Vitek VT-1799

Vitek VT-1799 инструкция

(1)
 • CĂDIŢĂ PENTRU PICIOARE
  Cădiţa cu hidromasaj aduce uşurare picioarelor
  obosite, îmbunătăţeşte circulaţia sanguină în vase-
  le picioarelor. Bulele de aer contribuie la relaxarea
  muşchilor. Emiţătorul infraroşu efectuează o încăl-
  zire direcţionată pe o anumită parte a tălpii picio-
  rului. Accesoriile de masaj furnizate împreună cu
  aparatul sunt utilizate pentru efectuarea masajului
  cu acupunctură.
  Descriere
  1. Comutator regimuri de funcţionare
  2. Suprafaţă pentru masaj cu acupunctură
  3. Role de masaj
  4. Orificii pentru ieşirea bulelor de aer
  5. Emiţător de radiaţii infraroşii
  6. Gradaţia nivelului maxim de apă «MAX»
  Atenţie!
  Pentru o protecţie suplimentară instalaţi în circuitul
  de alimentare un dispozitiv pentru curent rezidual
  (RCD) al cărui curent nominal de declanşare să nu
  depăşească 30 mA, pentru instalarea RCD apelaţi
  la un specialist.
  MĂSURI DE SIGURANŢĂ
  Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune de exploatare
  înainte de utilizarea aparatului electric şi păstraţi-o
  pentru consultări ulterioare.
  Utilizaţi dispozitivul doar în scopul pentru care a fost
  creat, aşa cum este descris în această instrucţiune.
  Operarea greşită a aparatului poate duce la defec-
  tarea acestuia, cauzarea de prejudicii utilizatorului
  şi proprietăţii lui.
  Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă ten-
  siunea sursei de alimentare corespunde cu ten-
  siunea de lucru menţionată pe carcasa apa-
  ratului.
  Aşezaţi cădiţa pentru masaj numai pe o supra-
  faţă plană.
  Alegeţi un astfel de loc pentru plasarea apara-
  tului, încât să-l puteţi deconecta imediat de la
  reţeaua electrică în caz de defecţiuni.
  Cablul de alimentare nu trebuie:
  să intre în contact cu suprafeţe încinse sau
  obiecte fierbinţi;
  să fie tras peste muchiile ascuţite ale mobi-
  lierului;
  fie utilizat în calitate de mâner pentru
  transportarea aparatului.
  Nu porniţi cădiţa de hidromasaj fără apă.
  Atunci când umpleţi cădiţa cu apă urmăriţi
  ca nivelul apei nu depăşească indicatorul
  «MAX».
  Niciodată nu folosiţi aparatul în afara încăpe-
  rilor.
  Nu atingeţi cu mâinile ude comutatorul modu-
  rilor de funcţionare, cablul de alimentare şi fişa
  cablului de alimentare.
  Pentru a deconecta aparatul de la reţeaua elec-
  trică nu trageţi de cablul de alimentare sau de
  carcasa cădiţei, trageţi numai de fişă.
  Nu conectaţi şi nu deconectaţi aparatul de la
  reţeaua electrică dacă tălpile picioarelor se află
  în apă.
  Nu lăsaţi aparatul funcţioneze nesuprave-
  gheat.
  Niciodată nu scufundaţi carcasa aparatului,
  cablul de alimentare, fişa cablului de alimen-
  tare în apă sau alte lichide. Nu utilizaţi cădiţa
  în apropiere de bazine sau alte recipiente ce
  conţin apă.
  Dacă aparatul a căzut în apă deconectaţi-l ime-
  diat de la reţeaua electrică şi doar apoi puteţi
  să-l scoateţi din apă, apelaţi la cel mai apropi-
  at centru service pentru verificarea sau repa-
  raţia cădiţei.
  Deconectaţi numaidecât aparatul de la reţeaua
  electrică dacă nu este utilizat, precum şi înainte
  de a-l umple cu apă, de a-l goli de apă, de a-l
  curăţa sau muta.
  Nu ridicaţi în picioare în cădiţă, utilizaţi-o
  numai în poziţia aşezat.
  Nu acoperiţi cădiţa cu pătura, plapuma etc. în
  timpul utilizării.
  Nu folosiţi cădiţa dacă aveţi o stare de som-
  nolenţă.
  Încetaţi imediat folosirea aparatului la apariţia
  disconfortului, durerii sau iritaţiilor pielii picioa-
  relor.
  Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca
  cu aparatul.
  Este necesară o atentă supraveghere atunci
  când aparatul este folosit de copii sau persoane
  cu abilităţi reduse.
  Acest aparat nu este destinat pentru folosire
  de către copii sau persoane cu abilităţi redu-
  se decât în cazul în care li se dau instrucţiuni
  corespunzătoare şi clare de către persoana res-
  ponsabilă cu siguranţa lor cu privire la folosirea
  sigură a aparatului şi despre riscurile care pot
  apărea în caz de folosire inadecvată.
  Din motive de siguranţă a copiilor nu lăsaţi fără
  supraveghere pungile de polietilenă folosite în
  calitate de ambalaj.
  • Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu
  pungile de polietilenă sau pelicula. Pericolde
  asfixiere!
  Curăţaţi cu regularitate aparatul.
  Nu utilizaţi aparatul dacă este deteriorat cablul
  de alimentare sau fişa de alimentare, dacă
  acesta funcţionează cu anomalii sau dacă a
  căzut. Nu dezasamblaţi singuri aparatul, pen-
  tru reparaţii apelaţi numai la un centru service
  autorizat.
  Păstraţi aparatul la un loc inaccesibil pentru
  copii.
  Pentru a evita deteriorarea aparatului transpor-
  taţi cădiţa numai în ambalajul producătorului.
  Durata maximă de funcţionare a cădiţei consti-
  tuie maxim 20 de minute, înainte de utilizarea
  repetată a cădiţei trebuie făcută o pauză de
  minim 15 minute.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
  CASNIC
  MĂSURI DE PRECAUŢIE
  Este interzis utilizaţi cădiţa pentru picioa-
  re dacă aveţi următoarele boli: tumori benigne
  sau maligne, inflamaţii ale pielii, inflamaţii ale
  venelor sau tromboze, răni deschise sau proas-
  pete, excoriaţii, piele cojită sau vene cu varice,
  senzaţii de durere în articulaţii şi gambe, cazuri
  severe de diabet.
  Dacă sunteţi însărcinată, înainte de utilizarea
  cădiţei cereţi sfatul medicului.
  Încetaţi şedinţa de masaj dacă simţiţi un dis-
  confort.
  Pentru a evita arsurile la persoanele care au
  sensibilitate redusă faţă de acţiunea termică,
  înainte de a umple cădiţa se recomandă
  verificaţi temperatura apei cu ajutorul termo-
  metrului.
  Cereţi consultul medicului curant referitor la ori-
  ce întrebări apărute.
  PROPRIETĂŢILE MASAJULUI
  La utilizarea cădiţei pentru picioare veţi avea parte
  de următoarele acţiuni benefice:
  relaxarea muşchilor încordaţi;
  eliminarea oboselii şi restabilirea unei stări
  generale bune a picioarelor dvs.;
  stimularea circulaţiei sanguine;
  accelerarea regenerării celulelor.
  De obicei şedinţa de masaj nu trebuie dureze
  mai mult de 15-20 minute, masajul picioarelor poa-
  te fi efectuat o dată sau de două ori pe zi; alegând
  timpul confortabil de masaj orientaţi-vă după sen-
  zaţiile d-voastră.
  Înainte de utilizarea repetată aparatul trebuie să se
  răcească timp de minim 15 minute.
  REGULI DE UTILIZARE
  Dupătransportareasaupăstrareaaparatuluila
  temperaturijoaseacestatrebuieţinutlatempe-
  raturacamereiminimdouăore.
  Desfaceţi complet aparatul şi îndepărtaţi orice
  etichete care ar împiedica funcţionarea apa-
  ratului.
  Verificaţi integritatea aparatului, dacă există
  defecţiuni nu îl utilizaţi.
  Înainte de a porni aparatul asiguraţi-vă că tensi-
  unea reţelei electrice corespunde cu tensiunea
  de lucru a aparatului.
  Asiguraţi-vă fişa cablului de alimentare nu
  este introdusă în priza electrică.
  Aşezaţi cădiţa pe podea, umpleţi-o cu apă cal-
  dă sau rece până la indicatorul nivelului maxim
  «MAX».
  Introduceţi fişa cablului de alimentare în pri-
  za electrică.
  Atenţie!Nuconectaţişinudeconectaţiaparatul
  dela reţeauaelectricădacăpicioareled-voas-
  trăseaflăînapă.
  Porniţi regimul de funcţionare dorit cu ajutorul
  comutatorului (1):
  «0» – aparatul este oprit;
  «1» – radiaţie infraroşie + masaj cu vibraţie;
  «2» – menţinere temperatură + masaj cu bule;
  «3» masaj cu vibraţie + radiaţie infraroşie +
  menţinere temperatură + masaj cu bule.
  Atenţie!
  Elementuldeîncălziredincădiţănuîncălzeşte
  aparece,darnumaimenţinetemperaturaapei
  dejaturnate.
  Aşezaţi-ă pe scaun şi puneţi picioarele în apă.
  Puteţi utiliza cădiţa de hidromasaj doar în pozi-
  ţia aşezat.
  Este categoric interzis ridicaţi în picioa-
  re în cădiţă. Aparatul nu este prevăzut pentru a
  rezista întregii greutăţi corporale.
  Durata de funcţionare a cădiţei nu trebuie
  depăşească 20 de minute, după care este
  necesar să faceţi o pauză de minim 15 minute.
  După terminarea şedinţei este necesar scoa-
  teţi picioarele din apă, apoi să mutaţi comutato-
  rul (1) în poziţia «0», să deconectaţi aparatul de
  la reţeaua electrică, să-i permiteţi să se răceas-
  că şi să-l goliţi de apă.
  Clătiţi cădiţa cu apă adăugând puţin agent de
  curăţare neutru.
  CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
  Înainte de a scurge apa, asiguraţi-vă că apara-
  tul este oprit, iar fişa cablului de alimentare este
  scoasă din priză.
  Clătiţi cădiţa în apă cu un agent de curăţare
  neutru.
  Nu scufundaţi carcasa cădiţei de hidromasaj,
  cablul de alimentare şi fişa cablului de alimen-
  tare în apă sau alte lichide.
  Pentru curăţarea suprafeţei exterioare utilizaţi
  un material moale înmuiat în soluţie de deter-
  gent neutră.
  Nu utilizaţi pentru curăţarea aparatului agenţi
  de curăţare abrazivi, perii aspre sau solvenţi.
  PĂSTRARE
  Înainte de a stoca cădiţa pentru păstrare înde-
  lungată efectuaţi curăţarea acesteia.
  Păstraţi cădiţa la un loc uscat, răcoros, inacce-
  sibil pentru copii.
  CONŢINUT PACHET
  Cădiţă pentru picioare cu role de masaj – 1 buc.
  Instrucţiune – 1 buc.
  SPECIFICAŢII TEHNICE
  Alimentare: 230 V ~ 50 Hz
  Consum de putere: 80 W
  Producătorul îşi rezervă dreptul să modifice
  designul şi specificaţiile tehnice ale aparatului fără
  preaviz.
  Termenuldefuncţionareaaparatului–5ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul
  dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional
  sau la compania, unde a fost procurat produsul dat.
  Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia pre-
  zentării bonului de plată sau a oricărui alt document
  financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor
  EMC, întocmite în conformitate cu Di-
  rectiva 2004/108/ЕС i Directiva cu pri-
  vire la electrosecuritate/joasă tensiune
  (2006/95/ЕС ).
  romÂnĂ/Moldovenească
  6
  АЯҚҚА АРНАЛҒАН АСТАУША
  Гидроуқалағыш астауша шаршаған аяққа
  жеңілдік әкеледі, аяқ қантамырларындағы
  қан айналымын жақсартады. Ауа көпіршіктері
  бұлшықеттердің демалуына көмектеседі.
  Инфрақызыл сәулелендіргіш аяқ басының белгілі
  бір бөлігін бағыттап қыздыруды жүзеге асырады.
  Жеткізілім жинағына кіретін уқалағыш жабдықтар
  акупунктуралық уқалау жүргізуге қолданылады.
  Сипаттамасы
  1. Жұмыс режимдерінің ауыстырығышы
  2. Акупунктуралық уқалауға арналған бет
  3. Уқалағыш шығыршықтар
  4. Ауа көпіршіктерінің шығатын саңылауы
  5. Инфрақызыл сәулелендіргіш
  6. «MAX» максималды су деңгейінің белгісі
  Назар аударыңыз!
  Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегіне
  қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30
  мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен
  орнатқан дұрыс. ҚАҚ орнатқан кезде маманға
  хабарласқан жөн.
  ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Электрлік аспапты пайдалану алдында берілген
  пайдалану бойынша нұсқаулықты зейіін қойып
  оқып шығыңыз әжне оны анықтамалық материал
  ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
  Құрылғыны тек оның тікелей мақсаты бойынша
  ғана, берілген нұсқаулықта жазығандай
  пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның
  бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне
  зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.
  Аспапты іске қосудан бұрын желідегі кернеу
  аспапта көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне
  көз жеткізіңіз.
  Уқалағыш астаушаны тек түзу бетке ғана
  орнатыңыз.
  Ақаулық орын алған жағдайда, аспапты дереу
  тоқсыздандыруға мүмкін болатын орынды
  таңдаңыз.
  Желілік бау:
  қызған беттермен немесе ыстық заттармен
  жанаспау керек;
  жиһаздың үшкір шеттерімен тартылмауы
  керек;
  аспапты тасымалдауға арналған сап
  ретінде пайдаланылмауы керек.
  Жеткізілім жинағына кіретін қондырмаларды
  ғана пайдаланыңыз.
  Астаушаға су толтырған кезде, су деңгейі
  «MAX» белігісінен аспауын қадағалаңыз.
  Ешқашан аспапты бөлмелерден тыс
  пайдаланбаңыз.
  Сулы қолдармен аспап корпусын, жұмыс
  режимдерінің ауыстырғышын, желілік бауды
  және желілік баудың айыртетігін ұстамаңыз.
  Аспапты электрлік желіден ажырату үшін
  желілк баудан немесе астауша корпусынан
  тартпаңыз, ал тек желілік айыртетіктен
  ұстаңыз.
  Егер аяқ бастары суда орналасса, аспапты
  электрлік желіге қоспаңыз және ажыратпаңыз.
  Іске қосылған астауды қараусыз қалдырмаңыз.
  Ешқашан аспап корпусын, желілік бауды
  және желілік баудың айыртеігін суға немесе
  кез-келген басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
  Аспапты хауыздардың немесе суға толы басқа
  ыдыстардың қасында пайдаланбаңыз.
  Егер құрылғы суға түсіп кетсе, оны дереу
  электрлік желіден ажыратыңыз және содан
  кейін ғана оны судан шығаруға болады,
  астаушаны тексеру және жөндеу үшін ең
  жақын туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету
  орталығына хабарласыңыз.
  Аспап пайдаланылмағанда, соынмен қатар
  оған су толтыру, суын төгу, тазалау жүргізу
  немесе аспапты жылжыту алдында, оны
  міндетті түрде желіден ажыратыңыз.
  Астаушада тұруға тыйым салынады, оны тек
  отырып қана пайдаланыңыз.
  Пайдаланған кезде астаушаны жапқышпен,
  көрпемен және т.с.с.-мен бүркемеңіз.
  Сіз ұйқылы-ояу күйде болған кезде аспапты
  пайдаланбаңыз.
  Аяқ терісінде жайсыздық, ауыру немесе
  тітіркену пайда болғанда астаушаны
  пайдалануды дереу доғарыңыз.
  Балаларға аспапты ойыншық ретінде
  пайдалануға рұқсат етпеңіз.
  Аспапты балалар немесе мүмкіндіктері
  шектеулі адамдар пайдаланса, аса наз
  болыңыз.
  Балалардың немесе мүмкіндіктері шектеулі
  адамдардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін
  тұлғамен оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану
  және оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда
  болатын қауіптер туралы сәйкес және түсінікті
  нұсқаулықтар берілген болмаса, берілген
  құрылғы олардың пайдалануына арналмаған.
  Балалардың қауіпсіздігі мақсатында, орау
  ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды
  қараусыз қалдырмаңыз.
  • Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
  қаптармен немесе орайтын үлдірмен ойнауға
  рұқсат етпеңіз. Тұншығуқаупібар!
  Аспапты тұрақты тазалап тұрыңыз.
  Желілік баудың немесе желілік баудың
  айыртегінің бүлінулері болған кезде, сонымен
  қатар жұмыс істегенде іркілістер пайда болған
  кезде немесе құлағаннан кейін аспапты
  пайдаланбаңыз. Аспапты өз бетіңізбен
  бөлшектеуге тыйым салынады, жөндеуді
  жүргізу үшін тек туындыгерлес (өкілетті )
  қызмет орталығына хабарласыңыз.
  Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде
  сақтаңыз.
  Аспаптың бүлінуіне жол бермеу үшін астаушаны
  тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.
  Максималды жұмыс істеу уақыты 20 минутты
  құрайды, астаушаны қайталап пайдалану
  алдында, 15 минуттан кем емес үзіліс жасау
  қажет.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
  ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА АРНАЛҒАН
  САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
  Келесі аурулар болған жағдайда аяққа арналған
  астаушаны пайдалануға тыйым салынады:
  зарарсыз және қатерлі ісіктер, терінің қабынуы,
  қантамырларының қабынуы немесе тромбоз,
  ашық және жаңа жаралар, көгерген жерлер,
  терінің бүлінуі немесе варикозды тамырлар,
  буындар мен сирақтардағы ауыратын сезімдер,
  қант ауруларыныңы ауыр жағдайлары.
  Егер сіз екіқабат болсаңыз, онда астаушаны
  пайдалану алдында дәрігермен кеңесіңіз.
  Егер сіз жайсыздық сезінсеңіз, уқалау сеансын
  аяқтау керек.
  Күйік алуға жол бермеу үшін жылудың әсерін
  сезбейтін адамдарға, астаушаны суға толтыру
  алдында судың температурасын термометр
  арқылы тексеру ұсынылады.
  Барлық пайда болған сұрақтар бойынша
  өзіңіздің емделетін дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
  УҚАЛАУДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ
  Аяққа арналған астаушаны пайдаланған кезде сіз
  келесі пайдалы әсерлерді аласыз:
  тартылған бұлшық еттерді босату;
  шаршауды шешу және сіз аяғыңыздың
  жеңілдікті сезінуі;
  қан айналымын ынталандыру;
  жасушалардың регенерациясын жеделдету.
  Әдетте уқалау сеансы 15-20 минуттан аспауы
  керек, аяқты уқалауды күніне бір немесе екі рет
  жүргізуге болады, уқалаудың жайлы уақытын
  сіз өзіңіздің сезімдеріңізге байланысты таңдай
  аласыз.
  Аспапты қайталап пайдалану алдында ол 15
  минут бойы салқындауы керек.
  ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
  Құрылғыны төмен температура
  жағдайларында сақтаған немесе
  тасымалданған кезде оны бөлме
  температурасында екі сағаттан кем емес
  уақытбойыұстаукерек.
  Құрылғыны толық ораудан шығарыңыз және
  құрылғының жұмыс істеуіне кедергі болатын
  кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
  Құрылғының тұтастығын тексеріңіз, бұзылулар
  болғанда құрылғыны пайдаланбаңыз.
  Іске қосу алдында электрлік желінің кернеу
  құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес
  келетініне көз жеткізіңіз.
  Желілік баудың айыртетігі электрлік ашалыққа
  салынбағанына көз жеткізіңіз.
  Астаушаны еденге қойыңыз, оған «MAX»
  максималды белгісіне дейін жылы немесе суық
  су толтырыңыз.
  Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалыққа
  салыңыз.
  Назар аударыңыз! Егер сіздің аяқтарыңыз
  судаболса,аспаптыэлектрлікжелігеқосуға
  немесеажыратуғатыйымсалынады.
  Ауыстырғыш (1) көмегімен қажетті жұмыс
  режимін таңдаңыз:
  «0» – құрылғы сөндірілген;
  «1» –инфрақызыл сәулелер + дірілді уқалау;
  «2» –температураны сақтау + көпіршікті
  уқалау;
  «3» – дірілді уқалау + инфрақызыл сәулелер +
  температураны сақтау + көпіршікті уқалау.
  Назараударыңыз!
  Астаушадағы қыздырғыш элемент
  суық суды жылытпайды, ал тек судың
  температурасынсақтайды.
  Орындыққа отырыңыз және аяқтарыңызды
  суға салыңыз. Астаушаны тек отырған күйде
  ғана пайдалануға болады.
  Сіздің аяқтарыңыз астаушада болса, тұруға
  қатаң тыйым салынады. Аспап дененің толық
  массасына есептелмеген.
  Астаушаның жұмыс істеу уақыты 20 минуттан
  аспауы керек, содан кейін 15 минуттан кем
  емес үзіліс жасау керек.
  Сеанс аяқталғаннан кейін аяқтарыңызды
  шығарыңыз, содан кейін ауыстырғышты (1)
  «0» күйіне белгілеңіз, құрылғыны желіден
  ажыратыңыз, астаушаға салқындауға уақыт
  беріңіз және суын төгіңіз.
  Астаушаны бейтарап жуғыш заты қосылған
  сумен шайыңыз.
  ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ
  Суын төгу алдында, аспап электрлік желіден
  ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
  Астаушаны бейтарап жуғыш заты қосылған
  сумен шайыңыз.
  Аспаптың корпусын, желілік бауды және
  желілік баудың айыртетігін суға немесе кез-
  келген сұйықтыққа матыруға тыйым салынады.
  Сыртқы бетін тазалау үшін бейтарап
  жуғыш затқа матырылған жұмсақ матаны
  пайдаланыңыз.
  Аспапты тазалау үшін қажайтын жуғыш
  заттарды, қатты ысқыштарды немесе
  еріткіштерді пайдаланбаңыз.
  САҚТАЛУЫ
  Астаушаны ұзақ сақтауға қойғанға дейін, оны
  тазалауды жүргізіңіз.
  Астаушаны құрғақ салқын, балалардың қолы
  жетпейтін жерде сақтаңыз.
  ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ
  Уқалайтын шығыршықтары бар аяққа арналған
  астауша – 1 дн.
  Нұсқаулық – 1 дн.
  ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР
  Электрқорегі: 230 В ~ 50 Гц
  Тұтынатын қуаты: 80 Вт
  Өндіруші аспаптың дизайны мен техникалық
  сипаттамаларын алдын-ла хабарлаусыз өзгерту
  құқығын сақтайды.
  Аспаптыңқызмететумерзімі–5жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
  ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
  квитанциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
  сәйкес келедi негiзгi Мiндеттемелер
  2004/108/ЕС Дерективаның
  ережелерiне енгiзiлген Төменгi
  Ережелердiң Реттелуi (2006/95/ЕС )
  ҚАЗАҚША
  5
  МАССАЖНАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ
  Гидромассажная ванночка приносит облегчение
  усталым ногам и улучшает кровообращение в
  сосудах ног. Воздушные пузырьки способствуют
  расслаблению мышц. Инфракрасный излучатель
  осуществляет целенаправленный нагрев опреде-
  ленных частей ступней ног. Массажные насадки,
  входящие в комплект поставки, применяются для
  проведения акупунктурного массажа.
  Описание
  1. Переключатель режимов работы
  2. Поверхность для акупунктурного массажа
  3. Массажные ролики
  4. Отверстия для выхода воздушных пузырьков
  5. Инфракрасный излучатель
  6. Отметка максимального уровня воды «MAX»
  Внимание!
  Для дополнительной защиты целесообразно в
  цепи питания установить устройство защитного
  отключения (УЗО) с номинальным током срабаты-
  вания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО
  обратитесь к специалисту.
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед началом эксплуатации электроприбора
  внимательно прочитайте настоящую инструкцию
  по эксплуатации и сохраните её для использова-
  ния в качестве справочного материала.
  Используйте устройство только по его прямому
  назначению, как изложено в данной инструкции.
  Неправильное обращение с устройством может
  привести к его поломке, причинению вреда поль-
  зователю или его имуществу.
  Перед включением устройства убедитесь в
  том, что напряжение в электрической сети
  соответствует напряжению, указанному на
  корпусе устройства.
  Устанавливайте массажную ванночку только на
  ровной поверхности.
  Выбирайте такое место установки устройства,
  чтобы в случае неисправности его можно было
  немедленно обесточить.
  Сетевой шнур не должен:
  соприкасаться с нагретыми поверхностями
  или горячими предметами;
  протягиваться через острые кромки мебе-
  ли;
  использоваться в качестве ручки для пере-
  носки устройства.
  Запрещается включать гидромассажную ван-
  ночку без воды.
  Наполняя ванночку водой, следите за тем, что-
  бы уровень воды не превышал отметку «MAX».
  Никогда не используйте устройство вне поме-
  щений.
  Не касайтесь переключателя режимов рабо-
  ты, сетевого шнура и вилки сетевого шнура
  мокрыми руками.
  Чтобы отключить устройство от электрической
  сети, не тяните за сетевой шнур или за корпус
  ванночки, беритесь только за сетевую вилку.
  Не подключайте и не отключайте устройство
  от электрической сети, если ступни ног нахо-
  дятся в воде.
  Не оставляйте включённое устройство без при-
  смотра.
  Никогда не опускайте корпус ванночки, сете-
  вой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в
  любые другие жидкости. Не пользуйтесь ван-
  ночкой вблизи бассейнов или других ёмкостей,
  наполненных водой.
  Если устройство упало в воду, немедленно
  отключите его от электрической сети, и толь-
  ко после этого его можно достать из воды,
  для проведения осмотра или ремонта ванноч-
  ки обратитесь в ближайший авторизованный
  (уполномоченный) сервисный центр.
  Обязательно отключайте устройство от элек-
  трической сети, если оно не используется,
  а также перед тем, как наполнить его водой,
  слить воду, произвести чистку или перемеще-
  ние устройства.
  Запрещается вставать в ванночке, используй-
  те её только в том случае, если вы находитесь
  в сидячем положении.
  При эксплуатации не накрывайте ванночку пле-
  дом, одеялом и т.п.
  Не используйте устройство, если вы находи-
  тесь в сонном состоянии.
  Немедленно прекратите использование ван-
  ночки при появлении дискомфорта, боли или
  раздражения кожи ног.
  Не разрешайте детям использовать устрой-
  ство в качестве игрушки.
  Будьте особенно внимательны, если устрой-
  ством пользуются дети или люди с ограничен-
  ными возможностями.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми и людьми с ограни-
  ченными возможностями, если только лицом,
  отвечающим за их безопасность, им не даны
  соответствующие и понятные им инструкции
  о безопасном пользовании устройством и тех
  опасностях, которые могут возникать при его
  неправильном использовании.
  Из соображений безопасности детей не остав-
  ляйте полиэтиленовые пакеты, используемые
  в качестве упаковки, без надзора.
  • Внимание! Не разрешайте детям играть с
  полиэтиленовыми пакетами или упаковочной
  плёнкой. Опасность удушья!
  Регулярно проводите чистку устройства.
  Не используйте устройство с повреждённым
  сетевым шнуром или повреждённой вилкой
  сетевого шнура, а также при возникновении
  сбоев в работе или после падения устрой-
  ства. Запрещается самостоятельно разбирать
  устройство, для проведения ремонта обра-
  щайтесь только в авторизованный (уполномо-
  ченный) сервисный центр.
  Храните устройство в местах, недоступных для
  детей.
  Во избежание повреждения прибора перевоз-
  ите ванночку только в заводской упаковке.
  Максимальное время работы ванночки состав-
  ляет не более 20 минут, перед повторным
  использованием ванночки необходимо сде-
  лать перерыв не менее 15 минут.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  Запрещается пользоваться ванночкой для ног
  в случаях, когда имеются следующие забо-
  левания: доброкачественные или злокаче-
  ственные опухоли, воспаление кожи, воспа-
  ление вен или тромбоз, открытые или свежие
  раны, синяки, повреждения кожи или варикоз-
  ные вены, нельзя пользоваться ванночкой при
  болезненных ощущениях в суставах и голенях,
  а также при тяжёлых случаях диабета.
  Если вы беременны, то перед использованием
  ванночки посоветуйтесь с врачом.
  Прекратите сеанс массажа, если вы почувство-
  вали дискомфорт.
  Во избежание получения ожогов людям, не
  чувствительным к тепловому воздействию,
  рекомендуется перед наполнением ванноч-
  ки проверять температуру воды термометром.
  По всем возникшим вопросам консультируй-
  тесь с вашим лечащим врачом.
  СВОЙСТВА МАССАЖА
  При использовании ванночки для ног вы получаете
  следующие полезные воздействия:
  расслабление напряжённых мышц;
  снятие усталости и восстановление хорошего
  самочувствия ваших ног;
  стимулирование кровоснабжения;
  ускорение регенерации клеток.
  Обычно сеанс массажа не должен длиться более
  15-20 минут, массаж ног можно проводить один
  или два раза в день; подбирая комфортное вре-
  мя массажа, ориентируйтесь на свои собствен-
  ные ощущения.
  Перед повторным использованием устройство
  должно остыть приблизительно 15 минут.
  ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
  После транспортировки или хранения устрой-
  ства при пониженной температуре необходи-
  мо выдержать его при комнатной температуре
  не менее двух часов.
  Полностью распакуйте гидромассажную ван-
  ночку для ног и удалите любые наклейки,
  мешающие работе устройства.
  Проверьте целостность устройства, при нали-
  чии повреждений не пользуйтесь устройством.
  Перед включением убедитесь в том, что напря-
  жение электрической сети соответствует рабо-
  чему напряжению устройства.
  Убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не
  вставлена в электрическую розетку.
  Поставьте гидромассажную ванночку на пол,
  наполните её тёплой или холодной водой до
  отметки максимального уровня «MAX».
  Вставьте вилку сетевого шнура в электриче-
  скую розетку.
  Внимание! Запрещается включать или отклю-
  чать устройство от электрической сети, если
  ваши ноги находятся в воде.
  С помощью переключателя (1) включите жела-
  емый режим работы:
  «0» – устройство выключено;
  «1» инфракрасное излучение + вибрацион-
  ный массаж;
  «2» –поддержание температуры + пузырько-
  вый массаж;
  «3» вибрационный массаж + инфракрас-
  ное излучение + поддержание температуры +
  пузырьковый массаж.
  Внимание!
  Нагревательный элемент в гидромассажной
  ванночке не нагревает холодную воду, а толь-
  ко поддерживает температуру уже налитой
  воды.
  Сядьте на стул и опустите ноги в воду.
  Пользоваться гидромассажной ванночкой
  можно только в том случае, если вы находи-
  тесь в сидячем положении.
  Категорически запрещается вставать на ноги в
  гидромассажной ванночке. Устройство не рас-
  считано на нагрузку всей массы тела.
  Время работы гидромассажной ванночки не
  должно превышать 20 минут, после этого необ-
  ходимо сделать перерыв не менее 15 минут.
  После завершения сеанса необходимо вынуть
  ноги из воды, затем установить переключатель
  (1) в положение «0», отключить устройство от
  электрической сети, дать ванночке остыть и
  слить воду.
  Ополосните ванночку водой с нейтральным
  моющим средством.
  ЧИСТКА И УХОД
  Перед тем как слить воду, убедитесь в том, что
  устройство выключено, а вилка сетевого шнура
  вынута из розетки.
  Ополосните ванночку водой с нейтральным
  моющим средством.
  Запрещается погружать корпус гидромассаж-
  ной ванночки, сетевой шнур и вилку сетевого
  шнура в воду или в любые другие жидкости.
  Для чистки внешней поверхности используйте
  мягкую ткань, смоченную в растворе нейтраль-
  ного моющего средства.
  Не пользуйтесь для чистки устройства абра-
  зивными моющими средствами, жёсткими
  щётками или растворителями.
  ХРАНЕНИЕ
  Прежде чем убрать ванночку на длительное
  хранение, проведите её чистку.
  Храните ванночку в сухом прохладном месте,
  недоступном для детей.
  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
  Ванночка для ног с массажными роликами – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
  Электропитание: 230 В ~ 50 Гц
  Потребляемая мощность: 80 Вт
  Производитель сохраняет за собой право изме-
  нять дизайн и технические характеристики устрой-
  ства без предварительного уведомления.
  Срок службы устройства – 5 лет
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и российским
  стандартам безопасности и гигиены.
  АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
  Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
  Сделано в Китае
  РУССКИЙ
  4
  FUßMASSAGEGERÄT
  Das Fußmassagegerät verschafft Linderung den
  ermüdeten Füßen und verbessert den Blutkreislauf
  in den Fußgefäßen. Der Sprudel fördert die
  Muskelerschlaffung. Der Infrarotstrahler erwärmt
  bestimmte Teile des Fußes. Die mitgelieferten
  Massageaufsätze werden für die Akupunkturmassage
  benutzt.
  Beschreibung
  1. Betriebsstufenschalter
  2. Oberfläche für Akupunkturmassage
  3. Massagerollen
  4. Öffnungen für Sprudel
  5. Infrarotstrahler
  6. „MAX“-Wasserstandsmarke
  Achtung!
  Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den
  FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im
  Stromversorgungskreis aufzustellen. Wenden Sie sich
  dafür an einen Spezialisten.
  SICHERHEITSMAßNAHMEN
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Elektrogeräts
  lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam
  durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz
  auf.
  Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und
  laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsge-
  mäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung füh-
  ren, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden
  beim Nutzer hervorrufen.
  Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie
  sich, dass die Netzspannung und die Spannung
  am Gehäuse des Geräts übereinstimmen.
  Stellen Sie das Massagegerät nur auf eine gerade
  Oberfläche auf.
  Wählen Sie solche Stellung des Geräts, dass es
  im Fall einer Störung sofort vom Stromnetz abge-
  trennt wenden kann.
  Das Netzkabel soll nicht:
  mit geheizten Oberflächen oder heißen
  Gegenständen in Berührung kommen;
  über scharfe Möbelkanten gezogen werden;
  als Griff zum Tragen des Geräts benutzt wer-
  den.
  Schalten Sie das Fußmassagegerät ohne Wasser
  nicht ein.
  Beim Auffüllen des Geräts mit Wasser achten
  Sie darauf, dass der Wasserstand nicht über der
  Marke «MAX» liegt.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu nut-
  zen.
  Berühren Sie den Betriebsstufenschalter, das
  Netzkabel und den Netzstecker mit den nassen
  Händen nicht.
  Um das Gerät vom Stromnetz abzutrennen, zie-
  hen Sie das Netzkabel oder das Gehäuse des
  Fußmassagegeräts nicht, sondern halten Sie nur
  den Netzstecker.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zum Stromnetz
  anzuschließen oder vom Stromnetz abzutrennen,
  wenn sich Ihre Füße im Wasser befinden.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbe-
  aufsichtigt.
  Tauchen Sie das Gehäuse des Fußmassagegeräts,
  das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser
  oder andere Flüssigkeiten nicht. Benutzen
  Sie das Fußmassagegerät in der Nähe von
  Schwimmbecken oder anderen mit Wasser gefüll-
  ten Behältern nicht.
  Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, trennen Sie
  es unverzüglich vom Stromnetz ab, erst danach
  dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus-
  nehmen, wenden Sie sich an einen autorisier-
  ten (bevollmächtigten) Kundendienst, um das
  Fußmassagegerät zu prüfen oder zu reparieren.
  Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz unbedingt
  ab, wenn Sie es nicht benutzen, sowie bevor Sie
  es mit Wasser auffüllen, Wasser abgießen, das
  Gerät reinigen oder umstellen.
  Es ist nicht gestattet, im Fußmassagegerät aufzu-
  stehen, benutzen Sie es nur im Sitzen.
  Beim Betrieb bedecken Sie das Fußmassagegerät
  mit einem Plaid, einer Decke usw. nicht.
  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläf-
  rig sind.
  Beim Unbehagen, Schmerz oder Fußhautreiz das
  Gerät sofort außer Betrieb setzen.
  Es ist nicht gestattet, Kindern das Gerät als
  Spielzeug zu geben.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den
  Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinderte
  Personen das Gerät benutzen.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
  ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
  die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
  lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
  Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts
  und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung
  gibt.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet wer-
  den, nie ohne Aufsicht.
  • Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten
  oder Verpackungsfolien nicht spielen.
  Erstickungsgefahr!
  Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn
  das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
  ist, sowie auch bei Betriebsstörungen oder wenn
  das Gerät heruntergefallen ist. Es ist nicht gestat-
  tet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen.
  Um das Gerät reparieren zu lassen, wenden Sie
  sich an einen autorisierten (bevollmächtigten)
  Kundendienst.
  Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzu-
  gänglichen Ort auf.
  Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden,
  transportieren Sie das Fußmassagegerät nur in
  der Fabrikverpackung.
  Die maximale Betriebszeit des Fußmassagegeräts
  beträgt nicht mehr als 20 Minuten, vor der
  Wiederverwendung machen Sie eine Pause nicht
  weniger als 15 Minuten.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
  HAUSHALT GEEIGNET
  VORSICHTSMAßNAHMEN
  Es ist nicht gestattet, das Fußmassagegerät
  bei folgenden Erkrankungen zu benut-
  zen: bei gut- oder bösartigen Geschwülsten,
  Hautentzündungen, Venenentzündungen und
  Thrombosen, offenen oder frischen Wunden,
  blauen Flecken, gerissener Haut oder Varikosität,
  benutzen Sie das Fußmassagegerät bei
  Unterschenkel- oder Gelenkschmerzen und bei
  schwerem Diabetes nicht.
  Bei der Schwangerschaft konsultieren Sie Ihren
  Arzt vor der Nutzung des Fußmasagegeräts.
  Unterbrechen Sie die Massage, wenn Sie sich
  unwohl fühlen.
  Um Verbrennungen bei den Menschen, die unemp-
  findlich gegen Wärmeeinwirkung sind, zu vermei-
  den, ist es empfohlen, die Wassertemperatur vor
  dem Auffüllen des Fußmasagegeräts mit dem
  Thermometer zu prüfen.
  Falls Sie Frage haben, wenden Sie sich an Ihren
  behandelnden Arzt.
  MASSAGEEIGENSCHAFTEN
  Bei der Nutzung des Fußmasagegeräts bekommen
  Sie folgende nützliche Einwirkung:
  Entspannung der gespannten Muskeln;
  Aufhebung der Ermüdung und Wiederherstellung
  des Wohlbefindens Ihrer Füße;
  Stimulierung der Blutversorgung;
  Beschleunigung der Zellregeneration.
  Eine gewöhnliche Massagebehandlung soll nicht
  länger als 15-20 Minuten dauern, die Fußmassage
  kann man ein- oder zweimal pro Tag vornehmen, die
  Komfortzeit der Massage können Sie abhängig von
  Ihren Empfindungen wählen.
  Vor der Wiederverwendung muss das Gerät mindes-
  tens 15 Minuten lang abkühlen.
  BENUTZUNG
  Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen trans-
  portiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der
  Nutzung bei der Raumlufttemperatur nicht weniger als
  zwei Stunden bleiben.
  Packen Sie das Fußmasagegerät vollständig aus
  und entfernen Sie alle Aufkleber, die den Betrieb
  des Geräts stören.
  Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts; wenn das
  Gerät beschädigt ist, benutzen Sie es nicht.
  Vor dem Einschalten des Geräts vergewis-
  sern Sie sich, dass die Netzspannung und die
  Betriebsspannung des Geräts übereinstimmen.
  Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker an
  die Steckdose nicht angeschlossen ist.
  Stellen Sie das Fußmasagegerät auf den Boden
  auf, füllen Sie es mit Warm- oder Kaltwasser bis
  zur maximalen Wasserstandsmarke «MAX» auf.
  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
  Achtung! Es ist nicht gestattet, das Gerät zum
  Stromnetz anzuschließen oder vom Stromnetz
  abzutrennen, wenn sich Ihre Füße im Wasser
  befinden.
  Schalten Sie den gewünschten Betrieb mittels des
  Schalters (1) ein:
  «0» – das Gerät ist ausgeschaltet;
  «1» – Infrarotstrahlung +Vibrationsmassage;
  «2» – Temperaturhaltung + Sprudelmassage;
  «3» Vibrationsmassage + Infrarotstrahlung +
  Temperaturhaltung + Sprudelmassage.
  Achtung!
  Das Heizelement im Fußmasagegerät erwärmt
  Kaltwasser nicht, sondern erhält nur die
  Temperatur des schon eingegossenen Wassers.
  Setzen Sie sich auf einen Stuhl und tau-
  chen Sie Ihre Füße ins Wasser. Sie dürfen das
  Fußmasagegerät nur im Sitzen benutzen.
  Es ist strikt verboten, aufzustehen, wenn sich Ihre
  Füße im Fußmasagegerät befinden. Das Gerät
  kann die Belastung der Körpermasse nicht aus-
  halten.
  Die Betriebszeit des Fußmasagegeräts soll 20
  Minuten nicht übersteigen, danach soll man eine
  Pause nicht weniger als 15 Minuten machen.
  Nach der Beendigung der Behandlung nehmen
  Sie Ihre Füße aus dem Wasser heraus, dann stel-
  len Sie den Schalter (1) in die Position «0» ein,
  trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab, lassen
  Sie das Fußmasagegerät abkühlen und gießen
  Sie das Wasser ab.
  Spülen Sie das Fußmasagegerät mit Wasser und
  einem neutralen Waschmittel ab.
  REINIGUNG UND PFLEGE
  Vergewissern Sie sich vor dem Wasserabgießen,
  dass das Gerät ausgeschaltet ist und der
  Netzstecker aus der Steckdose herausgenom-
  men ist.
  Spülen Sie das Fußmasagegerät mit Wasser und
  einem neutralen Waschmittel ab.
  Es ist nicht gestattet das Gehäuse des
  Fußmasagegeräts, das Netzkabel und den
  Netzstecker ins Wasser oder andere Flüssigkeiten
  zu tauchen.
  Für die Reinigung der Außenoberfläche benutzen
  Sie ein weiches und in einer Lösung neutrales
  Waschmittels angefeuchtetes Tuch.
  Es ist nicht gestattet, harte Bürsten, Abrasiv- und
  Losungsmittel für die Reinigung des Geräts zu
  benutzen.
  AUFBEWAHRUNG
  Bevor Sie das Fußmassagegerät zur längeren
  Aufbewahrung wegpacken, reinigen Sie es.
  Bewahren Sie das Fußmassagegerät an einem
  trockenen, kühlen und für Kinder unzugänglichen
  Ort auf.
  LIEFERUMFANG
  Fußmassagegerät mit Massagerollen – 1 St.
  Bedienungsanleitung – 1 St.
  TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
  Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz
  Aufnahmeleistung: 80 W
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
  und technische Eigenschaften des Geräts ohne
  Vorbenachrichtigung zu verändern.
  Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
  hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
  soll man während der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder die Quittung über
  den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht den
  Forderungen der elektromagnetischen
  Verträglichkeit, die in 2004/108/EC -
  Richtlinie des Rates und den Vorschrif-
  ten 2006/95/EC über die Niederspan-
  nungsgeräte vorgesehen sind.
  DEUTSCH
  3
  FOOT SPA
  Foot spa brings relief to tired legs and increases
  blood circulation in legs significantly. Air bubbles
  provide muscle relaxation. Infrared lamp enables
  heating of particular parts of your feet. Massage
  attachments supplied are intended for acupunc-
  ture massage.
  Description
  1. Operation modes switch
  2. Surface for acupuncture massage
  3. Massage rollers
  4. Air bubbles release openings
  5. Infrared lamp
  6. “MAX” water level mark
  Attention!
  For additional protection it is reasonable to install a
  residual current device (RCD) with nominal opera-
  tion current not exceeding 30 mA. To install RCD
  contact a specialist.
  SAFETY MEASURES
  Before using the unit, read this instruction manual
  carefully and keep it for future reference.
  Use the unit according to its intended purpose
  only, as it is stated in this user manual. Mishandling
  the unit can lead to its breakage and cause harm
  to the user or damage to his/her property.
  Before switching the unit on for the first time,
  make sure that the mains voltage corresponds
  to the voltage specified on the unit body.
  Install the foot spa only on a flat surface.
  Install the unit in such a way that you can easily
  unplug it in case of any malfunction.
  The power cord should not:
  touch heated surfaces or hot objects;
  run over sharp edges of furniture;
  be used as a handle for carrying the unit.
  Do not switch the foot spa on without water.
  When filling the foot spa with water, ensure that
  water level is not above the «MAX» mark.
  Do not use the unit outdoors.
  Do not touch the operation modes switch, the
  power cord or the power plug with wet hands.
  To unplug the unit hold the power plug, do not
  pull the power cord or the unit body.
  Do not plug or unplug the unit while your feet
  are in water.
  Do not leave the operating unit unattended.
  Never immerse the foot spa body, the power
  cord and the plug into water or other liquids.
  Do not use the foot spa near swimming pools
  or other containers filled with water.
  If the unit was dropped into water, unplug it
  immediately and only then you can take it out
  of water; apply to an authorized service center
  for testing or repairing the foot spa.
  Always unplug the unit when you are not using
  it and before you fill it with water, pour the
  water out, clean or move the unit.
  Do not stand in the foot spa, use it only while
  sitting.
  Do not cover the foot spa with a rug or blanket
  while using it.
  Do not use the unit when you are drowsy.
  Stop using the unit immediately if any discom-
  fort, pain or foot skin irritation appears.
  Do not allow children to use the unit as a toy.
  Close supervision is necessary when the unit is
  used by children or disabled persons.
  This unit is not intended for usage by children
  or disabled persons unless they are given all
  the necessary and understandable instruc-
  tions by a person who is responsible for their
  safety on safety measures and information
  about danger that can be caused by improper
  usage of the unit.
  For children safety reasons do not leave poly-
  ethylene bags, used as a packaging, unat-
  tended.
  • Attention! Do not allow children to play with
  polyethylene bags or packaging film. Danger
  of suffocation!
  Clean the unit regularly.
  Do not use the unit if the power cord or the
  plug is damaged, if the unit is malfunctioning
  of after it was dropped. Do not dismantle the
  unit by yourself; always apply to the authorized
  service center for repairing the unit.
  Keep the unit out of reach of children.
  To avoid damage, transport the foot spa in
  original package only.
  Maximal operation time of the foot spa should
  not exceed 20 minutes; make at least a 15 min-
  ute break before the next using of the foot spa.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
  ONLY
  PRECAUTIONS
  The foot spa should not be used in cases of:
  benign and malignant tumors, skin inflamma-
  tion, vein inflammation and thrombosis, open
  and fresh wounds, bruises, skin lesions or var-
  icose veins, do not use the foot spa in cases of
  shin or joint pain, in severe cases of diabetes.
  If you are pregnant, consult your doctor before
  using the foot spa.
  Stop the massage if you feel any discomfort.
  To avoid burns people insensitive to heat
  should check the water temperature with a
  thermometer before filling the foot spa.
  Consult your doctor regarding any other ques-
  tions you may have.
  MASSAGE EFFECTS
  Using of the foot spa brings the following posi-
  tive effects:
  relaxation of tense muscles;
  tiredness relief and recovery of lightness in
  your legs;
  stimulation of blood circulation;
  increase of cell regeneration.
  Usually the massage session should last not lon-
  ger than 15-20 minutes, the foot massage can be
  performed once or twice a day; you can deter-
  mine your individual massage time according to
  your sensations.
  Let the unit cool down for approximately 15 min-
  utes before the next use.
  OPERATING RULES
  After unit transportation or storage at low
  temperature it is necessary to keep it for at
  least two hours at room temperature before
  switching on.
  Unpack the foot spa and remove any stickers
  that can prevent unit operation.
  Check the unit for damages; do not use the
  unit in case of damages.
  Before switching the unit on make sure that
  your home mains voltage corresponds to unit
  operating voltage.
  Make sure that the power plug is not inserted
  into the mains socket.
  Install the foot spa on the floor, fill it with warm
  or cool water to the maximal level mark «MAX».
  Insert the power plug into the mains socket.
  Attention! Do not plug or unplug the unit while
  your feet are in the water.
  Switch the desired operation mode on using
  the switch (1):
  «0» – the unit is off;
  «1» – infrared light + vibration massage;
  «2» – keeping warm + bubble massage;
  «3» – vibration massage + infrared light +
  keeping warm + bubble massage.
  Attention!
  The heating element of the foot spa does not
  heat up cold water, but only keeps the poured
  in water warm.
  Sit on a chair and put your feet into the water.
  You can use the foot spa only while sitting.
  Do not stand up in the foot spa. The unit is not
  intended for carrying the body weight.
  The foot spa operation time should not exceed
  20 minutes, make at least a 15 minute break
  after using the unit.
  After the procedure take your feet out of the
  water, then set the switch (1) to the position
  «0», unplug the unit, let the foot spa cool down
  and pour out the water.
  Rinse the foot spa with water and a neutral
  detergent.
  CLEANING AND CARE
  Before pouring out the water make sure that
  the unit is switched off and unplugged.
  Rinse the foot spa with water and a neutral
  detergent.
  Do not immerse the foot spa body, the power
  cord and the power plug of the unit into water
  or other liquids.
  To clean the outer surface use a soft cloth
  dampened in a neutral detergent solution.
  Do not use abrasives, hard brushes or solvents
  for cleaning the unit.
  STORAGE
  Clean the foot spa before taking it away for
  storage.
  Keep the foot spa away from children in a dry
  cool place.
  DELIVERY SET
  Foot spa with massage rollers – 1pc.
  Instruction manual – 1 pc.
  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  Power supply: 230 V ~ 50 Hz
  Power consumption: 80 W
  The manufacturer preserves the right to change
  the specifications of the unit without a preliminary
  notification.
  Unit operating life is 5 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appliance
  was purchased. The bill of sale or receipt must be
  produced when making any claim under the terms
  of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-Re-
  quirements as laid down by the Council
  Directive 2004/108/ЕС and to the Low
  Voltage Regulation (2006/95/ЕС )
  ENGLISH
  2
  VT-1799_IM.indd 1 05.07.2013 15:18:09

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Vitek VT-1799 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Vitek VT-1799 вам ответить.

Посмотреть руководство для Vitek VT-1799 бесплатно. Руководство относится к категории Ванны для ног, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 6.8. Руководство доступно на следующих языках: русский, английский, немецкий, румынский, Украинец. У вас есть вопрос о Vitek VT-1799 или вам нужна помощь?

Технические характеристики Vitek VT-1799

Бренд Vitek
Модель VT-1799
Изделие Ванна для ног
Язык русский, английский, немецкий, румынский, Украинец
Тип файла PDF
Технические характеристики
Функция массажа
Таймер
Функция поддержки тепла
Инфракрасное тепло
Количество массажирующих точек 4
Цвет товара Violet, White
Функция пузырьков
Световой индикатор
Содержимое упаковки
Количество продуктов в комплекте 1

Сопутствующие товары Vitek VT-1799

  Похожие руководства по эксплуатации

  Ванна для ног Vitek

  Добавить руководство

  У вас есть руководство, которое вы хотели бы добавить?