALOVANÉ BATERIE UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
  FUNKCE POSUVNÉHO PRSTENCOVÉHO ŘIDLA
  Funkce posuvného měřidla horního prstence se používají pomocí otáčení
  vnějšího prstence. Vnitřní prstenec se nepohybuje. Údaje na vnějším prstenci
  se vždy týkají „vzdálenosti“ nebo „rychlosti“, nebo jakýchkoli veličin, které se
  mění v průběhu času. Vnitřní prstenec uvádí pouze časové jednotky.
  Vnější prstenec
  Na vnějším prstenci představuje číslo „10“
  faktory neboli násobky 10,
  jako je 0,1, 1,0, 10 nebo 100.
  Vnitřní prstenec
  Značka „MPH“ (počet mil za hodinu) na
  vnitřním prstenci označuje „rychlostní
  index“. Tento index se používá pro
  výpočet rychlosti na základě jakýchkoli
  údajů za hodinu. Značky „STAT“ (statutární
  míle) a „NAUT“ (námořní míle) na vnitřním prstenci jsou určeny pro převod
  jednotek vzdálenosti.
  Následující příklady ukazují, jak používat posuvné měřidlo.
  VÝPOČET RYCHLOSTI:
  Jaká rychlost je zapotřebí pro překonání vzdálenosti 10 námořních mil
  během 15 minut?
  Známé faktory: Vzdálenost: 10 námořních mil Čas: 15minut
  Nastavte šipku „10“ na vnějším prstenci nad číslo „15“ na vnitřním prstenci.
  Údaj o potřebné rychlosti naleznete přímo nad značkou „MPH“ na vnitřním
  prstenci.
  Odpověď: 40 námořních mil za hodinu
  VÝPOČET ČASU:
  Jak dlouho trvá překonat vzdálenost 10 námořních mil při rychlosti 40 mil
  za hodinu?
  Známé faktory: Rychlost: 40 mil za hodinu Vzdálenost: 10 námořních mil
  Nastavte číslo „40“ na vnějším prstenci nad značku „MPH“ na vnitřním
  prstenci.
  Údaj o potřebném čase naleznete přímo pod šipkou „10“ na vnějším prstenci,
  což je „15“ na vnitřním prstenci.
  Odpověď: 15minut
  VÝPOČET VZDÁLENOSTI:
  Jakou vzdálenost můžete překonat během 15 minut při rychlosti 40 mil za
  hodinu?
  Známé faktory: Rychlost: 40 námořních mil za hodinu Čas: 15minut
  Nastavte číslo „40“ na vnějším prstenci přímo nad značku „MPH“ na vnitřním
  prstenci.
  Údaj o překonané vzdálenosti naleznete přímo nad číslem „15“ na vnitřním
  prstenci. Číslo na vnějším prstenci je „10“.
  Odpověď: překonaná vzdálenost je 10 námořních mil.
  PŘEVOD JEDNOTEK:
  Jak převádět údaj o vzdálenosti z námořních mil na statutární míle a kilometry
  Známý faktor: Vzdálenost vyžadující převod je 10 námořních mil.
  Nastavte šipku „10“ na vnějším prstenci nad značku „NAUT“ na vnitřním
  prstenci. Převod na statutární míle (11,5) naleznete nad značkou „STAT“ na
  vnitřním prstenci, a převod na kilometry (18,5) naleznete nad značkou „MPH“
  na vnitřním prstenci.
  KÖSZÖNJÜK, HOGY TIMEX
  ®
  ÓRÁT VÁSÁROLT.
  Kérjük, gyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy megismerje Timex
  ®
  órája
  működését. Az Ön modellje nem feltétlenül tartalmazza a füzetben leírt
  összes funkciót.
  ALAPVETŐ MŰKÖDÉS
  A 6 óránál lévő mérő a másodperceket mutatja.
  A 10 óránál lévő kronográf mérő az eltelt perceket“ számlálja.
  A 2 óránál lévő kronográf mérő az eltelt másodperc 1/20-át“ mutatja.
  A kronográf másodpercmutatója az eltelt másodperceket“ mutatja.
  IDŐ
  Az idő beállításához:
  1. HÚZZA ki a koronát a “C” pozícióba.
  2. FORGASSA el koronát a kívánt irányba az idő beállításához.
  3. NYOMJA be a koronát az A pozícióba.
  Új időzóna beállításához:
  1. HÚZZA ki a koronát a “B” pozícióba.
  2. FORGASSA el a koronát bármelyik irányba az óramutató aktuális idő szerinti
  állításához.
  NAPTÁR
  A naptár beállításához:
  1. HÚZZA ki a koronát a “B” pozícióba.
  2. FORGASSA el a koronát bármelyik irányba az óramutató állításához. Két teljes
  fordulat a 12 órás pozícióhoz képest előre vagy hátra állítja a dátumot. Így
  beállítható a dátum és a 24 órás idő is.
  3. NYOMJA be a koronát az A pozícióba.
  FIGYELEM: A dátum 24 óránként automatikusan vált.
  KRONOGRÁF
  A kronográf az alábbiakat képes mérni:
  Egy másodperc és annak 1/20-ad része (mérő 2 óránál).
  Egy perc alatt eltelt másodpercek (kronográf másodpercmutatója).
  30 perc alatt eltelt percek (mérő 10 óránál).
  FIGYELEM: A kronográf folyamatosan 4 órán át működik, ezt követően
  automatikusan megáll és lenullázódik.
  FIGYELEM: A stopperfunkció során a mutató nem mozog, az 1/20
  másodpercet akkor jelzi ki, amikor a kronográf megáll, és még nincs
  lenullázva.
  A KRONOGRÁF HASZNÁLATA ELŐTT, állítsa a kronográf összes mutatóját a
  “0”, vagy 12 órás pozícióba.
  A kronográf mutatóinak beállításához:
  1. HÚZZA ki a koronát a “B” pozícióba.
  2. NYOMJA be a “B” gombot addig, amíg a 10 óránál lévő mérő mutatója vissza
  nem áll a “30” pozícióba.
  3. HÚZZA ki a koronát a “C” pozícióba.
  4. NYOMJA be az A gombot addig, amíg a kronográf másodpercmutatója
  vissza nem áll a “0” vagy “60” vagy 12 órás pozícióra.
  5. NYOMJA be a “B” gombot addig, amíg a 2 óránál lévő mérő mutatója vissza
  nem áll a “0” pozícióba.
  6. NYOMJA be a koronát az A pozícióba.
  FIGYELEM:
  Beállítás előtt győződjön meg arról, hogy a kronográf megállt és lenullázódott.
  HA LENYOMVA TARTJA az A” vagy “B” gombot 2 másodpercig, akkor a
  mutatók folyamatosan mozognak mindaddig, amíg a gombot el nem engedi.
  A kronográf szokványos beállítása:
  1. NYOMJA be az A gombot a stopper elindításához.
  2. NYOMJA be az A gombot a stopper megállításához.
  3. NYOMJA be a “B” gombot a lenullázáshoz.
  Részidő mérése:
  1. NYOMJA be az A gombot a stopper elindításához.
  2. NYOMJA be a “B” gombot a részidőhöz.
  3. NYOMJA be a “B” gombot a mérés folytatásához.
  4. NYOMJA be az A gombot a stopper megállításához.
  5. NYOMJA be a “B” gombot a lenullázáshoz.
  INDIGLO
  ®
  ÉJSZAKAI FÉNY
  Amikor a korona az A pozícióban van, NYOMJA be a koronát a “D pozícióba.
  Ekkor az egész számlap megvilágítást kap. Az INDIGLO
  ®
  éjszakai világításhoz
  használt elektrolumineszkáló technológia éjjel és rossz látási viszonyok között
  az egész számlapot megvilágítja.
  NIGHT-MODE
  ®
  FUNKC
  A NIGHT-MODE
  ®
  funkció használata:
  1. TARTSA BENYOMVA a koronát a “D” pozícióban 4 másodpercig a NIGHT-
  MODE
  ®
  funkcióhoz. HA LENYOMJA bármelyik gombot, az INDIGLO
  ®
  éjszakai
  fény 3 másodpercig világít.
  2. A NIGHT-MODE
  ®
  funkció 8 óráig tart ki.
  3. Vagy TARTSA BENYOMVA a koronát a “D” pozícióban 4 másodpercig a NIGHT-
  MODE
  ®
  funkció kikapcsolásához.
  VÍZÁLLÓSÁG
  Ha az órája vízálló, méterjelölés vagy (O) látható rajta.
  Vízállóság mélysége p.s.i.a.
  * Felszín alatti víznyomás
  30m/98ft 60
  50m/164ft 86
  100m/328ft 160
  *abszolút font / négyzethüvelyk
  FIGYELEM: A VÍZÁLLÓSÁG FENNTARSÁHOZ NE NYOMJA MEG EGYIK
  GOMBOT SEM A VÍZ ALATT.
  1. Az óra csak addig vízálló, ameddig a számlap, a nyomógombok és a tok
  érintetlenek maradnak.
  2. Ez az óra nem búváróra, és nem használható búvárkodáshoz.
  3. Sós vízzel való érintkezés után öblítse le édesvízzel.
  AZ ÓRASZÍJ ÁLLÍTÁSA
  AZ ÓRASJNCSZEMEINEK ELTÁVOLÍTÁSA
  Láncszemek eltávolítása: A szíjat függőleges helyzetben
  tartva helyezzen egy hegyes eszközt a láncszem nyílásába.
  Erősen nyomja a csapszeget a nyíl irányába, amíg a láncszem
  le nem kapcsolódik (a csapszeget úgy tervezték, hogy nehéz
  legyen eltávolítani). Ismételje meg a műveletsort, míg a szíj kívánt hosszának
  megfelelő számú láncszemet el nem távolította.
  A szíj összeszerelése: Illessze össze a szíj megfelelő láncszemeit. Nyomja bele
  a korábban kiemelt csapszeget a szíj láncszemébe, a nyíllal ellentétes irányban.
  A csapszeget addig nyomja bele a láncszembe, amíg teljesen bele nem simul a
  láncszem oldalába.
  KEMÉNY LÁNCSZEMES ÓRASJ
  Láncszemek eltávolítása: Egy apró csavarhúzó
  segítségével távolítsa el a csavarokat az óramutató
  járásával ellentétesen. Ismételje meg a műveletsort, míg
  a szíj kívánt hosszának megfelelő számú láncszemet
  el nem távolította. Ne távolítsa el a kapocs melletti
  láncszemeket.
  A szíj összeszerelése: Illessze össze ismét az óraszíj részeit, és helyezze be
  a csavart a nyílás végébe, ahonnan eltávolította. Fordítsa el a csavart az
  óramutató járásával megegyező irányba, amíg erősen tart, és egy síkba kerül
  az óraszíjjal.
  ELEM
  A Timex ajánlja, hogy viszonteladónál vagy ékszerésznél cseréltesse az
  elemet. Ha lehetséges, nyomja meg a lenullázó gombot, amikor elemet cserél.
  Az elem típusa a tok hátulján van feltüntetve. Az elem becsült élettartama
  átlagos használatot feltételezve kerül megállapításra, az elem élettartama a
  tényleges használat függvényében változhat.
  AZ ELHASZNÁLT ELEMEKET NE DOBJA TŰZBE. AZ ELEMEKET NE TÖLTSE
  ÚJRA. AZ ELEMEKET GYERMEKEKTŐL TÁVOL TÁROLJA.
  MÉRŐLÉC FUNKC
  A felső gyűrű mérőléc funkciója a külső gyűrű forgatásával működik. A
  belső gyűrű nem forog. A külső gyűrű mindig a “távolság” vagy a sebesség
  mérésére, vagy bármely más, az idővel változó adat mérésére szolgál. A belső
  gyűrű csak az időmértékegységet jelöli.
  Külső gyűrű
  A külső gyűrűn a “10” jelölés a 10-es
  szám együtthatóira vonatkozik, pl.
  0.1, 1.0, 10, vagy 100.
  Belső gyűrű
  A belső gyűrűn az “MPH (mérföld/
  óra) a “sebességindex”. Ez az index
  számolja ki a sebességet bármilyen
  adat órára bontott mennyiségével.
  A belső gyűrűn a “STAT” (angol
  mérföld) és a “NAUT” (tengeri mérföld) a távolsági mértékegységek átváltására
  alkalmasak.
  A következő példák a mérőléc használatát mutatják be.
  SEBESSÉG KISMÍSA:
  Mekkora sebességgel lehet megtenni 10 tengeri mérföldet 15 perc alatt?
  Ismert tényezők: Távolság: 10 tengeri mérföld Idő: 15perc
  Igazítsa a külső gyűrűn lévő “10” nyilat a belső gyűrű “15” jelzéséhez.
  A szükséges sebesség közvetlenül az “MPH” jelzés fölött látható a belső
  gyűrűn.
  A válasz: 40 tengeri mérföld/óra
  IDŐ MÉRÉSE:
  Mennyi ideig tart 10tengeri mérföld megtétele 40 mérföld/órás
  sebességgel?
  Ismert tényezők: Sebesség: 40 mérföld/óra Távolság: 10tengeri mérföld
  Igazítsa a külső gyűrűn lévő “40” jelzést a belső gyűrű “MPH” jelzéséhez.
  A szükséges idő közvetlenül a külső gyűrű “10” nyila alatt látható, amely “15”
  a belső gyűrűn.
  A válasz: 15 perc
  TÁVOLSÁG KISMÍSA:
  Milyen messzire juthatunk el 40 mérföld/óra sebességgel 15perc alatt?
  Ismert tényezők: Sebesség: 40 tengeri mérföld/óra Idő: 15 perc
  Igazítsa a külső gyűrűn lévő “40” jelzést közvetlenül a belső gyűrű “MPH”
  jelzése fölé.
  A megtett távolság a belső gyűrű “15” jelzése fölött olvasható le. A külső
  gyűrűről leolvasható szám a “10”.
  A válasz: a megtett távolság 10 tengeri mérföld.
  MÉRTÉKEGYSÉGÁTVÁLTÁS:
  Távolság átváltása tengeri mérföldről angol mérföldre és kilométerre
  Ismert tényező: Az átváltandó távolság 10 tengeri mérföld
  Igazítsa a külső gyűrűn lévő “10” nyilat a belső gyűrű “NAUT” jelzése fölé. Az
  átváltás angol mérföldre (11,5) a belső gyűrű “STAT” jelzése fölött látható, az
  átváltás kilométerre (18,5) pedig a belső gyűrű “MPH” jelzése fölött.
  DZIĘKUJEMY ZA NABYCIE ZEGARKA TIMEX
  ®
  .
  Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji w celu zapoznania się z zasadami
  obsługi zegarka Timex
  ®
  . Nabyty przez Państwa model może nie być
  wyposażony we wszystkie funkcje opisane w niniejszej broszurce.
  PODSTAWOWE FUNKCJE
  Mała tarcza obok godziny 6 wskazuje sekundy.
  Mała tarcza obok godziny 10 wskazuje upływ czasu w sekundach
  na chronograe.
  Mała tarcza obok godziny 2 wskazuje upływ czasu w jednostkach równych
  1/20 sekundy na chronograe.
  Druga wskazówka chronografu wskazuje upływ czasu w sekundach
  na chronograe.
  CZAS
  Aby ustawić czas:
  1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „C”.
  2. OBRÓCIĆ koronkę w dowolną stronę w celu ustawienia właściwego czasu.
  3. WCISNĄĆ koronkę do pozycji „A”.
  Aby ustawić nową strefę czasową:
  1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „B”.
  2. OBRACAĆ koronkę w dowolną stronę, aby przesuwać wskazówkę godzinową
  w odstępach godzinowych.
  KALENDARZ
  Aby ustawić kalendarz:
  1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „B”.
  2. OBRÓCIĆ koronkę w dowolną stronę w celu ustawienia wskazówki
  godzinowej. Dwa pełne obroty w stosunku do godziny 12 przesuną datę do
  przodu lub do tyłu. Spowoduje to skorygowanie zarówno daty, jak i czasu w
  formacie 24-godzinnym.
  3. WCISNĄĆ koronkę do pozycji „A”.
  UWAGA: Data zmienia się automatycznie co 24 godziny.
  CHRONOGRAF
  Za pomocą chronografu można zmierzyć:
  Upływ 1 sekundy w jednostkach równych 1/20 sekundy (mała tarcza obok
  godziny 2).
  Upływ 1 minuty w sekundach (wskazówka sekundowa chronografu).
  Upływ minut do 30 minut (mała tarcza obok godziny 10).
  UWAGA: Chronograf może odmierzać czas nieprzerwanie przez 4 godziny,
  po czym automatycznie zatrzyma się i zresetuje.
  UWAGA: Podczas odmierzania czasu przez chronograf wskazówka nie
  przesuwa się, upływ czasu w jednostkach 1/20 sekundy zostanie wskazany,
  gdy chronograf zatrzyma się, lecz nie zostanie jeszcze zresetowany.
  PRZED UŻYCIEM CHRONOGRAFU należy ustawić wszystkie jego wskazówki
  w pozycji „0” lub godziny 12.
  Aby ustawić wskazówki chronografu:
  1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „B”.
  2. NACISKAĆ przycisk „B”, aż wskazówka na tarczy obok godziny 10 ustawi się
  w pozycji „30”.
  3. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „C”.
  4. NACISKAĆ przycisk „A, aż wskazówka sekundowa chronografu ustawi się
  w pozycji „0” lub „60” lub godziny 12.
  5. NACISKAĆ przycisk „B”, aż wskazówka na tarczy obok godziny 2 ustawi się
  w pozycji „0”.
  6. WCISNĄĆ koronkę do pozycji „A”.
  UWAGA:
  Przed ustawieniem chronografu należy upewnić się, że został on zatrzymany
  i zresetowany.
  NACIŚNIĘCIE i PRZYTRZYMANIE przez 2 sekundy przycisku „A” lub „B”
  spowoduje ciągły ruch wskazówek do chwili, gdy nastąpi zwolnienie
  przycisku.
  Standardowy pomiar czasu za pomocą chronografu:
  1. NACISNĄĆ przycisk „A w celu rozpoczęcia pomiaru czasu.
  2. NACISNĄĆ przycisk A w celu zatrzymania pomiaru czasu.
  3. NACISNĄĆ przycisk „B w celu zresetowania.
  Pomiar międzyczasu:
  1. NACISNĄĆ przycisk „A w celu rozpoczęcia pomiaru czasu.
  2. NACISNĄĆ przycisk „B w celu pomiaru międzyczasu.
  3. NACISNĄĆ przycisk “B” w celu wznowienia pomiaru czasu.
  4. NACISNĄĆ przycisk A w celu zatrzymania pomiaru czasu.
  5. NACISNĄĆ przycisk „B w celu zresetowania.
  PODŚWIETLENIE INDIGLO
  ®
  Gdy koronka ustawiona jest w pozycji „A”, WCISNĄĆ ją do pozycji „D”.
  Cała tarcza zostanie podświetlona. Technologia elektroluminescencyjna
  zastosowana w podświetleniu INDIGLO
  ®
  sprawia, że w nocy oraz w warunkach
  słabego oświetlenia następuje podświetlenie całej tarczy zegarka.
  FUNKCJA NIGHT-MODE
  ®
  Aby skorzystać z FUNKCJI NIGHT-MODE
  ®
  :
  1. WCISNĄĆ koronkę i PRZYTRZYMAĆ przez 4 sekundy w pozycji „D”, aby
  dokonać aktywacji funkcji NIGHT-MODE
  ®
  . NACIŚNIĘCIE dowolnego przycisku
  spowoduje, że podświetlenie INDIGLO
  ®
  pozostanie włączone przez 3
  sekundy.
  2. Czas żywotności funkcji NIGHT-MODE
  ®
  wynosi 8 godzin.
  3. Lub WCISNĄĆ koronkę i PRZYTRZYMAĆ przez 4 sekundy w pozycji „D”,
  aby dokonać dezaktywacji funkcji NIGHT-MODE
  ®
  .
  WODOSZCZELNOŚĆ
  Jeżeli nabyty przez Państwa zegarek jest wodoszczelny, znajduje się na nim
  oznaczenie metrów lub znak (O).
  Głębokość zapewniająca p.s.i.a.
  * Ciśnienie wody
  zachowanie wodoszczelności poniżej powierzchni
  30m/98ft 60
  50m/164ft 86
  100m/328ft 160
  *funty na cal kwadratowy (wartość absolutna)
  OSTRZEŻENIE: ABY WŁAŚCIWOŚĆ WODOSZCZELNCI ZOSTAŁA
  ZACHOWANA, POD WODĄ NIE WOLNO WCISKAĆ ŻADNYCH PRZYCISKÓW.
  1. Zegarek zachowuje wodoszczelność pod warunkiem, że jego szkiełko,
  przyciski i koperta nie są uszkodzone.
  2. Nie jest to zegarek przeznaczony dla nurków, w związku z czym nie należy
  go używać podczas nurkowania.
  3. Po wystawieniu na działanie słonej wody zegarek należy przemyć
  w słodkiej wodzie.
  REGULACJA BRANSOLETKI
  USUWANIE OGNIWA BRANSOLETKI
  Usuwanie ogniw: Ustawić bransoletkę w pozycji pionowej
  i w otwór ogniwa wprowadzić ostre narzędzie. Pchać
  mocno sworzeń w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż
  nastąpi odłączenie ogniwa (sworznie są zaprojektowane
  tak, aby trudno było je usunąć). Czynność powtarzać do chwili odłączenia
  odpowiedniej liczby ogniw.
  Dodawanie ogniw: Ponownie zmontować elementy bransoletki. Wsunąć
  sworzeń z powrotem, w kierunku przeciwnym niż wskazuje strzałka. Mocno
  docisnąć sworzeń w bransoletce, aby nastąpiło jego
  wyrównanie.
  BRANSOLETKA Z OGNIWAMI SZTYWNYMI
  Usuwanie ogniw: Używając bardzo małego śrubokręta,
  odkręcić (w lewo) śrubki. Czynność powtarzać do chwili
  odłączenia odpowiedniej liczby ogniw. Nie należy
  wyjmować ogniw sąsiadujących z zatrzaskiem.
  Dodawanie ogniw: Połączyć elementy bransoletki i wprowadzić śrubkę w
  otwór, z którego została usunięta. Obracać śrubkę w prawo, aż zostanie mocno
  dokręcona i nastąpi jej wyrównanie z bransoletką.
  BATERIA
  Firma Timex zdecydowanie zaleca, aby wymiany baterii dokonał sprzedawca
  lub jubiler. Przy wymianie baterii wcisnąć przycisk resetowania (jeśli dotyczy).
  Typ baterii podano na spodniej części koperty. Szacunkowy okres użyteczności
  baterii zależy od pewnych założeń dotyczących użytkowania; jest on zmienny
  w zależności od aktualnego zakresu użytkowania zegarka.
  NIE WRZUCAĆ BATERII DO OGNIA. NIE ŁADOWAĆ PONOWNIE. BATERIE
  PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
  FUNKCJA OBROTOWEJ RAMKI Z PODZIAŁ
  Funkcja obrotowego górnego pierścienia z podziałką działa poprzez
  obracanie zewnętrznym pierścieniem. Wewnętrzny pierścień jest nieruchomy.
  Zewnętrzny pierścień jest zawsze powiązany z „odległością” i „prędkością” lub
  jakimikolwiek danymi, które są zmienne w czasie. Wewnętrzny pierścień odnosi
  się tylko do jednostek czasu.
  Zewnętrzny pierścień
  Liczba „10” na zewnętrznym
  pierścieniu oznacza współczynniki
  lub wielokrotności takie jak 0,1, 1,0,
  10 lub 100
  Wewnętrzny pierścień
  „MPH” (liczba mil na godzinę) na
  wewnętrznym pierścieniu odnosi się
  do „wskaźnika prędkości”. Wskaźnik
  ten jest stosowany do obliczania prędkości z użyciem wszelkich danych
  wyrażonych w postaci jednostek na godzinę. „STAT (mile lądowe) i „NAUT”
  (mile morski) służą do przeliczania jednostek odległości.
  W następujących przykładach przedstawiono sposób korzystania z podziałki.
  OBLICZANIE PRĘDKOŚCI:
  Jaka prędkość jest wymagana, aby odległość 10 mil morskich przebyć
  w ciągu 15minut?
  Znane wielkości: Odległość: 10 mil morskich Czas: 15minut
  Ustawić strzałkę „10” na pierścieniu zewnętrznym na oznaczeniu „15”
  pierścienia wewnętrznego.
  Wymaganą prędkość można odczytać bezpośrednio nad oznaczeniem „MPH”
  na pierścieniu wewnętrznym.
  Odpowiedź: 40 mil morskich na godzinę
  OBLICZANIE CZASU:
  Jaki czas zajmie przebycie 10 mil morskich z prędkością 40 mil na godzinę?
  Znane wielkości: Prędkość: 40 mil na godzinę Odległość: 10 mil morskich
  Ustawić „40” na pierścieniu zewnętrznym na oznaczeniu „MPH” pierścienia
  wewnętrznego.
  Wymagany czas nożna odczytać bezpośrednio pod strzałką „10” na
  pierścieniu zewnętrznym; jest to „15” na pierścieniu wewnętrznym.
  Odpowiedź: 15minut
  OBLICZANIE ODLEGŁOŚCI:
  Jaką odległość można przebyć podróżując z prędkością 40 mil na godzinę
  przez 15 minut?
  Znane wielkości: Prędkość: 40 mil morskich na godzinę Czas: 15minut
  Ustawić „40” na pierścieniu zewnętrznym bezpośrednio nad oznaczeniem
  „MPH” na pierścieniu wewnętrznym.
  Przebytą odległość można odczytać powyżej oznaczenia „15” na pierścieniu
  wewnętrznym. Numer wskazany na pierścieniu zewnętrznym to „10”.
  Odpowiedź: przebyta odległość wynosi 10 mil morskich.
  PRZELICZANIE JEDNOSTEK:
  Zamiana odległości wyrażonej w milach morskich na mile lądowe i kilometry
  Znane wielkości: Odległość, którą należy przeliczyć to 10 mil morskich
  Ustawić strzałkę „10” na pierścieniu zewnętrznym nad oznaczeniem „NAUT”
  na pierścieniu wewnętrznym. Wartość przeliczenia na mile lądowe (11,5)
  można odczytać powyżej oznaczenia „STAT na pierścieniu wewnętrznym;
  przeliczenie na kilometry (18,5) można odczytać powyżej oznaczenia „MPH”
  na pierścieniu wewnętrznym.
  www.timex.com
  W-91 921-095019 EU3
  CHRONOGRAPH
  SECOND
  CHRONOGRAPH
  1/20 SECOND
  CHRONOGRAPH
  MINUTE
  HOUR
  SECOND
  CROWN
  POSITION
  PUSHER “B”
  DATE
  MINUTE
  D A B C
  PUSHER “A”
  OUTER RING
  INNER RING
  WSKAZÓWKA SEKUNDOWA
  CHRONOGRAFU
  WSKAZÓWKA 1/20
  SEKUNDY CHRONOGRAFU
  WSKAZÓWKA MINUTOWA
  CHRONOGRAFU
  WSKAZÓWKA
  GODZINOWA
  WSKAZÓWKA
  SEKUNDOWA
  POZYCJA KORONKI
  PRZYCISK „B”
  DATA
  WSKAZÓWKA
  MINUTOWA
  D A B C
  PRZYCISK „A”
  ZEWNĘTRZNY
  PIERŚCIEŃ
  WEWNĘTRZNY
  PIERŚCIEŃ
  SEKUNDY CHRONOGRAFU
  1/20 SEKUNDY
  CHRONOGRAFU
  MINUTY CHRONOGRAFU
  HODINY
  SEKUNDY
  POLOHA
  KORUNKY
  TLAČÍTKO „B“
  DATUM
  MINUTY
  D A B C
  TLAČÍTKO „A“
  VNĚJŠÍ
  PRSTENEC
  VNITŘ
  PRSTENEC
  KRONOGRÁF
  MÁSODPERC
  KRONOGRÁF
  1/20 MÁSODPERC
  KRONOGRÁF
  PERC
  ÓRA
  MÁSODPERC
  KORONA
  POZÍCJA
  “B” GOMB
  DÁTUM
  PERC
  D A B C
  “A” GOMB
  KÜLGYŰRŰ
  BELGYŰRŰ
Timex Expedition Dive Style Chronograph T49799

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Timex Expedition Dive Style Chronograph T49799 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Timex Expedition Dive Style Chronograph T49799 вам ответить.

Посмотреть руководство для бесплатно. Руководство относится к категории , человек(а) дали ему среднюю оценку . Руководство доступно на следующих языках: . У вас есть вопрос о или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Timex Expedition Dive Style Chronograph T49799

Бренд Timex
Модель Expedition Dive Style Chronograph T49799
Изделие Часы
EAN 753048340347
Язык русский, английский, польский, чешский, румынский, турецкий, словацкий, венгерский
Тип файла PDF
Технические характеристики
Тип механизма Кварц
Хронограф
Тип циферблата часов Αналоговый циферблат
Водонепроницаемый
Водонепроницаемость до 200
Ударостойкий -
Отображение даты
Дизайн
Тип Часы на браслете
Предполагаемый пол Мужской
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Цвет корпуса Серебристый
Материал браслета Нержавеющая сталь
Цвет ремешка Серебристый
Типы часовых стекол Минеральный
Формат Круглый
Цвет циферблата Синий
Стиль обозначений на циферблате Арабские цифры
Дизайн -
Энергопитание
Тип батареек CR2016
Вес и размеры
Ширина 46
Высота 16

Похожие руководства по эксплуатации

Часы Timex

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о Timex Expedition Dive Style Chronograph T49799.

Не нашли свой вопрос? Задайте его здесь. Задайте свой вопрос здесь