Zelmer 29Z010 инструкция

Ознакомьтесь с бесплатным руководством для Zelmer 29Z010. Вы прочитали руководство, но не смогли найти ответ на свой вопрос? В таком случае задайте свой вопрос другим пользователям продукции Zelmer 29Z010 на этой странице.

1–8
CZ
SK HU
PL
PL
RU
Instrukcja użytkowania
Kuchenka mikrofalowa
ZELMER 29Z010; 29Z011
Návod k obsluze
Mikrovlnná trouba
ZELMER 29Z010; 29Z011
Kezelési utasítás
Mikrohullámú sütő
ZELMER 29Z010; 29Z011
Návod na použitie
Mikrovlná rúra
ZELMER 29Z010; 29Z011
Инструкция по эксплуатации
Микроволновая печь
ZELMER 29Z010; 29Z011
Szanowny kliencie
Uważne przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Szczególną uwagę po-
święć wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi zachowaj, aby można było korzystać z niej również
w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane za-
stosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nie-
właściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modykacji wyrobu w każdej chwi-
li, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do prze-
pisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajdu-
je się na kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OCHRONY
PRZED DZIAŁANIEM ENERGII MIKROFAL
1. Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym.
W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyko-
wać mechanizmów zabezpieczających.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią ku-
chenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu
lub resztek środków czyszczących na powierzchniach styku.
3. Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby
drzwiczki zamykały się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszko-
dzeń:
„spaczenia”,
dotyczy to również zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub polu-
zowań),
uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku.
4. Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowa-
dzać jedynie wykwalikowani pracownicy serwisu.
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal ......................................................................................... 1
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .......................................... 2
Instalacja .................................................................................................. 2
Instrukcje dotyczące uziemienia ............................................................... 2
Zakłócenia radiowe ................................................................................... 3
Blokada „rodzicielska” .............................................................................. 3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa ...................................................... 3
Zanim wezwiesz SERWIS ........................................................................ 3
KUCHENKA MIKROFALOWA TYP 29Z010 ............................................ 3
Dane techniczne ....................................................................................... 3
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ....................................................... 3
Wskazówki dotyczące naczyń .................................................................. 3
Budowa kuchenki TYP 29Z010 ................................................................ 4
Panel sterowania ...................................................................................... 4
Dynamiczne Pulsowanie Funkcji .............................................................. 4
Ustawianie zegara .................................................................................... 4
Gotowanie mikrofalowe ............................................................................ 5
Automatyczne rozmrażanie (AUTO DEFROST) ...................................... 5
RO
Instrucţiuni de folosire
Cuptor cu microunde
ZELMER 29Z010; 29Z011
BG
Инструкция за експлоатация
Микровълнова печка
ZELMER 29Z010; 29Z011
UA
Інструкція з експлуатації
Мікрохвильова піч
ZELMER 29Z010; 29Z011
EN
User manual
Microwave oven
ZELMER 29Z010; 29Z011
9–15 16–22 23–30 31–38
39–46 47–54 55–62 63–69

У вас возник вопрос относительно изделия Zelmer 29Z010?

Задайте вопрос другим пользователям Zelmer 29Z010. Предоставьте четкое и исчерпывающее описание проблемы и своего вопроса. Чем детальней описание проблемы/вопроса, тем легче будет другим пользователям Zelmer 29Z010 предоставить вам исчерпывающий ответ.