Varta 57671101401

Varta 57671101401 инструкция

(1)
 • 2
  1
  ~2 h
  ~7 h ~6 h
  ~1,5-5 h
  3
  c)
  d)
  a)
  b)
  a)
  b)
  http://www.varta-consumer/
  qr/product/57671
  BG
  Безопасност
  Опасност от нараняване! Обикновените батерии могат да
  експлоадират при зареждане. Зареждайте само Ni-MH
  презареждащи батерии, не обикновени батерии. Интегрирана
  функция за защитно изключване и функция за делта-V изключване.
  Загряването на презареждащите батерии по време на зареждане
  е обичайно. Никога не зареждайте ръждясали, счупени или
  течащи презареждащи батерии. Не отваряйте, не хвърляйте в
  огън и не окъсявайте презареждащите батерии. В случай на
  повреда/счупване, свържете се с търговеца на Varta.
  Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст,
  както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени
  способности, или липса на опит и познания, ако са
  наглеждани/инструктирани и разбират опасностите. С уреда не
  трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се
  извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и
  някой ги наглежда.
  Как да използвате зарядното устройство
  Фиг. 1: Свържете кабел.
  Фиг. 2: Поставете четен брой презареждаеми батерии от един и
  същи размер и капацитет. За зареждане на AAA батерии натиснете
  механичния превключвател. И двата края на батерията трябва да
  бъдат свързани.
  Фиг. 3: Режим на зареждане AAA, AA
  a) движещо се стълбче (стълбчета)= зареждане
  б) всички четири стълбчета са неподвижни= зареждането е
  завършено
  в) очертанието мига= режим на грешка: дефектна/грешна батерия
  d) няма символ = грешка: няма контакт, грешна поляризация, няма
  поставени батерии.
  Режим на зареждане 5V-USB
  a) Символът USB мига= зареждане
  б) Символът USB свети = зареждането е завършено
  в) очертанието мига= режим на грешка: дефектна/грешна батерия
  d) няма символ = грешка: няма контакт, грешна поляризация, няма
  поставени батерии.
  Таймерът предпазва презареждащи батерии от презареждане.
  Прекъсване на захранването ще занули таймера.
  Функцията за контрол на зареждането предпазва батериите от
  презареждане.
  Махнете батериите след като зарядното устройство е извадено от
  електрическата мрежа.
  1)
  Защита на околната среда
  За да се избегнат проблеми с околната среда и здравето, поради
  опасните вещества в електрическите и електронните стоки,
  уредите, които са обозначени с този символ, не трябва да се
  изхвърлят с общия отпадък, а да се възстановят, използват за друга
  цел или рециклират. За повече информация относно
  рециклирането, моля, свържете се с оторизираните местни власти.
  CZ
  Bezpečnost
  Nebezpečí úrazu! Primární baterie mohou při nabíjení vybuchnout.
  Nabíjejte pouze akumulátory NiMH, nikoliv primární baterie.
  Integrované bezpečnostní vypnutí afunkce vypínání minus delta V.
  Zahřívání akumulátorů při nabíjení je běžným jevem. ►
  Nepoužívejte nikdy zkorodované, poškozené nebo vyteklé
  akumulátory. Akumulátory neotevírejte, neodhazujte do ohně ani
  nezkratujte konce přípojek. V případě poškození nebo závady se
  obraťte na prodejce sortimentu zboží VARTA. Tento přístroj mohou
  používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
  senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek
  nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly
  poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti.
  Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku
  alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.
  Použití nabíječky
  Obrázek 1: Zapojte kabel.
  Obrázek 2: Vložte vždy dva akumulátory stejné velikosti.
  Pro nabíjení článků velikosti AAA stiskněte mechanický přepínač.
  Každý akumulátor se musí dotýkat obou kontaktů.
  Obrázek 3: Režim nabíjení AAA, AA
  a) pohybující se čárka(y) = nabíjení
  b) všechny čtyři čárky nepohyblivé = nabíjení ukončeno
  c) blikající obrys = režim závady: vadná/špatná baterie
  d) nezobrazí se žádné symboly = chyba: není kontakt, nesprávná
  polarita, nejsou vloženy akumulátory.
  Režim nabíjení 5V-USB
  a) blikající symbol USB = nabíjení
  b) symbol USB = nabíjení ukončeno
  c) blikající obrys = režim závady: vadná/špatná baterie
  d) nezobrazí se žádné symboly = chyba: není kontakt, nesprávná
  polarita, nejsou vloženy akumulátory.
  Časovač chrání baterie před přebíjením. Každé zastrčení nabíječky do
  zásuvky spustí časovač znova. Nabíjecí pojistka chrání akumulátory před
  přebitím. Pokud nabíječka není připojená na síť, akumulátory vyjměte.
  1)
  Ekologie
  "Předcházejte ekologickým a zdravotním problémům způsobeným
  nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických zařízeních.
  Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do netříděného
  komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem
  využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se
  laskavě obraťte na příslušný úřad. "
  D
  Sicherheit
  Verletzungsgefahr! Primärbatterien können beim auaden
  explodieren. Nur Ni-MH Akkus, keine Primärbatterien auaden.
  Integrierte Sicherheitszeitabschaltung und Delta-V-Abschaltung.
  Eine Erwärmung der Akkus beim Auaden ist normal. Niemals
  korrodierte, beschädigte oder ausgelaufene Akkus auaden. Akkus
  nicht önen, ins Feuer werfen oder kurzschließen Bei
  Schäden/Störungen VARTA- Händler kontaktieren.
  Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie
  von Personen mit eingeschränkten Physischen, sensorischen und
  geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt
  wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit
  verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem
  Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht
  von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre
  und werden dabei beaufsichtigt.
  Verwenden des Ladegerätes
  Bild 1: Kabel anschließen.
  Bild 2: Akkus der gleichen Baugröße paarweise einlegen.
  Zum Laden von AAA den mechanischen Schalter umlegen.
  Jeder Akku muss beide Kontakte berühren.
  Bild 3: Auademodus AAA, AA
  a) rollende Balken= Akkus werden aufgeladen.
  b) alle 4 Balken leuchten= Akkus vollständig aufgeladen.
  c) Rahmen blinkt= Fehler: defekte/falsche Akkus.
  d) keine Symbole = Fehler: kein Kontakt, falsche Polarität, keine Akkus
  eingelegt.
  Auademodus 5V-USB
  a) USB blinkt= Akkus werden aufgeladen.
  b) USB leuchtet= Akkus vollständig aufgeladen.
  c) Rahmen blinkt= Fehler: defekte/falsche Akkus.
  d) keine Symbole = Fehler: kein Kontakt, falsche Polarität, keine Akkus
  eingelegt.
  Timer schützt die Akkus vor Überladung. Jedes Einstecken startet den
  Timer neu. Ladekontrolle schützt die Akkus vor Überladung. Bei nicht
  angeschlossenem Ladegerät die Akkus entnehmen.
  1)
  Umweltschutz
  Zur Vermeidung von Umwelt-und Gesundheitsproblemen durch
  gefährliche Stoe in Elektro- und Elektronikgeräten, dürfen Geräte, die
  mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem unsortierten
  Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederverwendet oder
  verwertet werden. Für weitere Informationen zum Thema Recycling
  wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Behörde.
  DK
  Sikkerhed
  Risiko for personskade! Primære (Alkaline, Brun stens) batterier kan
  eksplodere under opladning. Oplad kun Ni-MH genopladelige batterier,
  ikke primære batterier. Integreret sikkerhedsafbryder og minus
  delta-V afbryderfunktion. Det er normalt, at batterierne bliver varme
  under opladning. Oplad aldrig batterier, der er korroderede,
  beskadigede eller udløbne. Batterier må ikke åbnes, brændes eller
  kortsluttes. Kontakt VARTA forhandleren ved skader/fejl. Dette
  apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis
  fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer
  uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været
  under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med
  apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
  medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn.
  Brug af opladeren
  Fig.1
  Tilslut kablet.
  Fig. 2
  Læg batterier af ens størrelse og kapacitet i parvist. Tryk den mekaniske
  omskifter ned for at oplade AAA-batterier. Hvert batteri skal berøre
  kontakterne i begge ender.
  Fig. 3 Lademodus AAA, AA
  a) rullende bjælke(r) = lader
  b) alle re bjælker lyser konstant = opladning afsluttet
  c) ramme blinker = fejl: defekt / forkert batteri
  d) ingen symboler = fejl, igen kontakt, forkert polaritet, ingen batterier i
  opladeren.
  Lademodus 5V-USB
  a) USB symbol blinker = lader
  b) USB symbol = opladning afsluttet
  c) ) ramme blinker = fejl: defekt / forkert batteri
  d) ingen symboler = fejl, igen kontakt, forkert polaritet, ingen batterier i
  opladeren.
  Timeren starter forfra ved hver tilslutning. Opladningskontrollen
  beskytter batterierne mod overopladning. Tag batterierne ud, når
  opladeren ikke er i brug.
  1)
  Miljøbeskyttelse
  For at undgå miljø- og sundhedsproblemer på grund af farlige stoer i
  elektrisk og elektronisk udstyr må apparater med dette symbol ikke
  bortskaes som husholdningsaald. De skal aeveres til genbrug eller
  oparbejdning. Yderligere informationer om genbrug fås hos de lokale
  ansvarlige myndigheder.
  E
  Seguridad
  ¡Peligro de lesiones! Las pilas alcalinas/zinc carbon pueden explotar
  al cargarlas. Cargar únicamente pilas Ni-MH, nunca pilas alcalinas/zinc
  carbon. Dispositivos de desconexión de seguridad y protección
  Delta-V (protección por sobrecarga) integrados. Es normal que
  durante la carga las pilas se calienten. No cargar nunca pilas en
  estado de corrosión, dañadas o que se hayan derramado. No abrir
  las pilas, ni lanzarlas al fuego, ni ponerlas en cortocircuito. En caso
  de daños/averías ponerse en contacto con el distribuidor de VARTA.
  Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por
  personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia
  en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra
  persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar
  con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y
  mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un
  adulto.
  Uso del cargador
  Imagen 1: Conectar el cable.
  Imagen 2: Introducir pilas del mismo tamaño de dos en dos.
  Para cargar AAA, oprimir el interruptor mecánico.
  Cada pila tiene que tocar los dos contactos.
  Imagen 3: Modo de carga AAA, AA
  a) Barra(s) en movimiento = carga en proceso
  b) Las cuatro barras están jas = carga nalizada
  c) El contorno parpadea = error: pila defectuosa o incorrecta
  d) sin símbolos = error: sin contacto, polaridad incorrecta, no se han
  introducido las pilas.
  Modo de carga 5V-USB
  a) El símbolo de USB parpadea = carga en proceso
  b) El símbolo de USB se ilumina = carga nalizada
  c) El contorno parpadea = error: pila defectuosa o incorrecta
  d) sin símbolos = error: sin contacto, polaridad incorrecta, no se han
  introducido las pilas.
  El temporizador protege las pilas de una sobrecarga.
  Cada vez que se interrumpe el suministro de corriente, el temporizador
  se reinicia. El control de carga protege las pilas de una sobrecarga.
  Si el cargador no está enchufado, extraer las pilas.
  1)
  Protección del Medio Ambiente
  Para evitar problemas medioambientales o de salud debidos a
  materiales peligrosos contenidos en aparatos eléctricos o electrónicos
  marcados con este símbolo, dichos aparatos no pueden ser eliminados
  junto con la basura doméstica, sino que deben ser reciclados o
  reutilizados. Para más información sobre el tema del reciclaje, diríjase a
  la autoridad competente.
  F
  Sécurité
  Risque de blessure! Les piles alcalines peuvent exploser en cas de
  charge. Charger uniquement des batteries Ni-MH et non les piles
  alcalines. Coupure de sécurité intégrée et coupure delta V. Il est
  normal que la batterie chaue lors de la charge. Ne jamais charger
  de batteries rouillées, endommagées ou présentant une fuite. Ne
  pas ouvrir les batteries, les jeter dans le feu ou les court-circuiter.
  Contacter le revendeur de VARTA en cas de dommages/défauts. Cet
  appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par
  des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales
  réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances
  susantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient
  reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.
  Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et
  l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être eectués par des
  enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient
  supervisés.
  Utilisation du chargeur
  Illustration 1: Raccorder le câble.
  Illustration 2: Insérer les batteries de même taille et puissance par
  paires. Pour charger AAA, presser le commutateur mécanique.
  Chaque pile doit être connectée aux deux pôles.
  Illustration 3: Mode charge AAA, AA
  a) barre(s) délante(s) = charge
  b) toutes les quatre barres xes = charge terminée
  c) barres clignotantes = erreur : accumulateurs défectueux / incorrects
  d) Pas de symboles = erreur, pas de contact, mauvaise polarité, pas de
  batteries insérées.
  Mode charge USB 5 V
  a) USB clignotant = les accumulateurs sont chargés
  b) USB allumé = charge entièrement terminée
  c) barres clignotantes = erreur : accumulateurs défectueux / incorrects
  d) Pas de symboles = erreur, pas de contact, mauvaise polarité, pas de
  batteries insérées.
  Le minuteur protège les batteries de la surcharge.
  Chaque branchement relance le minuteur.
  Le contrôle de charge protège les batteries contre toute surcharge.
  Retirer les batteries si le chargeur n'est pas branché.
  Protection de l'environnement
  "Pour éviter les atteintes à l'environnement et les problèmes de santé
  par des substances dangereuses dans les appareils électriques et
  électroniques, les appareils qui sont identiés avec ce symbole ne
  doivent pas être éliminés dans les déchets ménagers mais doivent être
  réutilisés ou recyclés. Pour de plus amples informations sur le
  recyclage, veuillez vous adresser aux autorités responsables
  respectives."
  FIN
  Turvallisuus
  Loukkaantumisvaara! Alkaliparistot voivat räjähtää ladattaessa. Älä
  lataa alkaliparistoja, vaan ainoastaan Ni-MH-akkuja. Integroitu
  turvakatkaisun ohjaus ja miinus delta-V -katkaisutoiminto. Akkujen
  lämpeneminen ladattaessa on normaalia.
  ÄLÄ milloinkaan lataa
  syöpyneitä, vahingoittuneita tai vuotaneita akkuja. Älä avaa akkua,
  heitä sitä tuleen tai aseta sitä oikosulkuun. Vaurioiden/ virheiden
  ilmetessä ota yhteys VARTA-jälleenmyyjään. Laitetta saavat käyttää yli
  8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvarainen tai
  henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja
  tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön
  liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
  puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja
  valvonnan alla.
  Laturin käyttö
  Kuva 1: Liitä johto paikalleen.
  Kuva 2: Aseta samankokoiset akut pareittain paikalleen.
  Kun haluat ladata AAA:n, paina mekaaninen kytkin alas.
  Akun tulee koskettaa kumpaakin kontaktia.
  Kuva 3: Lataustila AAA, AA
  a) pyörivä palkki / pyörivät palkit = lataus
  b) kaikki neljä palkkia palavat kiinteästi = lataus on valmis
  c) reunukset vilkkuvat = vikatila: viallinen / väärä akku
  d) ei symbolia = virhe: ei kontaktia, navat väärin päin, akkuja ei ole
  laitettu laturiin.
  Lataustila 5V-USB
  a) USB-kuvake vilkkuu = lataus
  b) USB-kuvake = lataus valmis
  c) reunukset vilkkuvat = vikatila: viallinen / väärä akku
  d) ei symbolia = virhe: ei kontaktia, navat väärin päin, akkuja ei ole
  laitettu laturiin.
  Ajastin suojaa akkuja ylilataamiselta.
  Ajastin käynnistyy uudelleen aina, kun laturi liitetään pistorasiaan.
  Latauksen ohjaus suojaa akkuja ylilataamiselta.
  Poista akut, kun laturia ei ole liitetty sähköverkkoon.
  1)
  Ympäristönsuojelu
  Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden
  aiheuttamien ympäristö- ja terveysongelmien välttämiseksi tällä
  symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää lajittelemattoman
  kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee käyttää uudelleen tai
  kierrättää. Kysy lisätietoja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta.
  GB
  Safety
  Risk of injury! Primary batteries can burst while charging. Charge
  only Ni-MH rechargeable batteries, no primary batteries. Integrated
  safety shutdown control and minus delta-V cut-o function. A
  heating of rechargeable batteries while charging is usual. Never
  charge corroded, damaged or leaking rechargeable batteries. Do
  not open, throw into re or short-circuit rechargeable batteries. In
  case of damages/failure contact a VARTA dealer.
  This appliance can be used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
  or lack of experience and knowledge if they have been given
  supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
  way and understand the hazards involved. Children shall not play
  with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made
  by children without supervision.
  How to use the charger
  Fig. 1: Attach cable.
  Fig. 2: Insert rechargeable batteries of the same size and capacity
  pairwise. To charge AAA press down the mechanical switch.
  Both contacts of the battery must be connected.
  Fig. 3: Charging mode AAA, AA
  a) rolling bar(s)= charging
  b) all four bars xed= charging nished
  c) outline ashing= fault mode: defective/wrong battery
  d) no symbol = fault: no contact, wrong polarity, no batteries inserted
  Charging mode 5V-USB
  a) USB symbol ashing= charging
  b) USB symbol = charging nished
  c) outline ashing= fault mode: defective/wrong battery
  d) no symbol = fault: no contact, wrong polarity, no batteries inserted
  The timer protects the rechargeable batteries from overcharging.
  Interrupting the power supply restarts the timer.
  Charging control function protects the batteries from overcharging.
  Remove the batteries when the charger is unplugged.
  1)
  Environmental Protection
  To avoid environmental and health problems due to hazardous
  substances in electrical and electronic goods, appliances marked with
  this symbol mustn’t be disposed of with unsorted municipal waste,
  but recovered, reused, or recycled.
  For further information on
  recycling please contact your local city council.
  GR
  Ασφάλεια
  Κίνδυνος τραυματισμού! Οι απλές μπαταρίες μπορεί να εκραγούν
  σε περίπτωση επαναφόρτισης. Επαναφορτίζετε μόνο
  επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH, ποτέ απλές μπαταρίες.
  Ενσωματωμένη διάταξη διακοπής λειτουργίας και λειτουργία
  διακοπής λόγω διαφοράς τάσης (Delta-V). Η αύξηση της
  θερμοκρασίας των επαναφορτιζόμενων μπαταριών κατά την
  επαναφόρτιση θεωρείται φυσιολογική. Μην επαναφορτίζετε ποτέ
  επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που φέρουν ίχνη οξείδωσης, ζημίας ή
  διαρροής. Μην ανοίγετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μην τις
  ρίχνετε στη φωτιά και μην τις βραχυκυκλώνετε. Σε περίπτωση
  ζημίας/βλάβης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της VARTA.
  Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
  άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή
  διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία
  ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα
  λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η
  χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη
  συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν
  πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8
  ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
  Χρήση της συσκευής φόρτισης
  Εικόνα 1: Συνδέστε το καλώδιο.
  Εικόνα 2:
  Τοποθετήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ίδιου μεγέθους
  ανά ζεύγος. Για να φορτίσετε μπαταρίες AAA πιέστε τον μηχανικό
  διακόπτη. Πρέπει να κάνουν επαφή και οι δύο πόλοι των
  επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
  Εικόνα 3: Κατάσταση φόρτισης AAA, AA
  α) κυλιόμενες γραμμές= οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
  φορτίζονται
  β) σταθερά αναμμένες γραμμές= οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
  έχουν φορτιστεί πλήρως
  γ) το περίγραμμα αναβοσβήνει= σφάλμα: οι μπαταρίες είναι
  ελαττωματικές/εσφαλμένες
  δ) κανένα σύμβολο = σφάλμα: δεν υπάρχει επαφή, εσφαλμένη
  πολικότητα, δεν έχουν τοποθετηθεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
  Κατάσταση φόρτισης 5V-USB
  α) Το σύμβολο USB αναβοσβήνει= οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
  φορτίζονται
  β) Το σύμβολο USB ανάβει= οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν
  φορτιστεί πλήρως
  γ) το περίγραμμα αναβοσβήνει= σφάλμα: οι μπαταρίες είναι
  ελαττωματικές/εσφαλμένες
  δ) κανένα σύμβολο = σφάλμα: δεν υπάρχει επαφή, εσφαλμένη
  πολικότητα, δεν έχουν τοποθετηθεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
  Ο χρονοδιακόπτης προστατεύει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
  από ενδεχόμενη υπερφόρτωση. Με κάθε σύνδεση της συσκευής
  φόρτισης, ο χρονοδιακόπτης ξεκινά από την αρχή. Η λειτουργία
  ελέγχου φόρτισης προστατεύει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από
  ενδεχόμενη υπερφόρτωση. Όταν αποσυνδέσετε τη συσκευή
  φόρτισης, αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
  1)
  Προστασία του περιβάλλοντος
  Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενων προβλημάτων για το
  περιβάλλον και την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν σε
  ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές που φέρουν το
  σύμβολο αυτό δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά
  απορρίμματα, αλλά πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να
  ανακυκλώνονται. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα της
  ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στην εκάστοτε αρμόδια αρχή.
  H
  Biztonság
  Sérülésveszély! Nem újratölthető elemek a töltőben felrobbanhat-
  nak. Csak Ni-MH akkumulátorokkal használható, nem újratölthető
  elemekkel nem használható. Beépített biztonsági leállítás- vezérlés,
  és negatív feszültségváltozás gyelési és megszakítási funkció. Az
  akkumulátorok felmelegedése töltés közben normális. Soha ne
  tegyen a töltőbe rozsdás, sérült vagy kifolyt akkumulátort. Az
  akkumulátorokat ne nyissa fel, ne dobja tűzbe és ne okozzon bennük
  rövidzárlatot. Károsodás/zavar esetén forduljon egy
  VARTA-kereskedőhöz. Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és
  csökkent zikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező
  vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások
  utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában
  vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem
  játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását
  gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél
  idősebbek.
  A töltő használata
  1. kép: Csatlakoztassa a kábelt.
  2. kép: Az azonos méretű akkumulátorokat kettesével helyezze be.
  AAA méretű elemek töltéséhez kapcsolja át a mechanikus kapcsolót.
  Mindegyik akkumulátornak mind a két érintkezőhöz hozzá kell érnie.
  3. kép: AAA, AA töltési üzemmód
  a) a csík(ok) felváltva villan(nak) fel= töltés
  b) mind a négy csík világít = töltés befejezve
  c) körvonal villog = hiba üzemmód: hibás/nem megfelelő elem
  d) egyetlen jelzés sem látható = nincs kapcsolat, az akkumulátor
  fordítva van betéve, nincs akkumulátor betéve.
  5V-USB töltési üzemmód
  a) USB szimbólum világít = töltés
  b) USB szimbólum világít = töltés befejezve
  c) körvonal villog = hiba üzemmód: hibás/nem megfelelő elem
  d) egyetlen jelzés sem látható = nincs kapcsolat, az akkumulátor
  fordítva van betéve, nincs akkumulátor betéve.
  Az időzítő minden csatlakoztatással újraindul.
  A töltőellenőrzés védi az akkumulátorokat a túltöltéstől.
  Ha a töltő nincs áram alatt, vegye ki az akkumulátorokat.
  1)
  Környezetvédelem
  Az elektromos és elektronikus készülékekben található veszélyes
  anyagok által okozott környezeti és egészségkárosodás elkerülése
  érdekében az ezzel a jelzéssel ellátott készülékeket nem szabad
  hagyományos úton a háztartási hulladékba helyezni, hanem újra fel kell
  használni, illetve hasznosítani kell. Az újrahasznosítással kapcsolatos
  további információkért forduljon a helyi illetékes hatósághoz.
  HR
  Sigurnost
  Opasnost od ozljeda! Obične baterije mogu eksplodirati za vrijeme
  punjenja. Upotrebljavajte samo Ni-MH baterije s mogućnošću punjenja,
  a ne obične. Ugrađena komanda sigurnosnog isključivanja i funkcija
  isključenja minus delta-V. Zagrijavanje baterija za vrijeme punjenja je
  normalno. Nikada ne smijete puniti baterije koje cure, zahrđane su ili
  oštećene. Baterije ne smijete otvarati, bacati u vatru ili dovoditi do
  kratkog spoja. U slučaju oštećenja/smetnji obratite se prodavaču
  proizvoda VARTA. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
  više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili
  osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili
  rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju
  igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu
  starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom.
  Uporaba punjača
  Slika 1: Priključite kabel.
  Slika 2: Baterije jednake veličine i kapaciteta umetnite u parovima.
  Za punjenje AAA pritisnite mehanički prekidač.
  Svaka baterija mora dotaknuti oba kontakta.
  Slika 3: Način punjenja AAA, AA
  a) polugica(e)= punjenje
  b) sve četiri polugice svijetle stalnim svjetlom= punjenje završeno
  c) vanjska treptajuća= označavanje kvara: neispravna/neodgovarajuća
  baterija.
  d) nema simbola = pogreška: nema kontakta, pogrešan polaritet,
  baterije nisu umetnute.
  Način rada punjenje na 5V-USB
  a) Treptajući simbol USB = punjenje
  b) Treptajući simbol USB = punjenje završeno
  c) vanjska treptajuća= označavanje kvara: neispravna/neodgovarajuća
  baterija.
  d) nema simbola = pogreška: nema kontakta, pogrešan polaritet,
  baterije nisu umetnute. Sat štiti baterije od prekomjernog punjenja.
  Svako novo umetanje ponovo pokreće sat. Kontrola punjenja štiti
  baterije od prekomjernog punjenja. Kada punjač nije priključen u struju,
  izvadite baterije.
  1)
  Zaštita okoliša
  Kako bi se sprječilo ugrožavanje zdravlja ili okoliša opasnim tvarima koje
  luče električni i eletronički uređaji, te uređaje - označene ovim
  simbolom - nije dopušteno bacati u kućni otpad, nego ih je potrebno
  preraditi za ponovnu uporabu ili reciklirati. Više informacija o temi
  recikliranja možete dobiti od lokalnih nadležnih organa.
  I
  Sicurezza
  Attenzione! C’è il rischio di ferirsi. Non utilizzare l’apparecchio per
  caricare batterie primarie, in quanto potrebbero esplodere. Caricare
  soltanto batterie Ni-MH. Controllo integrato con spegnimento di
  sicurezza e funzione disinserzione in caso di delta V negativo. Un
  leggero surriscaldamento delle batterie durante la ricarica è normale.
  Non utilizzare mai l’apparecchio per ricaricare batterie corrose,
  danneggiate e che presentino perdite. Non aprire le batterie, non
  gettarle nel fuoco o provocare corto-circuiti. In caso di
  danni/malfunzionamenti contattare il rivenditore VARTA.
  L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 ani e da
  persone con ridotte capacità siche, sensoriali o mentali o senza
  esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite
  e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono
  giocare con l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte
  dell’utente non devono essere eettuate da bambini di età inferiore agli
  8 anni e sotto il controllo di un adulto.
  Utilizzo del caricabatterie
  Fig. 1: Collegare il cavo.
  Fig. 2: Inserire batterie di uguali dimensioni, sempre in numero pari.
  Per caricare AAA, premere l'interruttore meccanico.
  Ogni batteria deve fare contatto ad entrambe le estremità.
  Fig. 3: Modalità di carica AAA, AA
  a) Barra/-e in movimento = carica in corso
  b) Quattro barre ferme (tutte) = carica terminata
  c) Contorni lampeggianti = modalità Guasto: batteria difettosa o errata
  d) nessun simbolo = errore: mancanza di contatto, polarità errata,
  batterie non inserite.
  Modalità di carica USB 5V
  a) Simbolo USB lampeggiante = carica in corso
  b) Simbolo USB = carica terminata
  c) Contorni lampeggianti = modalità Guasto: batteria difettosa o errata
  d) nessun simbolo = errore: mancanza di contatto, polarità errata,
  batterie non inserite. Il timer evita che le batterie possano sovraccaricar-
  si. Ogni volta che l’apparecchio viene inserito nella presa il timer riparte
  da zero. Il dispositivo di controllo della carica evita che le batterie
  possano sovraccaricarsi. Quando il caricabatterie non è alimentato,
  rimuovere le batterie.
  1)
  Protezione dell’ambiente
  Per evitare che le sostanze nocive contenute negli apparecchi elettrici
  ed elettronici possano causare danni all’ambiente o alla salute pubblica,
  le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo non devono
  essere gettate nei riuti domestici indierenziati ma devono essere
  riutilizzate o recuperate. Per maggiori informazioni in tema di riciclaggio
  rivolgetevi alle autorità competenti del vostro paese.
  KZ
  Қауіпсіздік
  Жарақат алу қ
  аупі бар! Зарядтау кезінде негізгі батареялар
  жарылуы мүмкін. Қайта зарядталмайтын (кәдімгі батареялар) емес,
  тек Ni-MH қайта зарядталатын батареяларын зарядтаңыз.
  Кірістірілген апаттық сөндіруді басқару жəне дельта-V теріс
  кездегі өшу функциясы. Зарядтау кезінде қайта зарядталатын
  батареялардың қызуы қалыпты. Тот басқан, зақымдалған немесе
  ағатын қайта зарядталатын батареяларды ешқашан зарядтамаңыз.
  Қайта зарядталатын батареяларды ашпаңыз, отқа тастамаңыз
  немесе қысқа тұйықтамаңыз. Зақымдар немесе ақаулар болса
  VARTA дилеріне хабарласыңыз.
  8 жастан асқан балаларға және физикалық, сенсорлық немесе
  ақыл-ой қабілетттері төмен не тәжірибесі мен білімі аз адамдар
  оларды бақылау жүргізілгенде немесе қолдану туралы нұсқау
  берген және байланысты қауіп-қатерлер оларға түсіндірілген
  жағдайда ғана құрылғыны пайдалануға рұқсат беріледі.
  Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Балаларға құрылғыны
  қадағалаусыз тазалауға және күтім көрсетуге болмайды.
  Зарядтағышты пайдалану әдісі
  1-сур.: Кабельді қосыңыз.
  2-сур.: Өлшемі мен сыйымдылығы бірдей батареялар жұбын
  салыңыз. AAA түрін зарядтау үшін, механикалық қосқышты
  басыңыз.
  Батареяның екі контактісі де қосылған болуы керек.
  3-сур.: Зарядтау режимі - AAA, AA
  a) қозғалатын жолақ(тар) = зарядталуда
  b) төрт жолақтың бәрі жанады = зарядтау аяқталды
  c) контуры жыпылықтағанда = ақаулық күйі: ақаулы/жарамсыз
  батарея
  в) таңба жоқ = қате: контакт жоқ, дұрыс емес полюрлық, батареялар
  салынбаған.
  Зарядтау режимі - 5V-USB
  a) USB белгісі жыпылықтағанда = зарядталуда
  b) USB белгісі = зарядтау аяқталды
  c) контуры жыпылықтағанда = ақаулық күйі: ақаулы/жарамсыз
  батарея
  в) таңба жоқ = қате: контакт жоқ, дұрыс емес полюрлық, батареялар
  салынбаған.
  Таймер қайта зарядталатын батареяларды шамадан тыс
  зарядталудан қорғайды.
  Қуатпен қамтуды үзген сайын таймер қайта іске қосылады.
  Зарядтауды басқару функциясы батареяларды шамадан тыс
  зарядтаудан қорғайды.
  Батареяларды зарядтағыш ажыратылған кезде алыңыз.
  1)
  Қоршаған ортаны қорғау
  Электр және электрондық тауарлардағы қауіпті заттарға
  байланысты қоршаған ортаға және денсаулыққа зиян келтірмеу
  үшін осы таңбамен белгіленген құрылғыларды тұрмыстық
  қоқыспен бірге тастамау керек. Оны қалпына келтіріп, қайта
  пайдалану керек. Қайта пайдалану туралы қосымша ақпарат алу
  үшін жергілікті қала әкімшілігіне хабарласыңыз.
  N
  Sikkerhet
  Fare for personskade! Primærbatterier kan eksplodere ved
  opplading. Lad kun opp Ni-MH-batterier, ikke primærbatterier.
  Integrert sikkerhetsutkobling og minus delta-V-utkoblingsfunksjon.
  Det er normalt at batteriet blir varmt under opplading.
  Korroderte, skadede batterier, eller batterier som lekker må aldri lades
  opp. Batterier må aldri åpnes, kastes i åpen ild eller kortsluttes.
  Kontakt en VARTA-forhandler ved skader/feil. Dette apparatet kan
  brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende
  eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike
  personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår
  farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med
  apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med
  mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn.
  Slik bruker du laderen
  Ill.1: Koble til kabelen.
  Ill.2: Legg inn oppladbare batterier av samme størrelse parvis.
  Trykk ned den mekaniske bryteren for å lade AAA.
  Hvert batteri må berøre begge kontaktene.
  Ill.3: Lademodus AAA, AA
  a) rullende indikator(er) = lader
  b) alle re indikatorer lyser jevnt = lading fullført
  c) Rammen blinker = feilmodus: defekt/feil batteri
  d) ingen symboler = Feil: ingen kontakt, feil polaritet, ingen batterier er
  lagt inn.
  Lademodus 5V-USB
  a) USB-symbol blinker = lader
  b) USB-symbol = lading fullført
  c) Rammen blinker = feilmodus: defekt/feil batteri
  d) ingen symboler = Feil: ingen kontakt, feil polaritet, ingen batterier er
  lagt inn.
  Et tidsur beskytter batteriene mot overlading.
  Hver gang strømmen brytes, må tidsuret startes på nytt.
  En ladekontroll beskytter batteriene mot overlading.
  Ta ut batteriene når laderen ikke er tilkoblet strøm.
  1)
  Miljøvern
  For å unngå miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoer som
  nnes i elektriske og elektroniske apparater, skal apparater som er
  merket med dette symbolet ikke kastes sammen med husholdningsav-
  fall, men gjenvinnes eller brukes på nytt. Du kan få mer informasjon om
  gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.
  NL
  Veiligheid
  Gevaar op letsel! Niet-oplaadbare batterijen kunnen bij het opladen
  exploderen. Alleen Ni-MH batterijen en geen niet-oplaadbare batterijen
  opladen. Geïntegreerde beveiligingsuitschakeling en
  delta-V-uitschakelingsfunctie. Het is normaal dat batterijen tijdens
  het opladen warm worden. Nooit roestige, beschadigde of lekkende
  batterijen opladen. Batterijen niet openen, in het vuur gooien of
  kortsluiten. Bij schade/ storingen contact opnemen met de VARTA
  dealer. Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en
  ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en
  verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis
  hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij
  de risico’s begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
  Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen
  uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan.
  Hoe de lader te gebruiken
  Afb. 1: Kabel aansluiten.
  Afb. 2: Batterijen van hetzelfde type paarsgewijs plaatsen.
  Druk de mechanische schakelaar omlaag om AAA op te laden.
  Elke batterij moet aan beide kanten contact maken.
  Afb. 3: Oplaadmodus AAA, AA
  a) Rollende balken = batterijen worden opgeladen
  b) Alle vier balken branden = batterijen volledig opgeladen
  c) Kader knippert = foutmodus: defecte/verkeerde batterijen
  d) geen symbolen = fout: geen contact, verkeerde polariteit, geen
  batterijen geplaatst.
  Oplaadmodus 5V-USB
  a) USB-symbool knippert = batterijen worden opgeladen
  b) USB-symbool brandt = batterijen zijn opgeladen
  c) Kader knippert = foutmodus: defecte/verkeerde batterijen
  d) geen symbolen = fout: geen contact, verkeerde polariteit, geen
  batterijen geplaatst. De timer beschermt de batterijen tegen te sterke
  lading. Door het onderbreken van de netvoeding wordt de timer
  opnieuw gestart. De oplaadcontrole beschermt de batterijen tegen te
  sterke lading. Verwijder de batterijen als de lader niet is aangesloten.
  1)
  Milieubescherming
  Ter voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van
  gevaarlijke stoen in elektro- en elektronische apparaten, mogen
  apparaten die zijn voorzien van dit symbool niet met het reguliere
  huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden hergebruikt of
  gerecycled. Voor meer informatie over het thema recycling kunt u zich
  wenden tot de daarvoor aangewezen instantie.
  P
  Segurança
  Perigo de ferimentos! As pilhas galvânicas primárias podem explodir
  durante o carregamento. Recarregar apenas pilhas recarregáveis de
  Ni-MH, nunca pilhas galvânicas primárias. Desactivação de
  segurança integrada e função de corte delta-V negativo. O
  aquecimento das pilhas recarregáveis durante o carregamento é
  normal. Nunca carregar pilhas recarregáveis corroídas, danicadas
  ou a verter ácido. Não abrir, deitar no fogo ou curto-circuitar as
  pilhas recarregáveis. Em caso de danos/avarias, contatar o
  distribuidor VARTA.
  Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou
  superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
  reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que
  supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos.
  As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e
  manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças
  a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
  Utilização do carregador
  Figura 1: Ligar o cabo.
  Figura 2: Introduzir pilhas recarregáveis do mesmo tamanho, aos pares.
  Para carregar AAA, prima o interruptor mecânico.
  Cada pilha recarregável tem de tocar em ambos os contatos.
  Figura 3: Modo de carregamento AAA, AA
  a) barra(s) rolante(s) = a carregar
  b) todas as quatro barras acesas = carregamento completado
  c) rebordo a piscar = falha: baterias com defeito/errada
  d) nenhum símbolo = erro: ausência de contato, polaridade errada,
  pilhas recarregáveis não instaladas.
  Modo de carregamento 5V-USB
  a) símbolo USB a piscar = a carregar
  b) símbolo USB aceso = carregamento completado
  c) rebordo a piscar = falha: baterias com defeito/errada
  d) nenhum símbolo = erro: ausência de contato, polaridade errada,
  pilhas recarregáveis não instaladas. Ter em atenção a tabela dos tempos
  de carga. Terminar manualmente o processo de carregamento.
  A função de controlo de carga protege as pilhas recarregáveis contra
  sobrecarga. Retirar as pilhas depois de desligar o carregador da
  corrente.
  1)
  Proteção do ambiente
  Para evitar problemas no ambiente e para a saúde, causados por
  substâncias perigosas presentes nos equipamentos elétricos e
  eletrónicos, os equipamentos identicados com este símbolo não
  podem ser eliminados junto com o lixo doméstico não separado,
  devendo ser reencaminhados para reutilização ou reciclagem. Para mais
  informações sobre reciclagem, contate os serviços municipalizados.
  PL
  Bezpieczeństwo
  Niebezpieczeństwo obrażeń! Baterie galwaniczne (jednorazowego
  użytku) mogą eksplodować podczas ładowania. Ładować tylko
  akumulatory Ni-MH, nie ładować baterii galwanicznych (tj.alkalicznych,
  cynkowo-węglowych). Zastosowana funkcja wyłączenia
  zabezpieczającego i funkcja wyłączenia minus delta-V. Nagrzewanie
  się akumulatorów podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem. W
  żadnym razie nie ładować akumulatorów skorodowanych i
  uszkodzonych lub takich, z których wyciekł elektrolit. Akumulatorów
  nie otwierać, nie zwierać i nie wrzucać do ognia. W razie
  uszkodzeń/usterek skontaktować się ze sprzedawcą VARTA.
  Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i
  przez soby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub
  umysłowych lub pozbawionych doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są one
  pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące obsługi
  urządzenia i zrozumiały zagrożenia, którym mogą podlegać. Dzieci nie
  powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą
  być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są
  nadzorowane.
  Obsługa ładowarki
  Rysunek 1: Podłączyć kabel.
  Rysunek 2: Akumulatory tej samej wielkości należy wkładać parami.
  Aby rozpocząć ładowanie AAA, należy nacisnąć przełącznik
  mechaniczny. Każdy akumulator musi dotykać obu styków.
  Rysunek 3: Tryb ładowania AAA, AA
  a) pasek/paski świecące światłem ruchomym = ładowanie w toku
  b) wszystkie cztery paski świecące światłem stałym = ładowanie
  zakończone
  c) migający obrys = tryb błędu: uszkodzona/nieodpowiednia bateria
  d) Brak symboli = błąd: brak kontaktu, nieprawidłowe ułożenie
  biegunów, brak włożonych akumulatorów.
  Tryb ładowania 5V-USB
  a) Migający symbol USB = ładowanie w toku
  b) Symbol USB = ładowanie zakończone
  c) migający obrys = tryb błędu: uszkodzona/nieodpowiednia bateria
  d) Brak symboli = błąd: brak kontaktu, nieprawidłowe ułożenie
  biegunów, brak włożonych akumulatorów. Należy przestrzegać czasów
  ładowania podanych w tabeli. Aby zakończyć proces ładowania należy
  wyjąć akumulatory. Funkcja kontroli poziomu naładowania chroni
  akumulatory przed przeładowaniem. Podczas wyjmowania akumula-
  torów ładowarka nie może być podłączona.
  1)
  Chroń środowisko naturalne.
  Zużyte produkty elektroniczne należy wyrzucać do specjalnych
  pojemników na sprzęt elektryczny i elektroniczny. W celu ograniczenia
  zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów muszą
  zostać poddane procesowi recyklingu. Szczegółowych informacji na ten
  temat udziela np. Urząd Gminy i Zakłady Gospodarki Komunalnej.
  RO
  Siguranţa
  Pericol de rănire! Bateriile primare pot exploda în timpul încărcării.
  Reîncărcaţi numai acumulatori de tip Ni-MH şi nu baterii primare.
  Comandă de oprire de siguranţă integrată şi funcţie de întrerupere
  minus delta-V. Este normal ca la încărcare acumulatoarele să se
  încălzească. Nu încărcaţi niciodată acumulatori corodaţi, deterioraţi
  sau care prezintă scurgeri. Nu desfaceţi, nu aruncaţi în foc şi nu
  scurtcircuitaţi acumulatorii. În caz de deteriorări/defecţiuni contactaţi
  comerciantul pentru produse VARTA.
  Aparatul poate  folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de
  către persoane cu capacități zice, senzoriale sau mentale reduse sau
  lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și
  înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu
  aparatul. Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate
  de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați.
  Utilizarea încărcătorului
  Fig. 1: Conectaţi cablul.
  Fig. 2: Introduceţi mereu o pereche de acumulatori de aceaşi mărime
  constructivă. Pentru a încărca AAA, apăsaţi în jos comutatorul mecanic.
  Fiecare acumulator trebuie să atingă ambele contacte.
  Fig. 3: Mod de încărcare AAA, AA
  a) bară(e) de avansare= în curs de încărcare
  b) toate cele patru bare încărcate= încărcare nalizată
  c) contur clipitor= mod defect: baterie defectă/necorespunzătoare
  d) nu există simboluri = eroare: nu există contact, nu corespunde
  polaritatea, nu au fost introduşi acumulatorii.
  Mod de încărcare 5V-USB
  a) Simbol USB clipitor= în curs de încărcare
  b) Simbol USB = încărcare nalizată
  c) contur clipitor= mod defect: baterie defectă/necorespunzătoare
  d) nu există simboluri = eroare: nu există contact, nu corespunde
  polaritatea, nu au fost introduşi acumulatorii. Temporizatorul protejează
  acumulatoarele împotriva supraîncărcării. Fiecare introducere în priză
  resetează temporizatorul. Sistemul de control al încărcării protejează
  acumulatorii împotriva supraîncărcării. În cazul în care încărcătorul nu
  este conectat scoateţi acumulatorii din încărcător.
  1)
  Protecţia mediului
  Pentru a preveni probleme legate de sănătate şi de mediu datorate
  substanţelor periculoase din aparatele electrice şi electronice, nu este
  permis ca aparatele care sunt marcate cu acest simbol să e aruncate
  împreună cu gunoiul menajer, acestea trebuie reciclate. Pentru
  informaţii suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să va adresaţi
  autorităţilor competente în acest sens.
  RUS
  Меры предосторожности
  Опасность получения травм! Обыкновенные батарейки не
  подлежат зарядке, они могут взрываться в процессе зарядки.
  Разрешается заряжать только никель- металлогидридные
  аккумуляторные батареи, но не обычные батарейки. Встроенные
  функции безопасного отключения и защиты от перезаряда
  («Дельта-Пик»). Нагревание аккумуляторных батарей во время
  зарядки считается нормальным явлением. Запрещено заряжать
  поржавевшие, поврежденные или протекающие аккумуляторы.
  Аккумуляторные батареи нельзя открывать, бросать в пламя или
  закорачивать. При выявлении повреждений или дефектов следует
  обращаться к дилеру компании
  VARTA.
  Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с
  ограниченными физическими, сенсорными или умственными
  способностями, недостатком опыта или знаний допускается при
  условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков.
  Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание
  устройства могут выполнять дети старше 8лет при условии
  наблюдения взрослыми.
  Инструкция по применению зарядного устройства
  Рис. 1: Подключите кабель.
  Рис. 2: Попарно вложите аккумуляторные батареи одного
  типоразмера. Для зарядки аккумуляторов типоразмера AAA
  нажмите на механический переключатель. Удостоверьтесь в
  плотном прилегании обоих контактов каждой батареи.
  Рис. 3: Режим зарядки AAA, AA
  a) нарастающий уровень индикатора заряда = идет зарядка
  b) светятся четыре уровня индикатора = зарядка завершена
  c) мигающий контур = неисправность: аккумулятор неисправен/не
  подходит
  d) Символы отсутствуют – ошибка: нет контакта, неправильная
  полярность, отсутствуют аккумуляторные батареи.
  Режим зарядки от 5 В (USB)
  a) символ USB мигает = идет зарядка
  b) символ USB горит = зарядка завершена
  c) мигающий контур = неисправность: аккумулятор неисправен/не
  подходит
  d) Символы отсутствуют – ошибка: нет контакта, неправильная
  полярность, отсутствуют аккумуляторные батареи. Соблюдать
  рекомендуемое время зарядки (указано в таблице). Завершение
  процесса зарядки пользователем. Функция контроля зарядки
  защищает аккумуляторные батареи от перезаряда. Извлекать
  аккумуляторные батареи после того, как зарядное устройство
  отключено.
  1)
  Экологическая безопасность
  С целью предотвращения негативного воздействия на
  окружающую среду и здоровье человека опасных веществ,
  которые содержатся в электрических и электронных устройствах,
  запрещено выбрасывать устройства, обозначенные этим символом,
  вместе с несортированным бытовым мусором. Такие устройства
  подлежат вторичной переработке или утилизации. Для получения
  дополнительной информации по вопросам переработки для
  последующего использования обращайтесь в соответствующую
  службу.
  S
  Säkerhet
  Skaderisk! Primärbatterier kan explodera vid uppladdning. Ladda
  endast Ni-MH batterier, inga primärbatterier. Integrerad säkerhetsav-
  stängning och minus delta-V-avstängningsfunktion. En uppvärm-
  ning av batterierna under laddningen är normal. Ladda aldrig
  rostiga, skadade eller läckande batterier. Öppna inte batterier, kasta
  inte in dem i eld och kortslut dem inte. Kontakta
  VARTA-återförsäljaren vid skador/störningar. Denna apparat kan
  användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med
  nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande
  erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har
  fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka
  risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med
  apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn,
  såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt.
  Så här används laddaren
  Bild 1: Anslut kabeln.
  Bild 2: Lägg i laddningsbara batterier av samma storlek parvis.
  Ladda AAA genom att trycka ner den mekaniska brytaren.
  Varje batteri måste beröra båda kontakterna.
  Bild 3: Laddningsläge AAA, AA
  a) rullande streck = laddning pågår
  b) alla fyra streck lyser = laddningen avslutad
  c) ytterlinjen blinkar = felindikering: defekt/felaktigt batteri
  d) inga symboler = fel: ingen kontakt, fel polaritet, inga batterier ilagda.
  Laddningsläge 5V-USB
  a) USB-symbolen blinkar = laddning pågår
  b) USB-symbolen lyser med fast sken = laddningen avslutad
  c) ytterlinjen blinkar = felindikering: defekt/felaktigt batteri
  d) inga symboler = fel: ingen kontakt, fel polaritet, inga batterier ilagda.
  Timern skyddar batterierna mot överladdning.
  Varje gång laddaren sätts i eluttaget startar timern på nytt.
  Laddningskontroll skyddar batterierna mot överladdning.
  Ta ut batterierna när laddaren inte är ansluten.
  1)
  Miljöskydd
  För att undvika miljö- och hälsoproblem pga farliga ämnen i elektriska
  och elektroniska apparater får apparater som är märkta med den här
  symbolen inte
  slängas i osorterade hushållssopor, utan måste
  återanvändas eller återvinnas. För mer information om återvinning, var
  god vänd dig till ansvarig myndighet.
  SRB/MNE
  Sigurnost
  Opasnost od povreda! Obične baterije mogu da eksplodiraju ako se
  pune. Puniti samo Ni-MH baterije, nikada obične baterije. Integrisana
  kontrola za sigurnosno zaustavljanje i minus delta-V funkcija odsecanja.
  Normalno je da se baterije zagrevaju prilikom punjenja. Nikada
  nemojte da punite korodirane, oštećene ili procurele baterije. Ne
  otvarati baterije, ne bacati u vatru i ne spajati na kratko. U slučaju
  oštećenja/smetnje kontaktirati prodavca proizvoda VARTA.
  Ovaj uređaj mogu da koriste deca stara 8 i više godina, te osobe sa
  smanjenim zičkim, senzoričkim i mentalnim sposobnostima ili
  nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su upućene
  u bezbednu upotrebu uređaja i razumeju s tim povezane rizike.
  Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da vrše čišćenje i
  korisničko održavanje bez nadzora.
  Korišćenje punjača
  Slika 1: Priključiti kabl.
  Slika 2: Postaviti baterije iste veličine u paru. Da biste napunili AAA
  pritisnite mehanički prekidač na dole.
  Svaka baterija mora da dodiruje oba kontakta.
  Slika 3: Režim punjenja AAA, AA
  a) trake koje se okreću= punjenje u toku
  b) sve četiri trake nepokretne= punjenje završeno
  c) treperenje= režim greške: neispravna/pogrešna baterija
  d) nema simbola = greška: nema kontakta;pogrešan polaritet, nisu
  postavljene baterije
  Režim punjenja 5V-USB
  a) USB simbol svetluca = punjenje
  b) USB simbol = punjenje završeno
  c) treperenje= režim greške: neispravna/pogrešna baterija
  d) nema simbola = greška: nema kontakta;pogrešan polaritet, nisu
  postavljene baterije Tajmer štiti baterije da se ne prepune. Svako
  uključivanje restartuje tajmer. Kontrola punjenja štiti baterije da se ne
  prepune. Baterije izvaditi pošto se punjač isključi iz struje.
  1)
  Zaštita životne okoline
  Da bi se sprečili rizici po životnu okolinu i zdravlje usled opasnih
  materija iz električnih i elektronskih uređaja, zabranjeno je bacati
  uređaje označene ovim simbolom u nesortirano smeće, već oni moraju
  da budu reciklirani. Za ostale informacije na temu reciklaže obratite se
  odgovarajućoj ustanovi.
  SK
  Bezpečno
  Nebezpečenstvo poranenia! Primárne batérie môžu pri nabíjaní
  vybuchnúť. Len batérie Ni-MH, nenabíjajte žiadne primárne batérie.
  Integrované bezpečnostné vypnutie afunkcia vypínania mínus delta
  V. Zohriatie batérií pri nabíjaní je normálne. Nikdy nenabíjate
  skorodované, poškodené alebo vytečené batérie. Batérie
  neotvárajte, nehádžte do ohňa ani neskratujte. Pri poškodení
  alebo poruchách kontaktujte predajcu VARTA.
  Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov aosoby so zníženými
  fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo
  nedostatkom skúseností avedomostí ak sú pod dozorom/poučení asú
  si vedomí stým spojených rizík. Deti sa sprístrojom nemajú hrať.
  Čistenie apoužívateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú
  staršie ako 8 rokov apod dozorom.
  Použitie nabíjačky
  Obrázok 1: Pripojte kábel.
  Obrázok 2: Batérie rovnakej konštrukčnej veľkosti vložte po pároch.
  Na nabíjanie AAA prepnite prepínač nadol.
  Každá batéria sa musí dotýkať oboch kontaktov.
  Obrázok 3: Režim nabíjania AAA, AA
  a) pohybujúca sa čiarka(y) = nabíjanie
  b) všetky štyri čiarky nepohyblivé = nabíjanie ukončené
  c) blikajúci obrys = režim poruchy: chybná/zlá batéria
  d) žiadne symboly = chyba; žiadny kontakt, nesprávna polarita, nie sú
  vložené žiadne batérie.
  Režim nabíjania 5V - USB
  a) blikajúci symbol USB = nabíjanie
  b) symbol USB = nabíjanie ukončené
  c) blikajúci obrys = režim poruchy: chybná/zlá batéria
  d) žiadne symboly = chyba; žiadny kontakt, nesprávna polarita, nie sú
  vložené žiadne batérie.
  Pozri tabuľku sdobami nabíjania. Proces nabíjania ukončite ručne.
  Kontrola nabíjania chráni batérie pred prebitím. Ak nie je nabíjačka
  pripojená, batérie vyberte.
  1)
  Ochrana životného prostredia
  Zdôvodu zabránenia ekologickým azdravotným problémom vplyvom
  nebezpečných látok velektrických aelektronických prístrojoch,
  prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, nesmú byť likvidované
  spolu snetriedeným domovým odpadom, ale musia byť opätovne
  použité alebo zhodnotené. Pre ďalšie informácie ktéme recyklácie sa,
  prosím, obráťte na príslušný úrad.
  SLO
  Varnost
  Nevarnost poškodb! Primarne baterije lahko pri polnjenju eksplodirajo.
  Polnite samo baterije Ni-MH, ne tudi primarnih baterij. Vgrajen časovni
  izklop po 8 urah. Povsem običajno je, da se baterije med polnjenjem
  segrejejo. Nikoli ne polnite zarjavelih, poškodovanih ali izteklih
  baterij. Baterij ne odpirajte, mečite v ogenj ali na kratko vežite.
  Pri škodi/motnjah se obrnite na trgovca
  VARTA.
  To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z
  zmanjšanimi zičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s
  pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod
  nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja.
  Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati
  naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom.
  Uporaba polnilnika
  Slika 1: Priključite kabel.
  Slika 2: Vstavite polnilne baterije enake velikosti in kapacitete.
  Za polnjenje baterije AAA pritisnite mehansko stikalo.
  Vsaka baterija se mora dotikati obeh kontaktov.
  Slika 3:
  Način polnjenja AAA, AA
  a) izmenično prižiganje črtic = polnjenje
  b) stalno prižgane vse štiri črtice= polnjenje končano
  c) utripanje orisa= napaka: pokvarjena/napačna baterija
  d) ni simbolov = napaka: ni kontakta, napačna polarnost, baterije niso
  vstavljene.
  Način polnjenja 5V-USB
  a) Simbol USB utripa= polnjenje
  b) Simbol USB = polnjenje končano
  c) utripanje orisa= napaka: pokvarjena/napačna baterija
  d) ni simbolov = napaka: ni kontakta, napačna polarnost, baterije niso
  vstavljene. Časovnik ščiti baterije pred prekomernim polnjenjem. Ob
  vsaki priključitvi se časovnik ponovno zažene. Nadzor polnjenja ščiti
  baterije pred prenapolnjenostjo. Če polnilnik ni priključen, baterije
  odstranite.
  1)
  Varstvo okolja
  Za preprečitev težav z okoljem in zdravjem zaradi nevarnih snovi v
  električnih in elektronskih napravah, naprav, označenih s tem
  simbolom, ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke,
  ampak jih je treba ponovno uporabiti ali reciklirati. Za nadaljnje
  informacije o recikliranju se obrnite na pristojni urad.
  Garancija: Proizvajalec jamči, da bo proizvod brezhibno deloval v
  garancijskem roku ob pravilni uporabi, kot je navedeno v navodilih za
  uporabo. Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. V
  garancijski dobi bo proizvajalec oz. zakoniti zastopnik brezplačno
  odpravil vse napake in okvare na izdelku, ki so nastale pri normalni
  rabi izdelka, pod pogojem: • dakupec predloži dokazilo o nakupu
  (racun). • da v izdelek niso posegle osebe, ki nimajo pooblastila
  proizvajalca oz. zakonitega zastopnika. • da do okvare ni prišlo zaradi
  nepravilne uporabe izdelka, malomarnosti ali zlorabe.
  Popravilo bo izvršeno najkasneje v 45 dneh od dneva sprejema
  izdelka, v popravilo. V kolikor izdelka ne bo mogoče popraviti v tem
  roku, lahko kupec zahteva novega. Garancija se podaljša za čas,
  kolikor je trajalo popravilo izdelka. Garancija ne pokriva potnih
  stroškov serviserja v primeru, da je zahtevano popravilo na lokaciji
  kupca. V strošek garancije niso všteti baterijski vložki. Čas zagotavljan-
  ja servisiranja je najmanj 3 leta po poteku garancijskega roka.
  Proizvode v garancijskem roku, ki ne delujejo brezhibno, pošljite na
  naslov VRR, d.o.o. Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana (Tel: 01 568 00 00)
  preko hitre pošte DPD (Tel.: 01 513 23 00). Naglasiti je potrebno, da
  stroške pošiljanja po veljavni poštni tari, krije podjetje Varta
  Remington Rayovac, d.o.o.
  TR
  Güvenlik
  Yaralanma tehlikesi! Primer piller şarj işlemi sırasında patlayabilir.
  Yalnızca Ni-MH şarj edilebilir piller şarj edilmeli, primer piller
  kullanılmamalıdır. Entegre güvenlik kapatma devresi kontrol ve eksi
  V kesme fonksiyonu. Pillerin şarj işlemi sırasında ısınması normaldir.
  Asla oksitlenmiş, hasarlı veya akmış piller şarj edilmemelidir. Piller
  açılmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yaptırılmamalıdır.
  Hasar veya arıza durumunda VARTA satıcısı ile iletişime geçilmelidir.
  Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz ziksel, duyumsal veya
  zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler
  tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içerilen
  tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun
  oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde
  ve denetim altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından
  gerçekleştirilmemelidir.
  Şarj cihazının kullanımı
  Resim 1: Kabloyu bağlayın.
  Resim 2: Aynı boyutlardaki şarj edilebilir pilleri çift olarak yerleştirin.
  AAA'yı şarj etmek için mekanik anahtara aşağı doğru bastırın.
  Piller yuvadaki her iki kontağa da temas etmelidir.
  Resim 3: Şarj modu AAA, AA
  a) dönen çubuk(lar)= şarj ediliyor
  b) dört çubuk da sabit= şarj tamamlandı
  c) çerçeve yanıyor= hata modu: arızalı/yanlış pil
  d) simgeler mevcut değil = Hata: temas yok, kutuplar ters, piller
  yerleştirilmemiş.
  Şarj modu 5V-USB
  a) USB sembol yanıp sönüyor= Şarj ediliyor
  b) USB sembolü= Şarj tamamlandı
  c) çerçeve yanıyor= hata modu: arızalı/yanlış pil
  d) simgeler mevcut değil = Hata: temas yok, kutuplar ters, piller
  yerleştirilmemiş. Zamanlayıcı pillerin aşırı şarj edilmesini önler. Her bir
  prize takma işlemi zamanlayıcıyı yeniden işletir. Şarj kontrolü pilleri aşırı
  yüklemeden korur. Bağlı olmayan şarj cihazının üzerinde pil
  bulundurulmamalıdır.
  1)
  Çevre koruma
  Elektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin neden
  olduğu çevre ve sağlık sorunlarının önlenmesi doğrultusunda, bu simge
  ile işaretlenmiş cihazlar ayıklanmamış evsel atık ile birlikte yok
  edilmemelidir ve yeniden kullanılmalı veya işlenmelidir. Geri dönüşüm
  konusunda ek bilgiler için yetkili kurumlara başvurun.
  UA
  Безпека
  Небезпека травмування! Батареї первинних елементів можуть
  вибухати під час зарядки. Дозволяється заряджати тільки
  нікель-металогідридні акумуляторні батареї, але не батареї
  первинних елементів. Інтегрована система запобіжного
  відключення і функція захисту від перезаряду. Нагрівання
  акумуляторних батарей під час зарядки є нормальним явищем.
  Заборонено заряджати іржаві, пошкоджені та протікаючі батареї.
  Акумуляторні батареї не слід відкривати, кидати у полум'я чи
  закорочувати. При виявленні пошкоджень чи дефектів слід
  звернутися до дилера компанії VARTA.
  Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і
  старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або
  розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями,
  тільки якщо вони знаходяться під наглядом чи керуються
  вказівками щодо використання приладу в безпечний спосіб і
  усвідомлюють пов'язаний з цим рівень небезпеки. Дітям
  забороняється гратися з приладом. Дітям заборонено проводити
  заходи з очищення та обслуговування приладу без нагляду
  дорослих.
  Застосування зарядного пристрою
  Мал. 1: Під’єднати кабель.
  Мал. 2: Попарно вставити акумуляторні батареї одного
  типорозміру.
  Для заряджання акумуляторів типорозміру AAA необхідно
  натиснути на механічний перемикач.
  Впевнитись у щільному приляганні обох контактів кожної батареї.
  Мал. 3: Типорозміри AAA, AA
  a) риски миготять = зарядження триває
  b) світяться всі чотири риски односно = заряджання завершено
  c) миготить контур = помилка: батарейки пошкождені/мають
  непідходящий типорозмір
  d) Символи відсутні = помилка: нема контакту, невірна полярність,
  відсутні акумуляторні батареї.
  Типорозміри 5V (з USB-роз'ємом)
  a) миготить символ USB = зарядження триває
  b) світиться символ USB = зарядження завершено
  c) миготить контур = помилка: батарейки пошкождені/мають
  непідходящий типорозмір
  d) Символи відсутні = помилка: нема контакту, невірна полярність,
  відсутні акумуляторні батареї.
  Функцію захисту акумуляторних батарей від перезаряду виконує
  таймер. Після кожного включення пристрою до штепсельної
  розетки відбувається перезапуск таймера. Функція контролю
  процесу зарядки захищає акумуляторні батареї від перезаряду.
  Вийняти акумуляторні батареї після того, як зарядний пристрій
  вимкнено.
  1)
  Екологічна безпека
  З метою запобігання негативному впливу на довкілля та здоров'я
  людини небезпечних речовин, що містяться у електричних та
  електронних пристроях, заборонено викидати пристрої, позначені
  цим символом, разом із несортованим побутовим сміттям. Такі
  пристрої підлягають вторинній переробці або утилізації. Для
  отримання додаткової інформації з питань переробки для
  подальшого використання звертайтесь до відповідної служби.
Varta 57671101401

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Varta 57671101401 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Varta 57671101401 вам ответить.

Посмотреть руководство для Varta 57671101401 бесплатно. Руководство относится к категории Зарядные устройства, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 7.9. Руководство доступно на следующих языках: русский, норвежский, хорватский, словенский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, румынский, Финляндия, голландский, английский, польский, датский, португальский, шведский, итальянский, испанский, французский, немецкий, Украинец. У вас есть вопрос о Varta 57671101401 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Varta 57671101401

Бренд Varta
Модель 57671101401
Изделие Зарядное устройство
EAN 4008496773572
Язык русский, норвежский, хорватский, словенский, венгерский, греческий, словацкий, турецкий, румынский, Финляндия, голландский, английский, польский, датский, португальский, шведский, итальянский, испанский, французский, немецкий, Украинец
Тип файла PDF
Свойства
Тип источника питания Кабель переменного тока
Число поддерживаемых батарей 8
Совместимые размеры батареи AA, AAA
Совместимые технологии батареи Никель-металл-гидридный (NiMH)
Количество портов USB 1
Функции защиты электропитания Короткое замыкание
Дизайн
Встроенный экран
Технолигия дисплея ЖК
Цвет товара Black, Silver
Светодиодные индикаторы Зарядка
Производительность
Тип Зарядное устройство для помещений
-
Энергопитание
Время подзарядки батареи 4
Данные об упаковке
Количество 1
Тип упаковки Блистер
Батарея
Батарейки в комплекте

Похожие руководства по эксплуатации

Зарядное устройство Varta