Varta 57671101401 инструкция

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Varta 57671101401. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Varta 57671101401 на этой странице.

2
1
~2 h
~7 h ~6 h
~1,5-5 h
3
c)
d)
a)
b)
a)
b)
http://www.varta-consumer/
qr/product/57671
BG
Безопасност
Опасност от нараняване! Обикновените батерии могат да
експлоадират при зареждане. Зареждайте само Ni-MH
презареждащи батерии, не обикновени батерии. Интегрирана
функция за защитно изключване и функция за делта-V изключване.
Загряването на презареждащите батерии по време на зареждане
е обичайно. Никога не зареждайте ръждясали, счупени или
течащи презареждащи батерии. Не отваряйте, не хвърляйте в
огън и не окъсявайте презареждащите батерии. В случай на
повреда/счупване, свържете се с търговеца на Varta.
Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст,
както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени
способности, или липса на опит и познания, ако са
наглеждани/инструктирани и разбират опасностите. С уреда не
трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и
някой ги наглежда.
Как да използвате зарядното устройство
Фиг. 1: Свържете кабел.
Фиг. 2: Поставете четен брой презареждаеми батерии от един и
същи размер и капацитет. За зареждане на AAA батерии натиснете
механичния превключвател. И двата края на батерията трябва да
бъдат свързани.
Фиг. 3: Режим на зареждане AAA, AA
a) движещо се стълбче (стълбчета)= зареждане
б) всички четири стълбчета са неподвижни= зареждането е
завършено
в) очертанието мига= режим на грешка: дефектна/грешна батерия
d) няма символ = грешка: няма контакт, грешна поляризация, няма
поставени батерии.
Режим на зареждане 5V-USB
a) Символът USB мига= зареждане
б) Символът USB свети = зареждането е завършено
в) очертанието мига= режим на грешка: дефектна/грешна батерия
d) няма символ = грешка: няма контакт, грешна поляризация, няма
поставени батерии.
Таймерът предпазва презареждащи батерии от презареждане.
Прекъсване на захранването ще занули таймера.
Функцията за контрол на зареждането предпазва батериите от
презареждане.
Махнете батериите след като зарядното устройство е извадено от
електрическата мрежа.
1)
Защита на околната среда
За да се избегнат проблеми с околната среда и здравето, поради
опасните вещества в електрическите и електронните стоки,
уредите, които са обозначени с този символ, не трябва да се
изхвърлят с общия отпадък, а да се възстановят, използват за друга
цел или рециклират. За повече информация относно
рециклирането, моля, свържете се с оторизираните местни власти.
CZ
Bezpečnost
Nebezpečí úrazu! Primární baterie mohou při nabíjení vybuchnout.
Nabíjejte pouze akumulátory NiMH, nikoliv primární baterie.
Integrované bezpečnostní vypnutí afunkce vypínání minus delta V.
Zahřívání akumulátorů při nabíjení je běžným jevem. ►
Nepoužívejte nikdy zkorodované, poškozené nebo vyteklé
akumulátory. Akumulátory neotevírejte, neodhazujte do ohně ani
nezkratujte konce přípojek. V případě poškození nebo závady se
obraťte na prodejce sortimentu zboží VARTA. Tento přístroj mohou
používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek
nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly
poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti.
Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku
alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.
Použití nabíječky
Obrázek 1: Zapojte kabel.
Obrázek 2: Vložte vždy dva akumulátory stejné velikosti.
Pro nabíjení článků velikosti AAA stiskněte mechanický přepínač.
Každý akumulátor se musí dotýkat obou kontaktů.
Obrázek 3: Režim nabíjení AAA, AA
a) pohybující se čárka(y) = nabíjení
b) všechny čtyři čárky nepohyblivé = nabíjení ukončeno
c) blikající obrys = režim závady: vadná/špatná baterie
d) nezobrazí se žádné symboly = chyba: není kontakt, nesprávná
polarita, nejsou vloženy akumulátory.
Režim nabíjení 5V-USB
a) blikající symbol USB = nabíjení
b) symbol USB = nabíjení ukončeno
c) blikající obrys = režim závady: vadná/špatná baterie
d) nezobrazí se žádné symboly = chyba: není kontakt, nesprávná
polarita, nejsou vloženy akumulátory.
Časovač chrání baterie před přebíjením. Každé zastrčení nabíječky do
zásuvky spustí časovač znova. Nabíjecí pojistka chrání akumulátory před
přebitím. Pokud nabíječka není připojená na síť, akumulátory vyjměte.
1)
Ekologie
"Předcházejte ekologickým a zdravotním problémům způsobeným
nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických zařízeních.
Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do netříděného
komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem
využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se
laskavě obraťte na příslušný úřad. "
D
Sicherheit
Verletzungsgefahr! Primärbatterien können beim auaden
explodieren. Nur Ni-MH Akkus, keine Primärbatterien auaden.
Integrierte Sicherheitszeitabschaltung und Delta-V-Abschaltung.
Eine Erwärmung der Akkus beim Auaden ist normal. Niemals
korrodierte, beschädigte oder ausgelaufene Akkus auaden. Akkus
nicht önen, ins Feuer werfen oder kurzschließen Bei
Schäden/Störungen VARTA- Händler kontaktieren.
Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie
von Personen mit eingeschränkten Physischen, sensorischen und
geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt
wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit
verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem
Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht
von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre
und werden dabei beaufsichtigt.
Verwenden des Ladegerätes
Bild 1: Kabel anschließen.
Bild 2: Akkus der gleichen Baugröße paarweise einlegen.
Zum Laden von AAA den mechanischen Schalter umlegen.
Jeder Akku muss beide Kontakte berühren.
Bild 3: Auademodus AAA, AA
a) rollende Balken= Akkus werden aufgeladen.
b) alle 4 Balken leuchten= Akkus vollständig aufgeladen.
c) Rahmen blinkt= Fehler: defekte/falsche Akkus.
d) keine Symbole = Fehler: kein Kontakt, falsche Polarität, keine Akkus
eingelegt.
Auademodus 5V-USB
a) USB blinkt= Akkus werden aufgeladen.
b) USB leuchtet= Akkus vollständig aufgeladen.
c) Rahmen blinkt= Fehler: defekte/falsche Akkus.
d) keine Symbole = Fehler: kein Kontakt, falsche Polarität, keine Akkus
eingelegt.
Timer schützt die Akkus vor Überladung. Jedes Einstecken startet den
Timer neu. Ladekontrolle schützt die Akkus vor Überladung. Bei nicht
angeschlossenem Ladegerät die Akkus entnehmen.
1)
Umweltschutz
Zur Vermeidung von Umwelt-und Gesundheitsproblemen durch
gefährliche Stoe in Elektro- und Elektronikgeräten, dürfen Geräte, die
mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem unsortierten
Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederverwendet oder
verwertet werden. Für weitere Informationen zum Thema Recycling
wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Behörde.
DK
Sikkerhed
Risiko for personskade! Primære (Alkaline, Brun stens) batterier kan
eksplodere under opladning. Oplad kun Ni-MH genopladelige batterier,
ikke primære batterier. Integreret sikkerhedsafbryder og minus
delta-V afbryderfunktion. Det er normalt, at batterierne bliver varme
under opladning. Oplad aldrig batterier, der er korroderede,
beskadigede eller udløbne. Batterier må ikke åbnes, brændes eller
kortsluttes. Kontakt VARTA forhandleren ved skader/fejl. Dette
apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis
fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer
uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været
under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn.
Brug af opladeren
Fig.1
Tilslut kablet.
Fig. 2
Læg batterier af ens størrelse og kapacitet i parvist. Tryk den mekaniske
omskifter ned for at oplade AAA-batterier. Hvert batteri skal berøre
kontakterne i begge ender.
Fig. 3 Lademodus AAA, AA
a) rullende bjælke(r) = lader
b) alle re bjælker lyser konstant = opladning afsluttet
c) ramme blinker = fejl: defekt / forkert batteri
d) ingen symboler = fejl, igen kontakt, forkert polaritet, ingen batterier i
opladeren.
Lademodus 5V-USB
a) USB symbol blinker = lader
b) USB symbol = opladning afsluttet
c) ) ramme blinker = fejl: defekt / forkert batteri
d) ingen symboler = fejl, igen kontakt, forkert polaritet, ingen batterier i
opladeren.
Timeren starter forfra ved hver tilslutning. Opladningskontrollen
beskytter batterierne mod overopladning. Tag batterierne ud, når
opladeren ikke er i brug.
1)
Miljøbeskyttelse
For at undgå miljø- og sundhedsproblemer på grund af farlige stoer i
elektrisk og elektronisk udstyr må apparater med dette symbol ikke
bortskaes som husholdningsaald. De skal aeveres til genbrug eller
oparbejdning. Yderligere informationer om genbrug fås hos de lokale
ansvarlige myndigheder.
E
Seguridad
¡Peligro de lesiones! Las pilas alcalinas/zinc carbon pueden explotar
al cargarlas. Cargar únicamente pilas Ni-MH, nunca pilas alcalinas/zinc
carbon. Dispositivos de desconexión de seguridad y protección
Delta-V (protección por sobrecarga) integrados. Es normal que
durante la carga las pilas se calienten. No cargar nunca pilas en
estado de corrosión, dañadas o que se hayan derramado. No abrir
las pilas, ni lanzarlas al fuego, ni ponerlas en cortocircuito. En caso
de daños/averías ponerse en contacto con el distribuidor de VARTA.
Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por
personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia
en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra
persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar
con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y
mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un
adulto.
Uso del cargador
Imagen 1: Conectar el cable.
Imagen 2: Introducir pilas del mismo tamaño de dos en dos.
Para cargar AAA, oprimir el interruptor mecánico.
Cada pila tiene que tocar los dos contactos.
Imagen 3: Modo de carga AAA, AA
a) Barra(s) en movimiento = carga en proceso
b) Las cuatro barras están jas = carga nalizada
c) El contorno parpadea = error: pila defectuosa o incorrecta
d) sin símbolos = error: sin contacto, polaridad incorrecta, no se han
introducido las pilas.
Modo de carga 5V-USB
a) El símbolo de USB parpadea = carga en proceso
b) El símbolo de USB se ilumina = carga nalizada
c) El contorno parpadea = error: pila defectuosa o incorrecta
d) sin símbolos = error: sin contacto, polaridad incorrecta, no se han
introducido las pilas.
El temporizador protege las pilas de una sobrecarga.
Cada vez que se interrumpe el suministro de corriente, el temporizador
se reinicia. El control de carga protege las pilas de una sobrecarga.
Si el cargador no está enchufado, extraer las pilas.
1)
Protección del Medio Ambiente
Para evitar problemas medioambientales o de salud debidos a
materiales peligrosos contenidos en aparatos eléctricos o electrónicos
marcados con este símbolo, dichos aparatos no pueden ser eliminados
junto con la basura doméstica, sino que deben ser reciclados o
reutilizados. Para más información sobre el tema del reciclaje, diríjase a
la autoridad competente.
F
Sécurité
Risque de blessure! Les piles alcalines peuvent exploser en cas de
charge. Charger uniquement des batteries Ni-MH et non les piles
alcalines. Coupure de sécurité intégrée et coupure delta V. Il est
normal que la batterie chaue lors de la charge. Ne jamais charger
de batteries rouillées, endommagées ou présentant une fuite. Ne
pas ouvrir les batteries, les jeter dans le feu ou les court-circuiter.
Contacter le revendeur de VARTA en cas de dommages/défauts. Cet
appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par
des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances
susantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient
reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.
Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et
l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être eectués par des
enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient
supervisés.
Utilisation du chargeur
Illustration 1: Raccorder le câble.
Illustration 2: Insérer les batteries de même taille et puissance par
paires. Pour charger AAA, presser le commutateur mécanique.
Chaque pile doit être connectée aux deux pôles.
Illustration 3: Mode charge AAA, AA
a) barre(s) délante(s) = charge
b) toutes les quatre barres xes = charge terminée
c) barres clignotantes = erreur : accumulateurs défectueux / incorrects
d) Pas de symboles = erreur, pas de contact, mauvaise polarité, pas de
batteries insérées.
Mode charge USB 5 V
a) USB clignotant = les accumulateurs sont chargés
b) USB allumé = charge entièrement terminée
c) barres clignotantes = erreur : accumulateurs défectueux / incorrects
d) Pas de symboles = erreur, pas de contact, mauvaise polarité, pas de
batteries insérées.
Le minuteur protège les batteries de la surcharge.
Chaque branchement relance le minuteur.
Le contrôle de charge protège les batteries contre toute surcharge.
Retirer les batteries si le chargeur n'est pas branché.
Protection de l'environnement
"Pour éviter les atteintes à l'environnement et les problèmes de santé
par des substances dangereuses dans les appareils électriques et
électroniques, les appareils qui sont identiés avec ce symbole ne
doivent pas être éliminés dans les déchets ménagers mais doivent être
réutilisés ou recyclés. Pour de plus amples informations sur le
recyclage, veuillez vous adresser aux autorités responsables
respectives."
FIN
Turvallisuus
Loukkaantumisvaara! Alkaliparistot voivat räjähtää ladattaessa. Älä
lataa alkaliparistoja, vaan ainoastaan Ni-MH-akkuja. Integroitu
turvakatkaisun ohjaus ja miinus delta-V -katkaisutoiminto. Akkujen
lämpeneminen ladattaessa on normaalia.
ÄLÄ milloinkaan lataa
syöpyneitä, vahingoittuneita tai vuotaneita akkuja. Älä avaa akkua,
heitä sitä tuleen tai aseta sitä oikosulkuun. Vaurioiden/ virheiden
ilmetessä ota yhteys VARTA-jälleenmyyjään. Laitetta saavat käyttää yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai
henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja
tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön
liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja
valvonnan alla.
Laturin käyttö
Kuva 1: Liitä johto paikalleen.
Kuva 2: Aseta samankokoiset akut pareittain paikalleen.
Kun haluat ladata AAA:n, paina mekaaninen kytkin alas.
Akun tulee koskettaa kumpaakin kontaktia.
Kuva 3: Lataustila AAA, AA
a) pyörivä palkki / pyörivät palkit = lataus
b) kaikki neljä palkkia palavat kiinteästi = lataus on valmis
c) reunukset vilkkuvat = vikatila: viallinen / väärä akku
d) ei symbolia = virhe: ei kontaktia, navat väärin päin, akkuja ei ole
laitettu laturiin.
Lataustila 5V-USB
a) USB-kuvake vilkkuu = lataus
b) USB-kuvake = lataus valmis
c) reunukset vilkkuvat = vikatila: viallinen / väärä akku
d) ei symbolia = virhe: ei kontaktia, navat väärin päin, akkuja ei ole
laitettu laturiin.
Ajastin suojaa akkuja ylilataamiselta.
Ajastin käynnistyy uudelleen aina, kun laturi liitetään pistorasiaan.
Latauksen ohjaus suojaa akkuja ylilataamiselta.
Poista akut, kun laturia ei ole liitetty sähköverkkoon.
1)
Ympäristönsuojelu
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden
aiheuttamien ympäristö- ja terveysongelmien välttämiseksi tällä
symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää lajittelemattoman
kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee käyttää uudelleen tai
kierrättää. Kysy lisätietoja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta.
GB
Safety
Risk of injury! Primary batteries can burst while charging. Charge
only Ni-MH rechargeable batteries, no primary batteries. Integrated
safety shutdown control and minus delta-V cut-o function. A
heating of rechargeable batteries while charging is usual. Never
charge corroded, damaged or leaking rechargeable batteries. Do
not open, throw into re or short-circuit rechargeable batteries. In
case of damages/failure contact a VARTA dealer.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.
How to use the charger
Fig. 1: Attach cable.
Fig. 2: Insert rechargeable batteries of the same size and capacity
pairwise. To charge AAA press down the mechanical switch.
Both contacts of the battery must be connected.
Fig. 3: Charging mode AAA, AA
a) rolling bar(s)= charging
b) all four bars xed= charging nished
c) outline ashing= fault mode: defective/wrong battery
d) no symbol = fault: no contact, wrong polarity, no batteries inserted
Charging mode 5V-USB
a) USB symbol ashing= charging
b) USB symbol = charging nished
c) outline ashing= fault mode: defective/wrong battery
d) no symbol = fault: no contact, wrong polarity, no batteries inserted
The timer protects the rechargeable batteries from overcharging.
Interrupting the power supply restarts the timer.
Charging control function protects the batteries from overcharging.
Remove the batteries when the charger is unplugged.
1)
Environmental Protection
To avoid environmental and health problems due to hazardous
substances in electrical and electronic goods, appliances marked with
this symbol mustn’t be disposed of with unsorted municipal waste,
but recovered, reused, or recycled.
For further information on
recycling please contact your local city council.
GR
Ασφάλεια
Κίνδυνος τραυματισμού! Οι απλές μπαταρίες μπορεί να εκραγούν
σε περίπτωση επαναφόρτισης. Επαναφορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH, ποτέ απλές μπαταρίες.
Ενσωματωμένη διάταξη διακοπής λειτουργίας και λειτουργία
διακοπής λόγω διαφοράς τάσης (Delta-V). Η αύξηση της
θερμοκρασίας των επαναφορτιζόμενων μπαταριών κατά την
επαναφόρτιση θεωρείται φυσιολογική. Μην επαναφορτίζετε ποτέ
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που φέρουν ίχνη οξείδωσης, ζημίας ή
διαρροής. Μην ανοίγετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μην τις
ρίχνετε στη φωτιά και μην τις βραχυκυκλώνετε. Σε περίπτωση
ζημίας/βλάβης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της VARTA.
Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία
ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα
λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η
χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη
συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν
πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8
ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
Χρήση της συσκευής φόρτισης
Εικόνα 1: Συνδέστε το καλώδιο.
Εικόνα 2:
Τοποθετήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ίδιου μεγέθους
ανά ζεύγος. Για να φορτίσετε μπαταρίες AAA πιέστε τον μηχανικό
διακόπτη. Πρέπει να κάνουν επαφή και οι δύο πόλοι των
επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Εικόνα 3: Κατάσταση φόρτισης AAA, AA
α) κυλιόμενες γραμμές= οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
φορτίζονται
β) σταθερά αναμμένες γραμμές= οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
έχουν φορτιστεί πλήρως
γ) το περίγραμμα αναβοσβήνει= σφάλμα: οι μπαταρίες είναι
ελαττωματικές/εσφαλμένες
δ) κανένα σύμβολο = σφάλμα: δεν υπάρχει επαφή, εσφαλμένη
πολικότητα, δεν έχουν τοποθετηθεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Κατάσταση φόρτισης 5V-USB
α) Το σύμβολο USB αναβοσβήνει= οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
φορτίζονται
β) Το σύμβολο USB ανάβει= οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν
φορτιστεί πλήρως
γ) το περίγραμμα αναβοσβήνει= σφάλμα: οι μπαταρίες είναι
ελαττωματικές/εσφαλμένες
δ) κανένα σύμβολο = σφάλμα: δεν υπάρχει επαφή, εσφαλμένη
πολικότητα, δεν έχουν τοποθετηθεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Ο χρονοδιακόπτης προστατεύει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
από ενδεχόμενη υπερφόρτωση. Με κάθε σύνδεση της συσκευής
φόρτισης, ο χρονοδιακόπτης ξεκινά από την αρχή. Η λειτουργία
ελέγχου φόρτισης προστατεύει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από
ενδεχόμενη υπερφόρτωση. Όταν αποσυνδέσετε τη συσκευή
φόρτισης, αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
1)
Προστασία του περιβάλλοντος
Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενων προβλημάτων για το
περιβάλλον και την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν σε
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές που φέρουν το
σύμβολο αυτό δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, αλλά πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να
ανακυκλώνονται. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα της
ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στην εκάστοτε αρμόδια αρχή.
H
Biztonság
Sérülésveszély! Nem újratölthető elemek a töltőben felrobbanhat-
nak. Csak Ni-MH akkumulátorokkal használható, nem újratölthető
elemekkel nem használható. Beépített biztonsági leállítás- vezérlés,
és negatív feszültségváltozás gyelési és megszakítási funkció. Az
akkumulátorok felmelegedése töltés közben normális. Soha ne
tegyen a töltőbe rozsdás, sérült vagy kifolyt akkumulátort. Az
akkumulátorokat ne nyissa fel, ne dobja tűzbe és ne okozzon bennük
rövidzárlatot. Károsodás/zavar esetén forduljon egy
VARTA-kereskedőhöz. Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és
csökkent zikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező
vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások
utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában
vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem
játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását
gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél
idősebbek.
A töltő használata
1. kép: Csatlakoztassa a kábelt.
2. kép: Az azonos méretű akkumulátorokat kettesével helyezze be.
AAA méretű elemek töltéséhez kapcsolja át a mechanikus kapcsolót.
Mindegyik akkumulátornak mind a két érintkezőhöz hozzá kell érnie.
3. kép: AAA, AA töltési üzemmód
a) a csík(ok) felváltva villan(nak) fel= töltés
b) mind a négy csík világít = töltés befejezve
c) körvonal villog = hiba üzemmód: hibás/nem megfelelő elem
d) egyetlen jelzés sem látható = nincs kapcsolat, az akkumulátor
fordítva van betéve, nincs akkumulátor betéve.
5V-USB töltési üzemmód
a) USB szimbólum világít = töltés
b) USB szimbólum világít = töltés befejezve
c) körvonal villog = hiba üzemmód: hibás/nem megfelelő elem
d) egyetlen jelzés sem látható = nincs kapcsolat, az akkumulátor
fordítva van betéve, nincs akkumulátor betéve.
Az időzítő minden csatlakoztatással újraindul.
A töltőellenőrzés védi az akkumulátorokat a túltöltéstől.
Ha a töltő nincs áram alatt, vegye ki az akkumulátorokat.
1)
Környezetvédelem
Az elektromos és elektronikus készülékekben található veszélyes
anyagok által okozott környezeti és egészségkárosodás elkerülése
érdekében az ezzel a jelzéssel ellátott készülékeket nem szabad
hagyományos úton a háztartási hulladékba helyezni, hanem újra fel kell
használni, illetve hasznosítani kell. Az újrahasznosítással kapcsolatos
további információkért forduljon a helyi illetékes hatósághoz.
HR
Sigurnost
Opasnost od ozljeda! Obične baterije mogu eksplodirati za vrijeme
punjenja. Upotrebljavajte samo Ni-MH baterije s mogućnošću punjenja,
a ne obične. Ugrađena komanda sigurnosnog isključivanja i funkcija
isključenja minus delta-V. Zagrijavanje baterija za vrijeme punjenja je
normalno. Nikada ne smijete puniti baterije koje cure, zahrđane su ili
oštećene. Baterije ne smijete otvarati, bacati u vatru ili dovoditi do
kratkog spoja. U slučaju oštećenja/smetnji obratite se prodavaču
proizvoda VARTA. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili
osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili
rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju
igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu
starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom.
Uporaba punjača
Slika 1: Priključite kabel.
Slika 2: Baterije jednake veličine i kapaciteta umetnite u parovima.
Za punjenje AAA pritisnite mehanički prekidač.
Svaka baterija mora dotaknuti oba kontakta.
Slika 3: Način punjenja AAA, AA
a) polugica(e)= punjenje
b) sve četiri polugice svijetle stalnim svjetlom= punjenje završeno
c) vanjska treptajuća= označavanje kvara: neispravna/neodgovarajuća
baterija.
d) nema simbola = pogreška: nema kontakta, pogrešan polaritet,
baterije nisu umetnute.
Način rada punjenje na 5V-USB
a) Treptajući simbol USB = punjenje
b) Treptajući simbol USB = punjenje završeno
c) vanjska treptajuća= označavanje kvara: neispravna/neodgovarajuća
baterija.
d) nema simbola = pogreška: nema kontakta, pogrešan polaritet,
baterije nisu umetnute. Sat štiti baterije od prekomjernog punjenja.
Svako novo umetanje ponovo pokreće sat. Kontrola punjenja štiti
baterije od prekomjernog punjenja. Kada punjač nije priključen u struju,
izvadite baterije.
1)
Zaštita okoliša
Kako bi se sprječilo ugrožavanje zdravlja ili okoliša opasnim tvarima koje
luče električni i eletronički uređaji, te uređaje - označene ovim
simbolom - nije dopušteno bacati u kućni otpad, nego ih je potrebno
preraditi za ponovnu uporabu ili reciklirati. Više informacija o temi
recikliranja možete dobiti od lokalnih nadležnih organa.
I
Sicurezza
Attenzione! C’è il rischio di ferirsi. Non utilizzare l’apparecchio per
caricare batterie primarie, in quanto potrebbero esplodere. Caricare
soltanto batterie Ni-MH. Controllo integrato con spegnimento di
sicurezza e funzione disinserzione in caso di delta V negativo. Un
leggero surriscaldamento delle batterie durante la ricarica è normale.
Non utilizzare mai l’apparecchio per ricaricare batterie corrose,
danneggiate e che presentino perdite. Non aprire le batterie, non
gettarle nel fuoco o provocare corto-circuiti. In caso di
danni/malfunzionamenti contattare il rivenditore VARTA.
L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 ani e da
persone con ridotte capacità siche, sensoriali o mentali o senza
esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite
e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono
giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte
dell’utente non devono essere eettuate da bambini di età inferiore agli
8 anni e sotto il controllo di un adulto.
Utilizzo del caricabatterie
Fig. 1: Collegare il cavo.
Fig. 2: Inserire batterie di uguali dimensioni, sempre in numero pari.
Per caricare AAA, premere l'interruttore meccanico.
Ogni batteria deve fare contatto ad entrambe le estremità.
Fig. 3: Modalità di carica AAA, AA
a) Barra/-e in movimento = carica in corso
b) Quattro barre ferme (tutte) = carica terminata
c) Contorni lampeggianti = modalità Guasto: batteria difettosa o errata
d) nessun simbolo = errore: mancanza di contatto, polarità errata,
batterie non inserite.
Modalità di carica USB 5V
a) Simbolo USB lampeggiante = carica in corso
b) Simbolo USB = carica terminata
c) Contorni lampeggianti = modalità Guasto: batteria difettosa o errata
d) nessun simbolo = errore: mancanza di contatto, polarità errata,
batterie non inserite. Il timer evita che le batterie possano sovraccaricar-
si. Ogni volta che l’apparecchio viene inserito nella presa il timer riparte
da zero. Il dispositivo di controllo della carica evita che le batterie
possano sovraccaricarsi. Quando il caricabatterie non è alimentato,
rimuovere le batterie.
1)
Protezione dell’ambiente
Per evitare che le sostanze nocive contenute negli apparecchi elettrici
ed elettronici possano causare danni all’ambiente o alla salute pubblica,
le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo non devono
essere gettate nei riuti domestici indierenziati ma devono essere
riutilizzate o recuperate. Per maggiori informazioni in tema di riciclaggio
rivolgetevi alle autorità competenti del vostro paese.
KZ
Қауіпсіздік
Жарақат алу қ
аупі бар! Зарядтау кезінде негізгі батареялар
жарылуы мүмкін. Қайта зарядталмайтын (кәдімгі батареялар) емес,
тек Ni-MH қайта зарядталатын батареяларын зарядтаңыз.
Кірістірілген апаттық сөндіруді басқару жəне дельта-V теріс
кездегі өшу функциясы. Зарядтау кезінде қайта зарядталатын
батареялардың қызуы қалыпты. Тот басқан, зақымдалған немесе
ағатын қайта зарядталатын батареяларды ешқашан зарядтамаңыз.
Қайта зарядталатын батареяларды ашпаңыз, отқа тастамаңыз
немесе қысқа тұйықтамаңыз. Зақымдар немесе ақаулар болса
VARTA дилеріне хабарласыңыз.
8 жастан асқан балаларға және физикалық, сенсорлық немесе
ақыл-ой қабілетттері төмен не тәжірибесі мен білімі аз адамдар
оларды бақылау жүргізілгенде немесе қолдану туралы нұсқау
берген және байланысты қауіп-қатерлер оларға түсіндірілген
жағдайда ғана құрылғыны пайдалануға рұқсат беріледі.
Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Балаларға құрылғыны
қадағалаусыз тазалауға және күтім көрсетуге болмайды.
Зарядтағышты пайдалану әдісі
1-сур.: Кабельді қосыңыз.
2-сур.: Өлшемі мен сыйымдылығы бірдей батареялар жұбын
салыңыз. AAA түрін зарядтау үшін, механикалық қосқышты
басыңыз.
Батареяның екі контактісі де қосылған болуы керек.
3-сур.: Зарядтау режимі - AAA, AA
a) қозғалатын жолақ(тар) = зарядталуда
b) төрт жолақтың бәрі жанады = зарядтау аяқталды
c) контуры жыпылықтағанда = ақаулық күйі: ақаулы/жарамсыз
батарея
в) таңба жоқ = қате: контакт жоқ, дұрыс емес полюрлық, батареялар
салынбаған.
Зарядтау режимі - 5V-USB
a) USB белгісі жыпылықтағанда = зарядталуда
b) USB белгісі = зарядтау аяқталды
c) контуры жыпылықтағанда = ақаулық күйі: ақаулы/жарамсыз
батарея
в) таңба жоқ = қате: контакт жоқ, дұрыс емес полюрлық, батареялар
салынбаған.
Таймер қайта зарядталатын батареяларды шамадан тыс
зарядталудан қорғайды.
Қуатпен қамтуды үзген сайын таймер қайта іске қосылады.
Зарядтауды басқару функциясы батареяларды шамадан тыс
зарядтаудан қорғайды.
Батареяларды зарядтағыш ажыратылған кезде алыңыз.
1)
Қоршаған ортаны қорғау
Электр және электрондық тауарлардағы қауіпті заттарға
байланысты қоршаған ортаға және денсаулыққа зиян келтірмеу
үшін осы таңбамен белгіленген құрылғыларды тұрмыстық
қоқыспен бірге тастамау керек. Оны қалпына келтіріп, қайта
пайдалану керек. Қайта пайдалану туралы қосымша ақпарат алу
үшін жергілікті қала әкімшілігіне хабарласыңыз.
N
Sikkerhet
Fare for personskade! Primærbatterier kan eksplodere ved
opplading. Lad kun opp Ni-MH-batterier, ikke primærbatterier.
Integrert sikkerhetsutkobling og minus delta-V-utkoblingsfunksjon.
Det er normalt at batteriet blir varmt under opplading.
Korroderte, skadede batterier, eller batterier som lekker må aldri lades
opp. Batterier må aldri åpnes, kastes i åpen ild eller kortsluttes.
Kontakt en VARTA-forhandler ved skader/feil. Dette apparatet kan
brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende
eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike
personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår
farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med
apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med
mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn.
Slik bruker du laderen
Ill.1: Koble til kabelen.
Ill.2: Legg inn oppladbare batterier av samme størrelse parvis.
Trykk ned den mekaniske bryteren for å lade AAA.
Hvert batteri må berøre begge kontaktene.
Ill.3: Lademodus AAA, AA
a) rullende indikator(er) = lader
b) alle re indikatorer lyser jevnt = lading fullført
c) Rammen blinker = feilmodus: defekt/feil batteri
d) ingen symboler = Feil: ingen kontakt, feil polaritet, ingen batterier er
lagt inn.
Lademodus 5V-USB
a) USB-symbol blinker = lader
b) USB-symbol = lading fullført
c) Rammen blinker = feilmodus: defekt/feil batteri
d) ingen symboler = Feil: ingen kontakt, feil polaritet, ingen batterier er
lagt inn.
Et tidsur beskytter batteriene mot overlading.
Hver gang strømmen brytes, må tidsuret startes på nytt.
En ladekontroll beskytter batteriene mot overlading.
Ta ut batteriene når laderen ikke er tilkoblet strøm.
1)
Miljøvern
For å unngå miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoer som
nnes i elektriske og elektroniske apparater, skal apparater som er
merket med dette symbolet ikke kastes sammen med husholdningsav-
fall, men gjenvinnes eller brukes på nytt. Du kan få mer informasjon om
gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.
NL
Veiligheid
Gevaar op letsel! Niet-oplaadbare batterijen kunnen bij het opladen
exploderen. Alleen Ni-MH batterijen en geen niet-oplaadbare batterijen
opladen. Geïntegreerde beveiligingsuitschakeling en
delta-V-uitschakelingsfunctie. Het is normaal dat batterijen tijdens
het opladen warm worden. Nooit roestige, beschadigde of lekkende
batterijen opladen. Batterijen niet openen, in het vuur gooien of
kortsluiten. Bij schade/ storingen contact opnemen met de VARTA
dealer. Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en
ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en
verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis
hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij
de risico’s begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen
uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan.
Hoe de lader te gebruiken
Afb. 1: Kabel aansluiten.
Afb. 2: Batterijen van hetzelfde type paarsgewijs plaatsen.
Druk de mechanische schakelaar omlaag om AAA op te laden.
Elke batterij moet aan beide kanten contact maken.
Afb. 3: Oplaadmodus AAA, AA
a) Rollende balken = batterijen worden opgeladen
b) Alle vier balken branden = batterijen volledig opgeladen
c) Kader knippert = foutmodus: defecte/verkeerde batterijen
d) geen symbolen = fout: geen contact, verkeerde polariteit, geen
batterijen geplaatst.
Oplaadmodus 5V-USB
a) USB-symbool knippert = batterijen worden opgeladen
b) USB-symbool brandt = batterijen zijn opgeladen
c) Kader knippert = foutmodus: defecte/verkeerde batterijen
d) geen symbolen = fout: geen contact, verkeerde polariteit, geen
batterijen geplaatst. De timer beschermt de batterijen tegen te sterke
lading. Door het onderbreken van de netvoeding wordt de timer
opnieuw gestart. De oplaadcontrole beschermt de batterijen tegen te
sterke lading. Verwijder de batterijen als de lader niet is aangesloten.
1)
Milieubescherming
Ter voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van
gevaarlijke stoen in elektro- en elektronische apparaten, mogen
apparaten die zijn voorzien van dit symbool niet met het reguliere
huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden hergebruikt of
gerecycled. Voor meer informatie over het thema recycling kunt u zich
wenden tot de daarvoor aangewezen instantie.
P
Segurança
Perigo de ferimentos! As pilhas galvânicas primárias podem explodir
durante o carregamento. Recarregar apenas pilhas recarregáveis de
Ni-MH, nunca pilhas galvânicas primárias. Desactivação de
segurança integrada e função de corte delta-V negativo. O
aquecimento das pilhas recarregáveis durante o carregamento é
normal. Nunca carregar pilhas recarregáveis corroídas, danicadas
ou a verter ácido. Não abrir, deitar no fogo ou curto-circuitar as
pilhas recarregáveis. Em caso de danos/avarias, contatar o
distribuidor VARTA.
Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou
superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que
supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e
manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças
a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
Utilização do carregador
Figura 1: Ligar o cabo.
Figura 2: Introduzir pilhas recarregáveis do mesmo tamanho, aos pares.
Para carregar AAA, prima o interruptor mecânico.
Cada pilha recarregável tem de tocar em ambos os contatos.
Figura 3: Modo de carregamento AAA, AA
a) barra(s) rolante(s) = a carregar
b) todas as quatro barras acesas = carregamento completado
c) rebordo a piscar = falha: baterias com defeito/errada
d) nenhum símbolo = erro: ausência de contato, polaridade errada,
pilhas recarregáveis não instaladas.
Modo de carregamento 5V-USB
a) símbolo USB a piscar = a carregar
b) símbolo USB aceso = carregamento completado
c) rebordo a piscar = falha: baterias com defeito/errada
d) nenhum símbolo = erro: ausência de contato, polaridade errada,
pilhas recarregáveis não instaladas. Ter em atenção a tabela dos tempos
de carga. Terminar manualmente o processo de carregamento.
A função de controlo de carga protege as pilhas recarregáveis contra
sobrecarga. Retirar as pilhas depois de desligar o carregador da
corrente.
1)
Proteção do ambiente
Para evitar problemas no ambiente e para a saúde, causados por
substâncias perigosas presentes nos equipamentos elétricos e
eletrónicos, os equipamentos identicados com este símbolo não
podem ser eliminados junto com o lixo doméstico não separado,
devendo ser reencaminhados para reutilização ou reciclagem. Para mais
informações sobre reciclagem, contate os serviços municipalizados.
PL
Bezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo obrażeń! Baterie galwaniczne (jednorazowego
użytku) mogą eksplodować podczas ładowania. Ładować tylko
akumulatory Ni-MH, nie ładować baterii galwanicznych (tj.alkalicznych,
cynkowo-węglowych). Zastosowana funkcja wyłączenia
zabezpieczającego i funkcja wyłączenia minus delta-V. Nagrzewanie
się akumulatorów podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem. W
żadnym razie nie ładować akumulatorów skorodowanych i
uszkodzonych lub takich, z których wyciekł elektrolit. Akumulatorów
nie otwierać, nie zwierać i nie wrzucać do ognia. W razie
uszkodzeń/usterek skontaktować się ze sprzedawcą VARTA.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i
przez soby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub
umysłowych lub pozbawionych doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są one
pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące obsługi
urządzenia i zrozumiały zagrożenia, którym mogą podlegać. Dzieci nie
powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą
być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są
nadzorowane.
Obsługa ładowarki
Rysunek 1: Podłączyć kabel.
Rysunek 2: Akumulatory tej samej wielkości należy wkładać parami.
Aby rozpocząć ładowanie AAA, należy nacisnąć przełącznik
mechaniczny. Każdy akumulator musi dotykać obu styków.
Rysunek 3: Tryb ładowania AAA, AA
a) pasek/paski świecące światłem ruchomym = ładowanie w toku
b) wszystkie cztery paski świecące światłem stałym = ładowanie
zakończone
c) migający obrys = tryb błędu: uszkodzona/nieodpowiednia bateria
d) Brak symboli = błąd: brak kontaktu, nieprawidłowe ułożenie
biegunów, brak włożonych akumulatorów.
Tryb ładowania 5V-USB
a) Migający symbol USB = ładowanie w toku
b) Symbol USB = ładowanie zakończone
c) migający obrys = tryb błędu: uszkodzona/nieodpowiednia bateria
d) Brak symboli = błąd: brak kontaktu, nieprawidłowe ułożenie
biegunów, brak włożonych akumulatorów. Należy przestrzegać czasów
ładowania podanych w tabeli. Aby zakończyć proces ładowania należy
wyjąć akumulatory. Funkcja kontroli poziomu naładowania chroni
akumulatory przed przeładowaniem. Podczas wyjmowania akumula-
torów ładowarka nie może być podłączona.
1)
Chroń środowisko naturalne.
Zużyte produkty elektroniczne należy wyrzucać do specjalnych
pojemników na sprzęt elektryczny i elektroniczny. W celu ograniczenia
zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów muszą
zostać poddane procesowi recyklingu. Szczegółowych informacji na ten
temat udziela np. Urząd Gminy i Zakłady Gospodarki Komunalnej.
RO
Siguranţa
Pericol de rănire! Bateriile primare pot exploda în timpul încărcării.
Reîncărcaţi numai acumulatori de tip Ni-MH şi nu baterii primare.
Comandă de oprire de siguranţă integrată şi funcţie de întrerupere
minus delta-V. Este normal ca la încărcare acumulatoarele să se
încălzească. Nu încărcaţi niciodată acumulatori corodaţi, deterioraţi
sau care prezintă scurgeri. Nu desfaceţi, nu aruncaţi în foc şi nu
scurtcircuitaţi acumulatorii. În caz de deteriorări/defecţiuni contactaţi
comerciantul pentru produse VARTA.
Aparatul poate  folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de
către persoane cu capacități zice, senzoriale sau mentale reduse sau
lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și
înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu
aparatul. Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate
de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
Utilizarea încărcătorului
Fig. 1: Conectaţi cablul.
Fig. 2: Introduceţi mereu o pereche de acumulatori de aceaşi mărime
constructivă. Pentru a încărca AAA, apăsaţi în jos comutatorul mecanic.
Fiecare acumulator trebuie să atingă ambele contacte.
Fig. 3: Mod de încărcare AAA, AA
a) bară(e) de avansare= în curs de încărcare
b) toate cele patru bare încărcate= încărcare nalizată
c) contur clipitor= mod defect: baterie defectă/necorespunzătoare
d) nu există simboluri = eroare: nu există contact, nu corespunde
polaritatea, nu au fost introduşi acumulatorii.
Mod de încărcare 5V-USB
a) Simbol USB clipitor= în curs de încărcare
b) Simbol USB = încărcare nalizată
c) contur clipitor= mod defect: baterie defectă/necorespunzătoare
d) nu există simboluri = eroare: nu există contact, nu corespunde
polaritatea, nu au fost introduşi acumulatorii. Temporizatorul protejează
acumulatoarele împotriva supraîncărcării. Fiecare introducere în priză
resetează temporizatorul. Sistemul de control al încărcării protejează
acumulatorii împotriva supraîncărcării. În cazul în care încărcătorul nu
este conectat scoateţi acumulatorii din încărcător.
1)
Protecţia mediului
Pentru a preveni probleme legate de sănătate şi de mediu datorate
substanţelor periculoase din aparatele electrice şi electronice, nu este
permis ca aparatele care sunt marcate cu acest simbol să e aruncate
împreună cu gunoiul menajer, acestea trebuie reciclate. Pentru
informaţii suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să va adresaţi
autorităţilor competente în acest sens.
RUS
Меры предосторожности
Опасность получения травм! Обыкновенные батарейки не
подлежат зарядке, они могут взрываться в процессе зарядки.
Разрешается заряжать только никель- металлогидридные
аккумуляторные батареи, но не обычные батарейки. Встроенные
функции безопасного отключения и защиты от перезаряда
(«Дельта-Пик»). Нагревание аккумуляторных батарей во время
зарядки считается нормальным явлением. Запрещено заряжать
поржавевшие, поврежденные или протекающие аккумуляторы.
Аккумуляторные батареи нельзя открывать, бросать в пламя или
закорачивать. При выявлении повреждений или дефектов следует
обращаться к дилеру компании
VARTA.
Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, недостатком опыта или знаний допускается при
условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков.
Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание
устройства могут выполнять дети старше 8лет при условии
наблюдения взрослыми.
Инструкция по применению зарядного устройства
Рис. 1: Подключите кабель.
Рис. 2: Попарно вложите аккумуляторные батареи одного
типоразмера. Для зарядки аккумуляторов типоразмера AAA
нажмите на механический переключатель. Удостоверьтесь в
плотном прилегании обоих контактов каждой батареи.
Рис. 3: Режим зарядки AAA, AA
a) нарастающий уровень индикатора заряда = идет зарядка
b) светятся четыре уровня индикатора = зарядка завершена
c) мигающий контур = неисправность: аккумулятор неисправен/не
подходит
d) Символы отсутствуют – ошибка: нет контакта, неправильная
полярность, отсутствуют аккумуляторные батареи.
Режим зарядки от 5 В (USB)
a) символ USB мигает = идет зарядка
b) символ USB горит = зарядка завершена
c) мигающий контур = неисправность: аккумулятор неисправен/не
подходит
d) Символы отсутствуют – ошибка: нет контакта, неправильная
полярность, отсутствуют аккумуляторные батареи. Соблюдать
рекомендуемое время зарядки (указано в таблице). Завершение
процесса зарядки пользователем. Функция контроля зарядки
защищает аккумуляторные батареи от перезаряда. Извлекать
аккумуляторные батареи после того, как зарядное устройство
отключено.
1)
Экологическая безопасность
С целью предотвращения негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье человека опасных веществ,
которые содержатся в электрических и электронных устройствах,
запрещено выбрасывать устройства, обозначенные этим символом,
вместе с несортированным бытовым мусором. Такие устройства
подлежат вторичной переработке или утилизации. Для получения
дополнительной информации по вопросам переработки для
последующего использования обращайтесь в соответствующую
службу.
S
Säkerhet
Skaderisk! Primärbatterier kan explodera vid uppladdning. Ladda
endast Ni-MH batterier, inga primärbatterier. Integrerad säkerhetsav-
stängning och minus delta-V-avstängningsfunktion. En uppvärm-
ning av batterierna under laddningen är normal. Ladda aldrig
rostiga, skadade eller läckande batterier. Öppna inte batterier, kasta
inte in dem i eld och kortslut dem inte. Kontakta
VARTA-återförsäljaren vid skador/störningar. Denna apparat kan
användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande
erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har
fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka
risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med
apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn,
såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt.
Så här används laddaren
Bild 1: Anslut kabeln.
Bild 2: Lägg i laddningsbara batterier av samma storlek parvis.
Ladda AAA genom att trycka ner den mekaniska brytaren.
Varje batteri måste beröra båda kontakterna.
Bild 3: Laddningsläge AAA, AA
a) rullande streck = laddning pågår
b) alla fyra streck lyser = laddningen avslutad
c) ytterlinjen blinkar = felindikering: defekt/felaktigt batteri
d) inga symboler = fel: ingen kontakt, fel polaritet, inga batterier ilagda.
Laddningsläge 5V-USB
a) USB-symbolen blinkar = laddning pågår
b) USB-symbolen lyser med fast sken = laddningen avslutad
c) ytterlinjen blinkar = felindikering: defekt/felaktigt batteri
d) inga symboler = fel: ingen kontakt, fel polaritet, inga batterier ilagda.
Timern skyddar batterierna mot överladdning.
Varje gång laddaren sätts i eluttaget startar timern på nytt.
Laddningskontroll skyddar batterierna mot överladdning.
Ta ut batterierna när laddaren inte är ansluten.
1)
Miljöskydd
För att undvika miljö- och hälsoproblem pga farliga ämnen i elektriska
och elektroniska apparater får apparater som är märkta med den här
symbolen inte
slängas i osorterade hushållssopor, utan måste
återanvändas eller återvinnas. För mer information om återvinning, var
god vänd dig till ansvarig myndighet.
SRB/MNE
Sigurnost
Opasnost od povreda! Obične baterije mogu da eksplodiraju ako se
pune. Puniti samo Ni-MH baterije, nikada obične baterije. Integrisana
kontrola za sigurnosno zaustavljanje i minus delta-V funkcija odsecanja.
Normalno je da se baterije zagrevaju prilikom punjenja. Nikada
nemojte da punite korodirane, oštećene ili procurele baterije. Ne
otvarati baterije, ne bacati u vatru i ne spajati na kratko. U slučaju
oštećenja/smetnje kontaktirati prodavca proizvoda VARTA.
Ovaj uređaj mogu da koriste deca stara 8 i više godina, te osobe sa
smanjenim zičkim, senzoričkim i mentalnim sposobnostima ili
nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su upućene
u bezbednu upotrebu uređaja i razumeju s tim povezane rizike.
Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da vrše čišćenje i
korisničko održavanje bez nadzora.
Korišćenje punjača
Slika 1: Priključiti kabl.
Slika 2: Postaviti baterije iste veličine u paru. Da biste napunili AAA
pritisnite mehanički prekidač na dole.
Svaka baterija mora da dodiruje oba kontakta.
Slika 3: Režim punjenja AAA, AA
a) trake koje se okreću= punjenje u toku
b) sve četiri trake nepokretne= punjenje završeno
c) treperenje= režim greške: neispravna/pogrešna baterija
d) nema simbola = greška: nema kontakta;pogrešan polaritet, nisu
postavljene baterije
Režim punjenja 5V-USB
a) USB simbol svetluca = punjenje
b) USB simbol = punjenje završeno
c) treperenje= režim greške: neispravna/pogrešna baterija
d) nema simbola = greška: nema kontakta;pogrešan polaritet, nisu
postavljene baterije Tajmer štiti baterije da se ne prepune. Svako
uključivanje restartuje tajmer. Kontrola punjenja štiti baterije da se ne
prepune. Baterije izvaditi pošto se punjač isključi iz struje.
1)
Zaštita životne okoline
Da bi se sprečili rizici po životnu okolinu i zdravlje usled opasnih
materija iz električnih i elektronskih uređaja, zabranjeno je bacati
uređaje označene ovim simbolom u nesortirano smeće, već oni moraju
da budu reciklirani. Za ostale informacije na temu reciklaže obratite se
odgovarajućoj ustanovi.
SK
Bezpečno
Nebezpečenstvo poranenia! Primárne batérie môžu pri nabíjaní
vybuchnúť. Len batérie Ni-MH, nenabíjajte žiadne primárne batérie.
Integrované bezpečnostné vypnutie afunkcia vypínania mínus delta
V. Zohriatie batérií pri nabíjaní je normálne. Nikdy nenabíjate
skorodované, poškodené alebo vytečené batérie. Batérie
neotvárajte, nehádžte do ohňa ani neskratujte. Pri poškodení
alebo poruchách kontaktujte predajcu VARTA.
Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov aosoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností avedomostí ak sú pod dozorom/poučení asú
si vedomí stým spojených rizík. Deti sa sprístrojom nemajú hrať.
Čistenie apoužívateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú
staršie ako 8 rokov apod dozorom.
Použitie nabíjačky
Obrázok 1: Pripojte kábel.
Obrázok 2: Batérie rovnakej konštrukčnej veľkosti vložte po pároch.
Na nabíjanie AAA prepnite prepínač nadol.
Každá batéria sa musí dotýkať oboch kontaktov.
Obrázok 3: Režim nabíjania AAA, AA
a) pohybujúca sa čiarka(y) = nabíjanie
b) všetky štyri čiarky nepohyblivé = nabíjanie ukončené
c) blikajúci obrys = režim poruchy: chybná/zlá batéria
d) žiadne symboly = chyba; žiadny kontakt, nesprávna polarita, nie sú
vložené žiadne batérie.
Režim nabíjania 5V - USB
a) blikajúci symbol USB = nabíjanie
b) symbol USB = nabíjanie ukončené
c) blikajúci obrys = režim poruchy: chybná/zlá batéria
d) žiadne symboly = chyba; žiadny kontakt, nesprávna polarita, nie sú
vložené žiadne batérie.
Pozri tabuľku sdobami nabíjania. Proces nabíjania ukončite ručne.
Kontrola nabíjania chráni batérie pred prebitím. Ak nie je nabíjačka
pripojená, batérie vyberte.
1)
Ochrana životného prostredia
Zdôvodu zabránenia ekologickým azdravotným problémom vplyvom
nebezpečných látok velektrických aelektronických prístrojoch,
prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, nesmú byť likvidované
spolu snetriedeným domovým odpadom, ale musia byť opätovne
použité alebo zhodnotené. Pre ďalšie informácie ktéme recyklácie sa,
prosím, obráťte na príslušný úrad.
SLO
Varnost
Nevarnost poškodb! Primarne baterije lahko pri polnjenju eksplodirajo.
Polnite samo baterije Ni-MH, ne tudi primarnih baterij. Vgrajen časovni
izklop po 8 urah. Povsem običajno je, da se baterije med polnjenjem
segrejejo. Nikoli ne polnite zarjavelih, poškodovanih ali izteklih
baterij. Baterij ne odpirajte, mečite v ogenj ali na kratko vežite.
Pri škodi/motnjah se obrnite na trgovca
VARTA.
To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z
zmanjšanimi zičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod
nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja.
Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati
naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom.
Uporaba polnilnika
Slika 1: Priključite kabel.
Slika 2: Vstavite polnilne baterije enake velikosti in kapacitete.
Za polnjenje baterije AAA pritisnite mehansko stikalo.
Vsaka baterija se mora dotikati obeh kontaktov.
Slika 3:
Način polnjenja AAA, AA
a) izmenično prižiganje črtic = polnjenje
b) stalno prižgane vse štiri črtice= polnjenje končano
c) utripanje orisa= napaka: pokvarjena/napačna baterija
d) ni simbolov = napaka: ni kontakta, napačna polarnost, baterije niso
vstavljene.
Način polnjenja 5V-USB
a) Simbol USB utripa= polnjenje
b) Simbol USB = polnjenje končano
c) utripanje orisa= napaka: pokvarjena/napačna baterija
d) ni simbolov = napaka: ni kontakta, napačna polarnost, baterije niso
vstavljene. Časovnik ščiti baterije pred prekomernim polnjenjem. Ob
vsaki priključitvi se časovnik ponovno zažene. Nadzor polnjenja ščiti
baterije pred prenapolnjenostjo. Če polnilnik ni priključen, baterije
odstranite.
1)
Varstvo okolja
Za preprečitev težav z okoljem in zdravjem zaradi nevarnih snovi v
električnih in elektronskih napravah, naprav, označenih s tem
simbolom, ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke,
ampak jih je treba ponovno uporabiti ali reciklirati. Za nadaljnje
informacije o recikliranju se obrnite na pristojni urad.
Garancija: Proizvajalec jamči, da bo proizvod brezhibno deloval v
garancijskem roku ob pravilni uporabi, kot je navedeno v navodilih za
uporabo. Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. V
garancijski dobi bo proizvajalec oz. zakoniti zastopnik brezplačno
odpravil vse napake in okvare na izdelku, ki so nastale pri normalni
rabi izdelka, pod pogojem: • dakupec predloži dokazilo o nakupu
(racun). • da v izdelek niso posegle osebe, ki nimajo pooblastila
proizvajalca oz. zakonitega zastopnika. • da do okvare ni prišlo zaradi
nepravilne uporabe izdelka, malomarnosti ali zlorabe.
Popravilo bo izvršeno najkasneje v 45 dneh od dneva sprejema
izdelka, v popravilo. V kolikor izdelka ne bo mogoče popraviti v tem
roku, lahko kupec zahteva novega. Garancija se podaljša za čas,
kolikor je trajalo popravilo izdelka. Garancija ne pokriva potnih
stroškov serviserja v primeru, da je zahtevano popravilo na lokaciji
kupca. V strošek garancije niso všteti baterijski vložki. Čas zagotavljan-
ja servisiranja je najmanj 3 leta po poteku garancijskega roka.
Proizvode v garancijskem roku, ki ne delujejo brezhibno, pošljite na
naslov VRR, d.o.o. Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana (Tel: 01 568 00 00)
preko hitre pošte DPD (Tel.: 01 513 23 00). Naglasiti je potrebno, da
stroške pošiljanja po veljavni poštni tari, krije podjetje Varta
Remington Rayovac, d.o.o.
TR
Güvenlik
Yaralanma tehlikesi! Primer piller şarj işlemi sırasında patlayabilir.
Yalnızca Ni-MH şarj edilebilir piller şarj edilmeli, primer piller
kullanılmamalıdır. Entegre güvenlik kapatma devresi kontrol ve eksi
V kesme fonksiyonu. Pillerin şarj işlemi sırasında ısınması normaldir.
Asla oksitlenmiş, hasarlı veya akmış piller şarj edilmemelidir. Piller
açılmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır.
Hasar veya arıza durumunda VARTA satıcısı ile iletişime geçilmelidir.
Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz ziksel, duyumsal veya
zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler
tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içerilen
tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde
ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
Şarj cihazının kullanımı
Resim 1: Kabloyu bağlayın.
Resim 2: Aynı boyutlardaki şarj edilebilir pilleri çift olarak yerleştirin.
AAA'yı şarj etmek için mekanik anahtara aşağı doğru bastırın.
Piller yuvadaki her iki kontağa da temas etmelidir.
Resim 3: Şarj modu AAA, AA
a) dönen çubuk(lar)= şarj ediliyor
b) dört çubuk da sabit= şarj tamamlandı
c) çerçeve yanıyor= hata modu: arızalı/yanlış pil
d) simgeler mevcut değil = Hata: temas yok, kutuplar ters, piller
yerleştirilmemiş.
Şarj modu 5V-USB
a) USB sembol yanıp sönüyor= Şarj ediliyor
b) USB sembolü= Şarj tamamlandı
c) çerçeve yanıyor= hata modu: arızalı/yanlış pil
d) simgeler mevcut değil = Hata: temas yok, kutuplar ters, piller
yerleştirilmemiş. Zamanlayıcı pillerin aşırı şarj edilmesini önler. Her bir
prize takma işlemi zamanlayıcıyı yeniden işletir. Şarj kontrolü pilleri aşırı
yüklemeden korur. Bağlı olmayan şarj cihazının üzerinde pil
bulundurulmamalıdır.
1)
Çevre koruma
Elektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin neden
olduğu çevre ve sağlık sorunlarının önlenmesi doğrultusunda, bu simge
ile işaretlenmiş cihazlar ayıklanmamış evsel atık ile birlikte yok
edilmemelidir ve yeniden kullanılmalı veya işlenmelidir. Geri dönüşüm
konusunda ek bilgiler için yetkili kurumlara başvurun.
UA
Безпека
Небезпека травмування! Батареї первинних елементів можуть
вибухати під час зарядки. Дозволяється заряджати тільки
нікель-металогідридні акумуляторні батареї, але не батареї
первинних елементів. Інтегрована система запобіжного
відключення і функція захисту від перезаряду. Нагрівання
акумуляторних батарей під час зарядки є нормальним явищем.
Заборонено заряджати іржаві, пошкоджені та протікаючі батареї.
Акумуляторні батареї не слід відкривати, кидати у полум'я чи
закорочувати. При виявленні пошкоджень чи дефектів слід
звернутися до дилера компанії VARTA.
Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і
старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або
розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями,
тільки якщо вони знаходяться під наглядом чи керуються
вказівками щодо використання приладу в безпечний спосіб і
усвідомлюють пов'язаний з цим рівень небезпеки. Дітям
забороняється гратися з приладом. Дітям заборонено проводити
заходи з очищення та обслуговування приладу без нагляду
дорослих.
Застосування зарядного пристрою
Мал. 1: Під’єднати кабель.
Мал. 2: Попарно вставити акумуляторні батареї одного
типорозміру.
Для заряджання акумуляторів типорозміру AAA необхідно
натиснути на механічний перемикач.
Впевнитись у щільному приляганні обох контактів кожної батареї.
Мал. 3: Типорозміри AAA, AA
a) риски миготять = зарядження триває
b) світяться всі чотири риски односно = заряджання завершено
c) миготить контур = помилка: батарейки пошкождені/мають
непідходящий типорозмір
d) Символи відсутні = помилка: нема контакту, невірна полярність,
відсутні акумуляторні батареї.
Типорозміри 5V (з USB-роз'ємом)
a) миготить символ USB = зарядження триває
b) світиться символ USB = зарядження завершено
c) миготить контур = помилка: батарейки пошкождені/мають
непідходящий типорозмір
d) Символи відсутні = помилка: нема контакту, невірна полярність,
відсутні акумуляторні батареї.
Функцію захисту акумуляторних батарей від перезаряду виконує
таймер. Після кожного включення пристрою до штепсельної
розетки відбувається перезапуск таймера. Функція контролю
процесу зарядки захищає акумуляторні батареї від перезаряду.
Вийняти акумуляторні батареї після того, як зарядний пристрій
вимкнено.
1)
Екологічна безпека
З метою запобігання негативному впливу на довкілля та здоров'я
людини небезпечних речовин, що містяться у електричних та
електронних пристроях, заборонено викидати пристрої, позначені
цим символом, разом із несортованим побутовим сміттям. Такі
пристрої підлягають вторинній переробці або утилізації. Для
отримання додаткової інформації з питань переробки для
подальшого використання звертайтесь до відповідної служби.

У вас возник вопрос относительно изделия Varta 57671101401?

Задайте вопрос другим пользователям Varta 57671101401. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям Varta 57671101401 предоставить вам исчерпывающий ответ.

Спецификации

Бренд Varta
Модель 57671101401
Изделие Зарядное устройство
EAN 4008496773572
Язык голландский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, шведский, португальский, датский, польский, русский, норвежский, Финляндия, румынский, турецкий, словацкий, греческий, венгерский, словенский, хорватский, Украинец
Группа товаров Зарядные устройства
Тип файла PDF
Свойства
Тип источника питания Кабель переменного тока
Число поддерживаемых батарей 8
Совместимые размеры батареи AA, AAA
Совместимые технологии батареи Никель-металл-гидридный (NiMH)
Количество портов USB 1
Функции защиты электропитания Короткое замыкание
Дизайн
Встроенный экран
Технолигия дисплея ЖК
Цвет товара Black, Silver
Светодиодные индикаторы Зарядка
Производительность
Тип Зарядное устройство для помещений
-
Энергопитание
Время подзарядки батареи 4
Данные об упаковке
Количество 1
Тип упаковки Блистер
Батарея
Батарейки в комплекте