Zelmer Sencillo ZIR08800

Zelmer Sencillo ZIR08800 инструкция

(1)
 • POLSKI
  Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
  Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
  bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie
  późniejszej eksploatacji urządzenia.
  Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego i nie może być stosowane w przemyśle.
  Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
  •Użytkownikowiniewolnopozostawiaćbeznadzoru
  żelazkaprzyłączonegodosiecizasilającej.
  •Wtyczkamusibyćwyjętazgniazdawtyczkowego
  przednapełnianiemzbiornikawodąlubprzed
  wylewaniempozostałejwzbiornikuwodypo
  zakończeniuprasowania.
  •Żelazkomusibyćużywanenastabilnejpowierzchni
  inatakąodstawiane.Jeżeliżelazkojestodstawiane
  napodstawkę,należyupenićsię,czypowierzchnia
  naktórejumieszczonopodstawkęjeststabilna.
  •Żelazkoniepowinnobyćużywanejeżelispadło,
  jeżelimawidoczneśladyuszkodzenialubjeżeli
  wyciekazniegowoda.Musizostaćsprawdzone
  wautoryzowanympunkcieserwisowymzanim
  zostanieponownieużyte.
  •Jeżeliprzewódzasilającynieodłączalnyulegnie
  uszkodzeniu,topowinienonbyćwymieniony
  uwytwórcylubupracownikazakładuserwisowego
  alboprzezwykwalikowanąosobęwceluuniknięcia
  zagrożenia.
  •Jeżelijakakolwiekczęśćżelazkajestuszkodzona,
  tocelemuniknięciazagrożeniamusizostać
  wymienionaprzezproducenta,przedstawiciela
  serwisulubwykwalikowanąosobę.
  •Niniejszysprzętmożebyćużytkowanyprzezdzieci
  wwiekuconajmniej8latiprzezosobyoobniżonych
  możliwościachzycznych,umysłowychiosoby
  obrakudoświadczeniaiznajomościsprzętu,jeżeli
  zapewnionyzostanienadzórlubinstruktażodnośnie
  doużytkowaniasprzętuwbezpiecznysposób,tak
  abyzwiązaneztymzagrożeniabyłyzrozumiałe.
  Dzieciniepowinnybawićsięsprzętem.Dziecibez
  nadzoruniepowinnywykonywaćczyszczenia
  ikonserwacjisprzętu.
  •Wtrakciedziałanialubstygnięciatrzymajżelazko
  iprzewódzasilającypozazasięgiemdzieciponiżej
  8rokużycia.
  ZIR08200-001_v02
  pl, cz, sk, hu, ro, ru, bg, ua, en
  • Przedpodłączeniemurządzeniadosiecielektrycznej,
  upewnijsię,żenapięciesieciodpowiadanapięciu
  wskazanemunatabliczceznamionowej.
  • Urządzeniepowinnozostaćpodłączonedogniazdka
  zuziemieniem.Jeśliużywaszprzedłużacza,upewnijsię,
  żedysponujeszgniazdkiemdwubiegunowym16A
  zuziemieniem.
  • Naprawurządzeniamożedokonywaćjedynie
  przeszkolonypersonel.Nieprawidłowowykonana
  naprawamożespowodowaćpoważnezagrożeniadla
  użytkownika.Wraziewystąpieniausterekzwróćsiędo
  specjalistycznegopunktuserwisowegoZELMER.
  • Wwypadkuprzepaleniabezpiecznika,urządzenianie
  możnauruchomić.Abymócponownieużyćżelazka,
  odnieśjedoautoryzowanegopunktuserwisowego.
  • Pokażdymużyciulubwprzypadkupodejrzeniausterki
  należynatychmiastodłączyćurządzenieodzasilania.
  • Nieodłączajurządzeniazsiecipociągajączakabel.
  • Niezanurzajżelazkawwodzieaniinnychcieczach.
  Niepodstawiajurządzeniapodkran,abynapełnićzbiornik
  wodą.
  • Niepozostawiajurządzeniawmiejscuwystawionymna
  działanieczynnikówatmosferycznych(deszcz,słońce,
  szron,itp.).
  Ważne ostrzeżenia
  Pilnuj,abyprzewódzasilającyniemiałstycznościzgorącą
  stopążelazka.
  Przechowujżelazkowpozycjistojącej.
  Nieużywajpłynówdousuwaniakamienia,ponieważmogą
  oneuszkodzićurządzenie.
  Nigdynieużywajsubstancjiściernychdoczyszczeniastopy
  żelazkaaniinnychczęściurządzenia.
  Abypowierzchniastopypozostałaniezarysowana,żelazka
  niestawiajwpobliżużadnychmetalowychprzedmiotów.
  Doczyszczeniastopynieużywajczyścików,aniinnych
  środkówchemicznych.
  Dane techniczne
  Parametrytechnicznepodanesąnatabliczceznamionowej
  wyrobu.
  ŻelazkojesturządzeniemklasyI,wyposażonymwprzewód
  przyłączeniowyzżyłąochronnąiwtyczkęzestykiem
  ochronnym.
  ŻelazkoZELMERspełniawymaganiaobowiązującychnorm.
  UrządzeniespełniawymaganiaROZPORZĄDZENIA
  KOMISJI(WE)NR1275/2008wsprawiewymogów
  dotyczącychekoprojektu.
  Urządzeniejestzgodnezwymaganiamidyrektyw:
  • Sprzętelektrycznyprzeznaczonydoużytkuwokreślonych
  granicachnapięcia(LVD)–2006/95/EC.
  • Kompatybilnośćelektromagnetyczna(EMC)
  –2004/108/EC.
  WyróboznaczonoznakiemCEnatabliczceznamionowej.
  DeklaracjazgodnościCEznajdujesięnastronie
  www.zelmer.pl.
  Przed pierwszym użyciem żelazka
  Gdyżelazkojestodłączoneodprądu,napełnijzbiornikwodą
  iustawpokrętłoregulacjitemperaturywpozycji“max”.
  Podłączżelazkodoprądu.Kiedyżelazkoosiągnieżądaną
  temperaturę(lampkakontrolnazgaśnie),możnarozpocząć
  korzystaniezfunkcjiparypoprzezustawienieregulatora
  parywpozycji“2”orazpoprzezwielokrotnenaciskanie
  przycisku
  .
  Podczaskorzystaniazfunkcjiparyporazpierwszy,nie
  stosujjejdoprasowaniapościeli,ponieważwdozowniku
  parymogąznajdowaćsięjeszczezanieczyszczenia.
  Podczaspierwszegoużycia,żelazkomożewydzielać
  zapachorazniewielkieilościdymu;jesttonormalne
  zjawisko,któreniebędziewystępowałopóźniej.
  Jak korzystać z żelazka
  Sprawdźzalecanątemperaturęprasowanianaetykiecie
  ubrania.Jeśliniewiadomozjakiegomateriałubądź
  materiałówwykonanyjestdanyprodukt,należyokreślić
  temperaturęprasowaniapoprzezwyprasowanieczęści,
  któraniebędziewidocznawtrakcienoszenialubużywania
  danegoproduktu.
  Prasowanienależyrozpocząćodartykułówwymagających
  najniższejtemperaturyprasowania,takichjakwłókna
  syntetyczne.
  Jedwab,materiaływełnianelubsyntetyczne:prasujpo
  odwrotnejstronie,abyuniknąćpowstawanialśniącychplam.
  Nieużywajfunkcjispryskiwania,gdyżmożepowodować
  plamy.
  Syntetyczne
  ••
  Jedwab-wełna
  •••
  Bawełna-len
  Przygotowywanie
  Usuńzestopyżelazkawszelkienaklejkiimateriały
  zabezpieczające.
  3. Anti-Calc (typ ZIR08500, ZIR08800)
  Wkład“Anti-Calc”manaceluzredukowanieilosci
  gromadzonegokamieniawytwarzanegopodczasprasowania
  parą,pomagającprzedłużyćczaseksploatacjiżelazka.
  Jednakwkładzapobiegającynagromadzeniukamienianie
  jestwstanieusunąćcałościnaturalniewytwarzanego
  zczasemkamienia.
  Funkcja “Auto-Off” automatycznie
  wyłączająca urządzenie (typ ZIR08800)
  Popodłączeniuurządzenia,przezpierwsze2minutyfunkcja
  tabędzieniedostępna,abyurządzeniemogłoosiągnąć
  żądanątemperaturę.
  Potymczasie,jeśliżelazkostojącewpozycjipionowejnie
  zostanieporuszoneprzezosiemminutlubprzez30sekund
  kiedyleżynastopielubnaboku,obwódbezpieczeństwa
  automatyczniewyłączyurządzenie,alampkakontrolna
  zaczniemigać.
  Abyponowniewłączyćżelazkowystarczynimporuszyć.
  System zapobiegający kapaniu “Anti-Drip”
  Jeśliżelazkoustawiononazbytniskątemperaturę,para
  zostanieautomatyczniewyłączona,abyzapobieckapaniu.
  Czyszczenie
  Odłączżelazkoodźródłazasilania.
  Przedczyszczeniem,żelazkopowinnocałkowicie
  ostygnąć.
  Doczyszczeniaużywajwilgotnejszmatkiidelikatnego
  środkaczyszczącego.
  Domyciaobudowynieużywajagresywnychdetergentów
  wpostaciemulsji,mleczka,pastitp.Mogąonemiędzy
  innymiusunąćnaniesioneinformacyjnesymbole
  graczne,takiejak:podziałki,oznaczenia,znaki
  ostrzegawcze,itp.
  Nigdynieużywajostrychlubszorstkichprzedmiotówdo
  usuwaniapozostałościzestopyżelazka.
  Doczyszczeniastopyżelazkanieużywajszorstkich
  ioctowychśrodkówczyszczącychorazsubstancji
  usuwającychkamień.
  Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię
  Generowanieparypowodujenajwiększezużycieenergii
  podczaseksploatacjiżelazka.Wceluzmniejszenia
  zużywanejenergiipostępujzgodniezponiższymiradami:
  • Zalecasięzaczynaćodprasowaniatkanin,które
  wymagająnajniższejtemperaturyprasowania.
  Sprawdźnametceprzyubraniuzalecanątemperaturę
  prasowania.
  • Dostosujilośćparydowybranejtemperaturyprasowania,
  stosującsiędozaleceńzamieszczonychwniniejszej
  instrukcjiobsługi.
  • Używajparypodczasprasowaniatylkowtedy,gdyjestto
  konieczne.Wmiaręmożliwości,korzystajzfunkcji
  rozpylaczazamiastpary.
  • Starajsięprasowaćjeszczewilgotnetkaninyistopniowo
  obniżaćustawienieparywżelazku.Parabędzie
  wydzielaćsięzwilgotnejtkaniny,aniezżelazka.Dla
  osób,któreprzedprasowaniemużywająsuszarki
  elektrycznej,zalecasięzaprogramowaćsuszarkęna
  funkcję'irondry'.
  • Jeżelitkaninajestwystarczającowilgotna,wyłącz
  regulatorparywżelazku.
  • Wprzerwachodstawiajżelazkowpozycjipionowej.
  Pozostawienieżelazkawpozycjipoziomejzwłączonym
  regulatoremparyspowodujeniepotrzebnegenerowanie
  pary.
  Ekologia – Zadbajmy o środowisko
  Każdyużytkownikmożeprzyczynićsiędoochrony
  środowiska.Niejesttoanitrudne,anizbyt
  kosztowne.Wtymcelu:opakowaniekartonowe
  przekażnamakulaturę,workizpolietylenu(PE)
  wrzućdokonteneranaplastik.
  Zużyteurządzenieoddajdoodpowiedniegopunktu
  składowania,gdyżznajdującesięwurządzeniu
  niebezpieczneskładnikimogąbyćzagrożeniemdla
  środowiska.
  Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
  Importer: Zelmer Pro Sp. z o.o. – Polska
  DANE KONTAKTOWE:
  zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
  http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
  salon rmowy – sprzedaż internetowa
  salon@zelmer.pl
  wykaz punktów serwisowych
  http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
  infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
  801005500 222055259
  ČEŠTINA
  Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
  Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
  Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
  Toto zařízení bylo navrženo pouze pro domácí použití a nesmí se používat pro průmyslové účely.
  Všeobecné bezpečnostní pokyny
  •Neponechávejtebezdozoružehličku,zapojenoudo
  elektrickésítě.
  •Zástrčkamusíbýtvytaženazezásuvkypřed
  zahájenímnaplňovánínádrževodounebovylévání
  vodyzbývajícívnádržipoukončenížehlení.
  •Žehličkupoužívejtenastabilnímpovrchuana
  takovýjitakéodkládejte.Předpoloženímžehličkyna
  podstavciseujistěte,žejeplocha,nakteré
  podstavecstojí,stabilní.
  •Žehličkabynemělabýtpoužívána,pokudspadla,
  neseviditelnéstopypoškozenínebopokudzní
  vytékávoda.Nežbudeopětpoužita,musíbýt
  zkontrolovánavautorizovanémservisu.
  •Jesližejeneoddělitelnápřívodníšňůrapoškozená,
  jenutnéjivyměnituvýrobce,vespecializovaném
  servisuodbornýmpersonálemnebokvalikovanou
  osobou.Vyvarujetesetaknebezpečíúrazu.
  •Je-likterákolivčástžehličkypoškozená,pakmusí
  býtzpreventivníchdůvodůvyměněnavýrobcem,
  vservisnímstřediskunebokvalikovanouosobou.
  •Tentospotřebičmohoupoužívatdětistarší8let,
  osobysfyzickým,senzorickýmamentálním
  omezenímaosobynemajícínáležitézkušenosti
  aznalostipouzetehdy,bude-lijimzajištěnnáležitý
  dohlednebobudoupoučenyobezpečnémpoužívání
  přístrojeabudouinformoványomožnémriziku.
  Nedovoltedětem,abysisespotřebičemhrály.Čistit
  aprovádětúdržbunaspotřebičimohouprovádětděti
  pouzepoddohledem.
  Běhemprovozuapřichladnutí,semusížehlička
  apřívodníšňůranacházetmimodosahdětímladších
  8let.
  Napełnianie zbiornika na wodę 1
  Ustaw regulator pary w pozycji “0” i odłącz
  żelazko od prądu!
  Używajjedynieczystejwodyzkranubezżadnychdodatków.
  Dodawanieinnychpłynów,takichjakperfumy,może
  uszkodzićurządzenie.
  Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej
  wymienionych produktów unieważnią gwarancję.
  Tourządzeniezostałozaprojektowanydoużyciazezwykłą
  wodązkranu.
  Abyprzedłużyćprawidłowedziałaniefunkcjipary,należy
  mieszaćwodęzkranuzwodadestylowanąwproporcji1:1.
  Jeśliwodazkranujestbardzotwarda,mieszajjązwodą
  destylowanąwproporcji1:2.
  Wceluzabezpieczeniaprzedwyciekiemwodyzurządzenia,
  nigdy nie należy napełniać go powyżej oznaczenia
  poziomu wody “max”!
  Prasowanie bez pary 2
  Funkcjaprasowaniabezparyjestdostępnawcałym
  zakresietemperatur,regulatornatężeniaprzepływupary
  nastawna“0”.Wraziepotrzebyużyjspryskiwacza.
  Prasowanie z parą 3
  Funkcjaprasowaniazparąjestdostępnatylko,gdypokrętło
  regulacjitemperaturyznajdujesięwobszarachoznaczonych
  symbolempary.Regulatornatężeniaprzepływuparyustaw
  na"1"dlatemperaturzzakresuod"••"do"max".Regulator
  natężeniaprzepływuparyustawna"2"dlatemperatur
  zzakresuod"•••"do"max".
  Dodatkowa para
  Funkcjatazapewniadodatkowąilośćpary,któramożebyć
  wykorzystanapodczasprasowaniamocnopomiętych
  (zagniecionych)materiałów.Dodatkowąparęmożnauzyskać
  poprzeznaciśnięcieregulatoraparyprzez2sekundy.
  Spryskiwanie 4
  Funkcjatamożebyćużywanawdowolnymmomencieinie
  wpływanaustawieniażelazka.Nieużywajfunkcjispryskiwania
  podczasprasowaniajedwabiu.
  Wyrzut pary 5
  Ustawpokrętłoregulacjitemperaturywpozycji"max".
  Odstęppomiędzykolejnymiuderzeniamiparypowinien
  wynosić5sekund.
  Pionowy wyrzut pary 6
  Urządzenie wytwarza parę wodną o bardzo wysokiej
  temperaturze. Pod żadnym pozorem nie prasuj
  ubrań i materiałów znajdujących się na ludziach lub
  zwierzętach. Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na
  zwierzęta.
  Odzieżprzeznaczonądoprasowaniapowieśnawieszaku.
  Ustawpokrętłoregulacjitemperaturywpozycji"max".
  Żelazkotrzmajwodległości10cmodubraniainaciskaj
  .
  Odstęppomiędzykolejnymiwyrzutamiparypowinien
  wynosić5sekund.
  Poczterechcyklachwyrzutupary,odczekaj10sekund.
  Przechowywanie 7
  Ustawregulatorparywpozycji“0”.Odłączżelazkoodźródła
  zasilaniaiusuńpozostałąwzbiornikuwodę.Pocałkowitym
  ochłodzeniużelazka,przechowujjepionowowbezpiecznym
  miejscu.
  Złożony system usuwania kamienia 8
  1. Scale-Clean
  Przykażdymużyciuregulatorapary,systemsamooczyszczania
  czyścimechanizmzodkładającegosiękamienia.
  2. Self-Clean
  Funkcja“Self-Clean”pomagawusuwaniudrobinek
  kamieniazkomoryparowej.
  Jeżeliwodawokolicyjestbardzotwarda,korzystajztej
  funkcjiraznaokoło2tygodnie.
  1.Napełnijzbiorniknawodę,ustawregulatortemperatury
  wpozycji“max”ipodłączżelazkodosieci.
  2.Poupływieczasupotrzebnegodorozgrzania,odłącz
  żelazkoodsieci.
  3.Przytrzymajżelazkonadzlewemiwyjmijregulatorpary,
  obracającgodopozycji
  ijednocześnienaciskając.
  4.Wlejpowolizawartośćjednejmiarkidonapełnianiado
  otworuregulatorapary(patrzrysunek7).
  5.Delikatniepotrząśnijżelazkiem.Wrzącawodaiparabędą
  wydobywałysięzestopyżelazka,wypłukująckamieńlub
  inneznajdującesięwewnątrzosady.Gdyzżelazka
  przestaniekapać,ponowniezamontujregulatorpary,
  wsuwającgo,ustawiającpozycję
  równozewskaźnikiem,
  anastępniewciskająciobracającregulatordopozycji“0”.
  6.Ponowniepodgrzejżelazko,ażwyparujepozostaławoda.
  7.Jeśliiglicaregulatoraparyjestzabrudzona,usuńwszelkie
  osadyzjejkońcówki,używającwtymceluoctu,
  anastępniespłuczczystąwodą.
  Nepoužívejteodvápňovacípřípravky,protožemohou
  poškoditzařízení.
  Nikdynepoužívejtebrusnémateriálykčištěnížehlicíplochy
  anijinýchčástízařízení.
  Abysepovrchžehlicíplochynepoškrábal,žehličku
  nestavějtevblízkostikovovýchpředmětů.Kčištěnížehlicí
  plochynepožívejtečisticípřípravkyanijinéchemické
  prostředky.
  Technické údaje
  Technicképarametryjsouuvedenénavýrobnímštítku
  výrobku.
  ŽehličkajezařízenímtřídyI,vybavenýmnapájecímkabelem
  sochrannýmvodičemavidlicísochrannýmkontaktem.
  ŽehličkaZELMERsplňujepožadavkyplatnýchnorem.
  SpotřebičsplňujeNAŘÍZENÍKOMISE(ES)č.1275/2008pro
  požadavkytýkajícíseekoprojektu.
  Zařízeníjeshodnéspožadavkytěchtosměrnic:
  • Elektrickézařízeníurčenékpoužitívurčenýchmezích
  napětí(LVD)–2006/95/EC.
  • Elektromagnetickákompatibilita(EMC)–2004/108/EC.
  VýrobekjeoznačensymbolemCEnavýrobnímštítku.
  Před prvním použitím žehličky
  Kdyžježehličkaodpojenáodnapětí,naplňtenádržkuvodou
  anastavteotočnýregulátorteplotydopolohy“max”.
  Žehličkupřipojteksíti.Dosáhne-ližehličkanastavené
  teploty(kontrolkazhasne),můžetepoužívatfunkci
  napařovánítak,žeregulátornapařováníotočítedopolohy
  "2"avícekrátstisknetetlačítko
  .
  Používáte-lifunkcinapařovánípoprvé,nepoužívejteji
  kžehleníprádla,protoževdávkovačipárysemohouještě
  nacházetnečistoty.
  Připrvnímpoužitísemůževžehličcetvořitzápachamalé
  množstvíkouře;jetonormálníjev,kterýsejižnebude
  opakovat.
  Jak používat žehličku
  Zkontrolujtedoporučenouteplotužehlenívtabulcevýrobku.
  Pokudnevíte,zjakélátkynebolátekjevyrobendaný
  výrobek,určeteteplotužehlenítak,ževyžehlítečásti,které
  nebudouviditelnépřinošenínebopoužívánídaného
  výrobku.
  Žehlenízačněteodvýrobkůvyžadujícíchnejnižšíteplotu
  žehlení,jakojsousyntetickávlákna.
  Hedvábí,vlněnénebosyntetickémateriály:žehletezrubu,
  abynevznikalyleskléskvrny.Nepoužívejtefunkcikropení,
  protožetomůžezpůsobitskvrny.
  Syntetické
  ••
  Hedvábí-vlna
  •••
  Bavlna-len
  Příprava
  Zžehlicíplochyodstraňtenálepkyaochrannouvrstvu.
  Naplňování nádržky na vodu 1
  Nastavte regulátor napařování do polohy "0"
  a odpojte žehličku od sítě!
  Používejtepouzečistouvoduzkohoutkubezžádných
  přísad.Přidáváníjinýchkapalin,jakojsouparfémy,může
  poškoditzařízení.
  Veškerá poškození v důsledku použití jednoho z výše
  uvedených výrobků způsobí neplatnost záruky.
  Totozařízeníbylonavrženopropoužívánísobyčejnou
  vodouzkohoutku.
  Abysteprodloužilisprávnéfungovánífunkcenapařování,
  smíchejtevoduzkohoutkusdestilovanouvodouvpoměru
  1:1.Pokudjevodazkohoutkupřílištvrdá,smíchejteji
  sdestilovanouvodouvpoměru1:2.
  Abyzežehličkynevytékalavoda,nikdy ji nenaplňujte nad
  značku ”max.”!
  Žehlení bez napařování 2
  Funkcesuchéhožehleníjeaktivnívcelémteplotním
  rozsahu,regulátorintenzityprůtokupárynastavtena“0”.V
  případěpotřebypoužijtefunkcikropení.
  Žehlení s napařováním 3
  Funkceparníhožehleníjeaktivní,kdyžjeotočnýregulátor
  teplotynastavenvrozsahuoznačenémznačkoupáry.
  Regulátorintenzityprůtokupárynastavtena"1"proteploty
  vrozsahuod"••"do"max".Regulátorintenzityprůtokupáry
  nastavtena"2"proteplotyvrozsahuod"•••"do"max".
  Dodatečné napařování
  Tatofunkcezajišťujedodatečnémnožstvípáry,kteroumůžete
  využítběhemžehlenívelmipomačkanýchmateriálů. Parníráz
  aktivujtestisknutímregulátorupárypodobu2sekund.
  Kropení 4
  Tutofunkcimůžetevyužítvlibovolnémokamžikuanemá
  vlivnanastavenížehličky.Funkcikropenínepoužívejtepři
  žehleníhedvábí.
  Parní ráz 5
  Otočnýregulátorteplotynastavtedopolohy"max". Odstup
  mezidalšímiparnímirázymusíčinit5sekund.
  Svislý parní ráz 6
  Spotřebič vytváří vodní páru o velmi vysoké teplotě.
  V žádném případě nežehlete oblečení a látky, které
  se nacházejí na osobách a na zvířatech. Nikdy
  nemiřte páru proti osobám ani zvířatům.
  Oblečení,kteréchcetevyžehlit,pověstenavěšák.Otočný
  regulátorteplotynastavtedopolohy"max".Žehličkudržteve
  vzdálenosti10cmodoblečeníastlačujte
  . Odstupmezi
  dalšímiparnímirázymusíčinit5sekund.Počtyřechcyklech
  parníhorázupočkejte10sekund.
  Uchovávání 7
  Nastavteregulátornapařovánídopolohy"0".Žehličku
  odpojteodnapájeníavylijtevoduzezásobníku.Poúplném
  vychladnutížehličkuuchovávejtevesvislépolozena
  bezpečnémmístě.
  Pokročilý systém odvápňování 8
  1. Scale-Clean
  Přikaždémpoužitíregulátorunapařovánísamočisticí
  systémčistímechanismusodvápennýchusazenin.
  2. Self-Clean
  Funkce"Self-Clean"pomáháodstraňovatvápennéčástice
  znapařovacíkomory.
  Pokudjedodávanávodavelmitvrdá,používejtetutofunkci
  jednouza2týdny.
  1.Naplňtenádržkunavodu,regulátorteplotynastavtedo
  polohy"max"ažehličkupřipojteksíti.
  2.Pouplynutíčasupotřebnéhoprozahřátíodpojtežehličku
  odsítě.
  3.Žehličkudržtenadumyvadlemavyjměteregulátor
  napařovánítak,žehootočítedopolohy
  jazároveň
  přitlačíte.
  4.Doplnicíhootvoruregulátorunapařovánínalijteopatrně
  obsahjednéodměrky(vizobrázek7).
  5.Žehličkouopatrnězatřeste.Horkávodaapárabudou
  vycházetzžehlicíplochyavyplachovattakvápennénebo
  jinéusazeninynacházejícíseuvnitř.Kdyžzžehličky
  přestanekapat,namontujtezpětregulátornapařovánítak,
  žejejvsuneteanastavítedopolohy
  stejnésukazatelem
  apakregulátorstiskneteaotočítedopolohy"0".
  6.Žehličkuopětzahřejte,abyseodpařilazbývajícívoda.
  7.Pokudjejehlaregulátorunapařováníšpinavá,odstraňte
  veškerénečistotyzjejíhokoncepomocíoctaapak
  opláchnětečistouvodou.
  3. Anti-Calc (typ ZIR08500, ZIR08800)
  Účelemvložky"Anti-Calc"jesníženímnožstvívápenných
  usazeninvznikajícíchpřižehlenísnapařováním
  aprodlouženítakživotnostižehličky.Avšakodvápňovací
  vložkaneníschopnaodstranitveškerépřirozeněvznikající
  vápennéusazeniny.
  Funkce “Auto-Off” automaticky vypínající
  zařízení (typ ZIR08800)
  Popřipojenízařízeníbudetatofunkcepodobuprvních
  2minutnedostupná,abyzařízenímohlodosáhnout
  nastavenéteploty.
  Potétodobě,pokudsžehličkoupostavenouvesvislé
  polozenepohnetepodobuosmiminutnebopodobu30
  sekund,kdyžležínažehlicíplošenebonaboku,
  bezpečnostníobvodautomatickyvypnezařízeníakontrolka
  začneblikat.
  Abysteopětzapnuližehličku,pohnětesní.
  Systém zabraňující odkapávání “Anti-Drip”
  Pokudježehličkanastavenanapřílišnízkouteplotu,
  napařováníseautomatickyvypne,abysezabránilo
  odkapávání.
  Čištění
  • Odpojtežehličkuzelektrickézásuvky.
  • Předčistěnímmusížehličkazcelavychladnout.
  • Kčištěnípoužívejtevlhkýhadříkašetrnýčistící
  prostředek.
  • Kmytíkrytunepoužívejteagresivníprostředkyvpodobně
  emulzí,pastatd.Mohoumimojinéodstranitinformační
  grackésymbolyjako:stupnice,označení,výstražné
  značkyatd.
  • Nikdynepoužívejteostréanidrsnépředmětyk
  odstraňovánínečistotzžehlícíplochy.
  • Kčištěnížehlícíplochynepoužívejteabrazivníprostředky
  ačistícíprostředkynabázioctuaprostředkyodstraňující
  vodníkámen.
  Pokyny, které pomáhají šetřit energii
  Generovánípárypřispíváknejvětšíspotřeběenergiepři
  používánížehličky.Abystesnížilispotřebuenergie,
  postupujtepodlenížeuvedenýchpokynů:
  • Začnětežehlitlátky,kterévyžadujínejnižšíteplotu
  žehlení.Naštítkuoblečenízkontrolujteteplotužehlení.
  • Přizpůsobtemnožstvípáryvybranéteplotěžehlení,
  dodržujtepokynyuvedenévtomtonávodukobsluze.
  • Napařovánípřižehlenípoužívejtepouzetehdy,kdyžjeto
  nutné.Pokudjetomožné,používejtefunkcikropenímísto
  napařování.
  • Snažtesežehlitještěvlhkélátkyapostupněsnižujte
  nastavenínapařovánívžehličce.Párasebudeuvolňovat
  zvlhkélátky,anikolizežehličky.Proty,kteřípřed
  žehlenímpoužívajíelektrickousušičku,doporučujese
  nastavitnasušičcefunkci'irondry'.
  • Pokudjelátkadostatečněvlhká,vypněteregulátor
  napařovánívžehličce.
  • Vpřestávkáchodkládejtežehličkudosvislépolohy.
  Ponechánížehličkyvevodorovnépolozesezapnutým
  regulátoremnapařovánízpůsobujezbytečnévytvářenípáry.
  Průvodce zjišťování závad
  Problém Pravděpodobná příčina Řešení
  Žehličkanehřeje. 1.Otočnýregulátorteplotysenachází
  vnejnižšípoloze.
  2.Výpadekproudu.
  1.Nastavtedovyššípolohy.
  2.Zkontrolujtesjinýmzařízenímnebokabel
  připojtedojinézásuvky.
  Kontrolkase
  nerozsvěcuje.
  1.Žehličkachladne.
  2Žehličkasenezahřívá.
  1.Počkejte,ažsezahřívacícyklusukončí.
  2.Vizpředchozíodstavec.
  Oblečeníselepí. 1.Velmivysokáteplota. 1.Nastavteotočnýregulátorteplotynanižší
  teplotu.
  Společněspárouvytéká
  zžehličkyvoda.
  1.Regulátorteplotyvnejnižšípoloze.
  2.Regulátornapařovánívnejvyšší
  polozepřinízkéteplotě.
  1.Nastavteotočnýregulátorteplotydovyšší
  polohyapočkejte,ažkontrolkazhasne.
  2.Nastavteregulátornapařovánídonižšípolohy.
  Páranevycházízžehličky. 1.Uzavřenýregulátornapařování.
  2.Vnádržcenenívoda.
  3.Neprůchodnýmechanismus.
  4.Přílišnízkáteplota.Systém
  zabraňujícíodkapáváníjevypnutý.
  1.Regulátornapařovánínastavtedopolohy
  otevřenépáry.
  2.Naplňtenádržku.
  3.Vyjmětejehluavyčistěteji,pokudto
  nepomůže,kontaktujteautorizovanýservis.
  4.Nastavtekolečkodovyššípolohy,pokudto
  nepoškodížehlenýmateriál.
  Funkcekropenínefunguje. 1.Vnádržcenenívoda.
  2.Neprůchodnýmechanismus.
  1.Naplňtenádržku.
  2.Kontaktujteautorizovanýservis.
  Vodavytékázžehlicí
  plochypředpřipojením
  žehličky.
  1.Regulátornapařovánínenísprávně
  uzavřen.
  1.Zkontrolujte,zdaseregulátornapařování
  nacházívpoloze"0".
  Pamatujtenavyprázdněnínádržkypo
  ukončenížehlení.
  Poprvnímpřipojeníksíti
  unikázžehličkykouř.
  1.Mazivonaněkterýchvnějšíchčástech
  zařízení.
  1.Nenídůvodkobavám.Kouřseztratíza
  krátkoudobupoprvnímpoužití.
  Pokudvýšeuvedenépokynynepomohouodstranitproblém,kontaktujteautorizovanýservis.
  Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou
  obsluhou.
  Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku
  právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
  SLOVENSKÝ
  Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
  Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom.
  Návod na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj v ďalšom období používania výrobku.
  Toto zariadenie bolo naprojektované výhradne na domáce používanie, a nie je určené na profesionálne/priemyselné
  používanie.
  Počasprvéhopoužitiafunkciepary,nežehliteposteľnú
  bielizeň,pretoževzásobníkuvodysamôžunachádzať
  drobnénečistoty.
  Počasprvéhopoužitiamôžezožehličkyvychádzaťzápach
  akoajmalémnožstvodymu;jetonormálnyjav,ktorýsa
  neskôrnebudeobjavovať.
  Používanie žehličky
  Skontrolujteodporúčanúteplotužehličkynaštítkuoblečenia
  alebobielizne.Akneviete,zakejlátkyalebolátokje
  vyrobenýdanývýrobok,teplotužehleniamôžetezistiť
  vyžehlenímmaléhokúskalátky,ktorápočasnoseniaalebo
  počaspoužívaniadanéhovýrobkuniejeviditeľná.
  Žehleniezačínajteodlátok,ktorévyžadujúnajnižšiuteplotu
  žehlenia,akosúsyntetickélátky.
  Hodváb,vlnenélátkyalebosyntetické:žehlitenaopačnej
  strane(narube),predídetevznikulesknúcichsaškvŕn.
  Nepoužívajtefunkciustriekania,pretožesamôžuvytvoriť
  nežiadanéškvrny.
  Syntetické
  ••
  Hodváb-vlna
  •••
  Bavlna-ľan
  Príprava
  Zplatnežehličkyodstráňtevšetkynálepkyazaisťujúce
  materiályapredmety.
  Napĺňanie zásobníka na vodu 1
  Nastavte regulátor pary do polohy "0" a odpojte
  žehličku od el. napätia!
  Používajteibačistúvoduzvodovodubezžiadnyprísad.
  Pridávanieinýchtekutín,akonapr.voňaviek,môževiesť
  kpoškodeniuzariadenia.
  Všetky poškodenia vzniknuté následkom jedného
  z vyššievymenovaných výrobkov, nie sú zohľadňované
  v záruke.
  Totozariadeniejenaprojektovanénapoužívanieobyčajnej
  vodyzvodovodu.
  Akchcetepredĺžiťsprávnefungovaniefunkciepary,môžete
  miešaťvoduzvodovodusdestilovanouvodouvpomere
  1:1.Akjevodazvodovoduprílištvrdá,miešajtejus
  destilovanouvodouvpomere1:2.
  Abyzžehličkynevytekalavoda,nikdy ju nenaplňujte nad
  značku ”max.”!
  Žehlenie bez pary 2
  Funkciasuchéhožehleniajeaktívnavcelkovomteplotnom
  rozsahu,regulátorintenzityprietokuparynastavtena“0”.
  Vprípadepotrebypoužitefunkciukropenia.
  Žehlenie s parou 3
  Funkciaparnéhožehleniajeaktívna,keďsaotočný
  regulátorteplotynachádzavrozsahuoznačenomznačkou
  pary.Regulátorintenzityprietokuparynastavtena"1"pre
  teplotyvrozsahuod"••"do"max".Regulátorintenzity
  prietokupárynastavtena"2"preteplotyvrozsahuod
  "•••"do"max".
  Dodatočná para
  Tátofunkciazabezpečídostatočnémnožstvopary,ktoré
  môžetevyužiťprižehleníveľmipokrčenej(zahnutej)
  bielizne. Parnýpulzaktivujtestlačenímregulátorapary
  počas2sekúnd.
  Striekanie 4
  Tútofunkciumôžetepoužiťkedykoľvekpočasžehleniaa
  nemávplyvnanastaveniežehličky.
  Počasžehleniahodvábunepoužívajtefunkciustriekania.
  Výbuch pary 5
  Otočnýregulátorteplotynastavtedopolohy"max".Medzi
  jednotlivýmivýbuchmiparymábyť5sekundovýodstup.
  Zvislý výbuch pary 6
  Spotrebič vyrába vodnú paru s veľmi vysokou
  teplotou. V žiadnom prípade nežehlite bielizeň a iné
  látky, do ktorých sú práve odeté osoby alebo
  zvieratá. Vodnú paru nikdy nesmerujte na ľudí alebo
  na zvieratá.
  Oblečenie,ktoréchcetevyžehliť,zavestenavešiak.Otočný
  regulátorteplotynastavtedopolohy"max".Žehličkudržtevo
  vzdialenosti10cmodoblečeniaastlačujte
  .
  Medzijednotlivýmivýbuchmiparymábyť5sekundovýodstup.
  Poštyrochcyklochparnýchvýbuchov,jepotrebnépočkať
  10sekúnd.
  Skladovanie 7
  Nastavteregulátorparyvpolohe"0".Žehličkuodpojteod
  napájaniaavylejtevoduznádržky.Poúplnomvychladnutí
  žehličkuuchovávajtevozvislejpolohenabezpečnom
  mieste.
  Pokročilý systém na odstraňovanie vodného
  kameňa 8
  1. Scale-Clean
  Vždy,keďpoužijeteregulátorpary,samočistiacisystémčistí
  mechanizmusaodstraňujeznehousadenýkameň.
  2. Self-Clean
  Funkcia"Self-Clean"pomáhaodstraňovaťkúskykameňa
  zparnejkomory.
  Akjepoužívanávodaveľmitvrdá,jepotrebnétútofunkciu
  vykonaťraznakaždé2týždne.
  1.Naplňtezásobníknavodu,nastavteregulátorteplotydo
  polohy"max",aažnáslednepripojtežehličkukel.napätiu.
  2.Keďuplyniečaspotrebnýnarozohriatie,odpojtežehličku
  odel.napätia.
  3.Podržtežehličkunaddrezomavyberteregulátorpary,
  obráťtehodopolohy
  asúčasnestlačte.
  4.Pomalyvlejteobsahjednejjednotkynanapĺňaniedo
  otvoruregulátorapary(pozriobr.7).
  5.Žehličkujemnezatraste.Vriacavodaaparabudú
  vychádzaťzplatnežehličky,pričombudúvyplachovať
  kameňakoajinéusadeniny,ktorésanahromadilivo
  vnútri.Keďzožehličkyprestanekvapkať,opäť
  namontujteregulátorpary-vsuňtehoanastavtevpolohe
  , súbežnesukazovateľom,anásledneregulátor
  zatlačteaotočtehodopolohy"0".
  6.Žehličkuznovunahrejte,abysnejvyparovalazostávajúca
  voda.
  7.Akjeihlaregulátoraparyzašpinená,pomocouoctu
  odstráňtezjejkoncoviekvšetkyusadeniny,anásledne
  prepláchnitečistouvodou.
  3. Anti-Calc (typ ZIR08500, ZIR08800)
  Úlohoultra"Anti-Calc"jeredukovaťmnožstvo
  nahromadenéhovodnéhokameňa,ktorýsavytvárapočas
  procesuodparovania,čomápredĺžiťživotnosťžehličky.Ale
  ltračnávložka,ktorápredchádzahromadeniuvodného
  kameňa,nedokážeúplneodstrániťvodnýkameň,ktorýsa
  vtakýchtopodmienkachvytvára.
  Funkcia “Auto-Off” - automatické vypnutie
  zariadenia (typ ZIR08800)
  Keďzariadeniepripojíte,počasprvých2minútbudetáto
  funkcianedostupná,abyzariadeniemohlodosiahnuť
  nastavenúprevádzkovúteplotu.
  Potomčase,akježehličkapostavenázvisloanebude
  pohnutávpriebehu8minút,aleboakjepoloženánaplatni
  alebonabokuanebudepohnutá30sekúnd,zabezpečujúci
  obvodautomatickyzariadenievypne,akontrolkazačne
  blikať.
  Akchcetežehličkuznovuzapnúť,stačí,akjupotrasiete.
  Systém predchádzania kvapkaniu “Anti-Drip”
  Akježehličkanastavenánaprílišnízkuteplotu,parasa
  automatickyvypne,abynedochádzalokukvapkaniuvody.
  Čistenie
  Žehličkuodpojteodzdrojanapätia.
  Predtýmnežpristúpitekčisteniuspotrebiča,žehličku
  nechajteúplnevychladnúť.
  Načisteniepoužívajtenavlhčenéutierkyajemnýčistiaci
  prostriedok.
  Vonkajšíobalspotrebičaneumývajtedráždivýmičistiacimi
  prostriedkamivpodobeemulzií,tekutéhopiesku,pásta
  pod.Mohliby,okreminého,odstrániťaplikované
  informačnégrackésymboly,výstražnéznakyapod.
  Naodstránenienečistôtzožehliacejplochynikdy
  nepoužívajteostréalebodrsnépredmety.
  Načisteniežehliacejplochynepoužívajteabrazívne
  čistiaceprostriedky,čistiaceprostriedkysobsahomoctu
  aleboprostriedkyurčenénaodstránenievodného
  kameňa.
  Odporúčania, ktoré pomôžu šetriť energiu
  Počaspoužívaniažehličkysanajviacenergiespotrebúvana
  vytváranievodnejpary.Abysaspotrebaenergieznížila,
  postupujepodľanasledujúcichodporúčaní:
  • Žehleniezačínajteodlátok,ktorévyžadujúnajnižšiu
  teplotužehlenia.
  Odporúčanúteplotužehlenianájdetenavýrobnomlístku
  oblečeniaalebobielizne.
  • Prispôsobtemnožstvoparyvzhľadomknastavenej
  teplotežehlenia,dodržujteodporúčaniaapokyny
  uvedenévtejtoužívateľskejpríručke.
  • Počasžehleniapoužívajteparuibakeďjetonevyhnutné.
  Akjetomožné,namiestoparypoužívajtefunkciu
  striekania.
  • Odporúčamežehličeštevlhkélátkyapostupneznižovať
  nastavenieparyvžehličke.Parasabudeuvoľňovať
  zvlhkejlátky,aniezožehličky.Osoby,ktorénasušenie
  používajúelektrickésušičky,odporúčame,abypoužívali
  programsfunkciou'irondry'.
  • Akjelátkadostatočnevlhká,úplnevypniteregulátorpary
  žehličky.
  • Keďžehličkunepoužívate,vždyjuklaďtevzvislejpolohe.
  Akžehličkunechátevovodorovnejpolohesotvoreným
  regulátorompary,parasabudevytváraťnepotrebne.
  Diagnostika porúch a problémov
  Problém Pravdepodobná príčina Riešenie
  Žehličkanehreje. 1.Kolieskonastavovaniateplotyje
  nastavenénaveľminízkuteplotu.
  2.Niejeel.napätie.
  1.Nastavtenavyššiuteplotu.
  2.Skontrolujtepomocouinéhoel.prístroja,alebo
  zástrčkuvsuňtedoinejzásuvky.
  Kontrolkasanezapína. 1.Žehličkachladne.
  2.Žehličkasanenahrieva.
  1.Počkajte,ažkýmsacyklusnahrievania
  neskončí.
  2.Pozritepredchádzajúciparagraf.
  Oblečeniesaprilepuje. 1.Veľmivysokáteplota. 1.Kolieskonastavovaniateplotynastavtena
  nižšiuteplotu.
  Zožehličkyvychádza
  sparouajvoda.
  1.Regulátorteplotyjenastavenýna
  prílišnízkuteplotu.
  2.Regulátorparyjenastavenýna
  vysokomstupniprisúčasne
  nastavenejnízkejteplote.
  1.Nastavtekolieskonastavovaniateplotyna
  vyššiupolohuapočkajte,ažkýmkontrolka
  nezhasne.
  2.Nastavteregulátorparynanižšístupeň.
  Zožehličkynevychádza
  para.
  1.Regulátorparyjezatvorený.
  2.Vzásobníkunieježiadnavoda.
  3.Mechanizmusjeupchatý.
  4.Prílišnízkateplota.Systém
  predchádzaniakvapkaniujevypnutý.
  1.Nastavteregulátorparydopolohyotvorenej
  pary.
  2.Naplňtezásobník.
  3.Vyberteihluavyčistiteju,aaktonepomôže,
  kontaktujteautorizovanýtechnickýservis.
  4.Prestavtekolieskodovyššejpolohy,aleibaak
  tonepoškodížehlenýmateriál.
  Funkciapostrekovania
  nefunguje.
  1.Vzásobníkunieježiadnavoda.
  2.Mechanizmusjeupchatý.
  1.Naplňtezásobník.
  2.Kontaktujtetechnickýservis.
  Predzapnutímžehličky
  zplatnevytekávoda.
  1.Regulátorparyniejesprávne
  zatvorený.
  1.Overte,čijeregulátorparynastavenývpolohe„0“.
  Nezabúdajteposkončenížehleniavyprázdniť
  zásobník.
  Počasprvéhozapnutia
  žehličkymôžeznej
  vychádzaťdym.
  1.Mazivonaniektorýchvnútorných
  prvkochzariadenia.
  1.Niejepotrebnésaznepokojovať.Pokrátkom
  používanípočasprvéhospusteniadym
  prestanevychádzať.
  Vprípade,ževyššieuvedenéradynepomôžuvyriešiťproblém,kontaktujteautorizovanýtechnickýservis.
  Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho
  určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
  Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom
  prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných
  dôvodov.
  MAGYAR
  Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
  Kérjük, olvassa el gyelmesen a használati útmutatót, különös gyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
  meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
  Ez a készülék kizárólag háztartási használatra lett kifejlesztve, és tilos ipari célokra használni.
  Általános biztonsági Előírások
  •Ahálózatracsatlakoztatottvasalótnemszabad
  felügyeletnélkülhagyni.
  •Adugótkikellhúzniakonnektorbólmégmielőtt
  nekilátnaavíztartálymegtöltésénekilletve
  kiürítésénekavasalásbefejeztével.
  •Avasalóstabilfelületenkellhasználni,ésilyenrekell
  letenni.Mikoravasalótatalpáraállítja,győződjön
  megróla,hogyafelület,amináll,stabil.
  •Haavasalóleesiknemszabadazthasználni,ha
  szemmelláthatósérüléskeletkezettrajtailletvevíz
  3.Tartsaavasalótamosogatófölé,ésvegyeki
  agőzszabályozótúgy,hogylenyomjaésa
  állásba
  forgatja.
  4.Töltseegytöltőpohártartalmátagőzszabályozónyílásába
  (lásda7.képet).
  5.Óvatosanrázzamegavasalót.Avasalótalpbólforrásban
  lévővízésgőz,valamintezekkelegyüttvízkőés/vagy
  egyéblerakódásoktávoznak.Amikoravasalóbólmár
  nemcsepegvíz,szereljevisszaagőzszabályozót:
  helyezzebeagőzszabályozót,forgassaazállást
  amutatóhoz,majdnyomjabeésforgassaaszabályozót
  a“0”pozícióba.
  6.Forrósítsafelismétavasalót,amígamaradékvízis
  elpárolog.
  7.Haagőzszabályozótűjeszennyezett,távolítsael
  alerakódásokatatűhegyrőlecettel,majdöblítseletiszta
  vízzel.
  3. Anti-Calc (ZIR08500, ZIR08800 típus)
  Az„Anti-Calc“patronúgylettkialakítva,hogycsökkentse
  agőzölősvasalássoránképződővízkőlerakódásokat,ezzel
  isnövelveavasalóhasznosélettartamát.Azonban
  avízkőlerakódástgátlópatronnemképeseltávolítaniaz
  időveltermészetesútonkeletkezőösszesvízkövet.
  „Auto-Off“ automatikus kikapcsolás funkció
  (ZIR08800 típus)
  A„Auto-Off“automatikuskikapcsolásfunkciókikapcsolja
  afelügyeletnélkülhagyottvasalót,ezzelisnöveli
  abiztonságotésenergiáttakarítmeg.
  Akészülékhálózatratörténőcsatlakoztatásátkövetőkét
  percbenezafunkcióinaktív,ígyakészülékeltudjaérni
  akívánthőmérsékletet.
  Eztkövetőenhaazállóhelyzetbenlévővasalótnyolc
  percig,atalpánvagyoldalánfekvővasalótpedig30
  másodpercignemmozgatják,akkorabiztonságiáramkör
  automatikusanlekapcsoljaakészüléket,ajelzőfénypedig
  villognikezd.
  Amennyibenújraműködtetniszeretnéavasalót,noman
  mozgassameg.
  Csepegésgátló rendszer “Anti-Drip”
  Hatúlalacsonyabeállítotthőmérséklet,agőzacsepegés
  elkerüléseérdekébenautomatikusankikapcsol.
  Tisztítás
  Húzzakiavasalótahálózatból.
  Tisztításelőttavasalónakteljesenkikellhűlnie.
  Tisztításhozhasználjonenyhetisztítószerrel
  megnedvesítettrongyot.
  Aburkolatlemosásáhoznehasználjonagresszív
  detergenseketemulzió,tej,paszta,stb.formájában.Ezek
  többekközötteltávolíthatjákagrakusjelekformájában
  felvittolyaninformációkat,mint:mércék,jelölések,
  gyelmeztetőjelzésekstb.
  Sohanehasználjonélesvagyérdeseszközöketavasaló
  talpánlévőmaradékokeltávolításához.
  Avasalótalpánaktisztításáhoznehasználjonérdesés
  ecetestisztítószereket,valamintvízkőeltávolításához
  valószereket.
  Energiatakarékossági tanácsok
  Alegtöbbenergiátagőztermelésigényli.Afelhasznált
  energiamennyiségcsökkentéseérdekébenkövesseaz
  alábbitanácsokat:
  • Avasalástalegalacsonyabbvasalásihőmérsékletet
  igénylőszövetekkelkezdje.
  Ellenőrizzearuhacímkéntalálhatóajánlottvasalási
  hőmérsékletet.
  • Agőztakiválasztottvasalásihőmérsékletszerint
  szabályozza,ajelenútmutatóutasításaitkövetve.
  • Csakszükségesesetbenhasználjongőzt.Halehetséges,
  gőzöléshelyettinkábbavízpermetfunkcióthasználja.
  • Lehetőségszerintaszöveteketakkorvasalja,amikormég
  nedvesek,éshasználjonalacsonyabbgőzszintet.Így
  agőztnemavasalótermeli,hanemmagukaszövetek.
  Haaruhákatvasaláselőttszárítógépbenszárítja,állítsa
  agépet„vasalószáraz“programra.
  • Haaruhákeléggénedvesek,állítsaagőzszabályozót
  kikapcsolthelyzetbe.
  • Haszünetettart,avasalótállítsaasarkára,függőleges
  helyzetbe.Vízszinteshelyzetbenésbekapcsolt
  gőzszabályozóvalavasalófeleslegesgőzttermel.
  Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
  Akartoncsomagolásjavasoljukleadni
  ahulladékgyűjtőhelyre.
  Apolietilén(PE)zsákotdobjaműanyaggyűjtő
  konténerbe.Ahálózatbólvalókikapcsolásután
  ahasználtkészüléketszétszerelni,aműanyag
  alkatrészeketleadnimásodlagosnyersanyagfelvásárló
  helyen.
  AfémalkatrészeketleadniaMÉH-be.
  Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
  ROMÂN
  Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale rmei Zelmer.
  Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
  privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul
  utilizării aparatului.
  Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic şi nu celui industrial.
  Instrucşiuni generale privind siguranţa
  •Beneciarulnuarevoiesălasene-supravegheat
  eruldecălcatcareesteconectatlareţeauade
  alimentarecucurentelectric.
  •Trebuiesăscoateţiştecheruldinprizăînaintede
  umplerearezervoruluicuapăsauînaintedegolirea
  rezervoruluiderestuldeapăcarearămasînurma
  procesuluidecălcare.
  •Fieruldecălcattrebuiefolositpeosuprafaţăstabilă
  şitotpeoastfeldesuprafaţătrebuiedepozitat.
  Atuncicândpuneţieruldecălcatlalocpesuportul
  -bază,asiguraţi-văcă,suprafaţapecareeste
  amplasatsuportul-bazăestestabilă.
  •Fieruldecălcatnutrebuiefolositîncazulîncare
  acestaacăzut,încazulîncareexistădefecte
  vizibilesauîncazulîncareexistăscurgerideapă.
  Înaintedeafolositacestatrebuievericatîntr-un
  punctdeserviceautorizat.
  •Încazulîncarecabluldealimentarenedetaşabilse
  deterioreazătrebuiesă-lschimbaţilaproducătorsau
  laangajatuldinservicesaudecătreopersoană
  calicatăpentruaevitapericolul.
  •Dacăoricaredintrecomponenteleeruluidecălcat
  prezintădefecţiuni,pentruaevitaoricepericol,
  aceastatrebuieschimbatădecătreproducător,de
  cătreceicareasigurăservisulsaudecătre
  opersoanăcalicată.
  •Acestechipamentpoateutilizatdecopiicuvârsta
  decelpuţin8anişidecătrepersoanecuabilităţi
  ziceşimentalereduseprecumşidepersoanefără
  experienţăşicarenucunoscechipamentul,încazul
  încareliseasigurăsupravegheresauinstructajulde
  utilizareaechipamentuluiîncondiţiidesiguranţăşi
  înţelegpericolelecarepotapărea.Nupermiteţi
  copiilorsăsejoacecuaparatul.Copiiinutrebuiesă
  curăţesausăîntreţinăechipamentulatuncicândnu
  suntsupravegheaţi.
  •Întimpulfuncţionăriisauatuncicânderuldecălcat
  serăceşte,acestaşicabluldealimentarenutrebuie
  săseaelaîndemânacopiilorcarenuaudepăşit
  vârstade8ani.
  Poradnik diagnostyki usterek
  Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
  Żelazkoniegrzeje. 1.Pokrętłoregulacjitemperatury
  ustawionejestnapozycjimin.
  2.Problemzzasilaniem.
  1.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturyna
  wyższątemperaturę.
  2.Sprawdźgniazdkosieciowe,podłączdoniego
  inneurządzenie;podłączurządzeniedoinnego
  gniazdasieciowego.
  Lampkakontrolnanie
  włączasię.
  1.Żelazkostygnie.
  2Żelazkosięnienagrzewa.
  1.Poczekajażcyklnagrzewaniazakończysię.
  2.Patrzpoprzedniparagraf.
  Odzieżprzyklejasię. 1.Ustawionatemperaturajestza
  wysokadlaprasowanegomateriału.
  1.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturynaniższą
  temperaturę.
  Wrazzparązżelazka
  wyciekawoda.
  1.Zaniskatemperaturaustawionana
  pokrętleregulacjitemperatury.
  2.Zawysokapozycjaregulatorapary
  przyzaniskiejtemperaturze.
  1.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturyna
  wyższątemperaturęiodczekaćażlampka
  kontrolnazgaśnie.
  2.Ustawregulatorparynaniższąpozycję.
  Zotworówwstopie
  żelazkaniewydobywasię
  para.
  1.Regulatorparywpozycji„0”.
  2.Brakwodywzbiorniku.
  3.Niedrożnymechanizm.
  4.Pokrętłoregulacjitemperatury
  znajdujesięwpozycjiwktórejnie
  wytwarzanajestpara.
  1.Ustawregulatorparynapozycjęwktórej
  wytwarzanajestpara.
  2.Napełnijzbiornik.
  3.Wyjmijigłęiwyczyścićją,jeślitoniepomoże
  skontaktujsięzserwisem.
  4.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturyna
  pozycjęwktórejwytwarzanajestpara,jeślinie
  spowodujetouszkodzeniaprasowanego
  materiału.
  Spryskiwanieniedziała. 1.Brakwodywzbiorniku.
  2.Niedrożnymechanizm.
  1.Napełnijzbiornik.
  2.Skontaktujsięzserwisem.
  Wodawyciekazestopy
  żelazkaprzed
  podłączeniemżelazka.
  1.Regulatorparyniejestprawidłowo
  zamknięty.
  1.Sprawdź,czyregulatorparyznajdujesię
  wpozycji“0”.
  Pamiętajoopróżnieniuzbiornikapo
  zakończeniuprasowania.
  Popierwszympodłączeniu
  doprąduzżelazka
  wydobywasiędym.
  1.Smarnaniektórychelementach
  wewnętrznychurządzenia.
  1.Niemapowodudoniepokoju.Dymzniknie
  niedługopopierwszymuruchomieniu.
  Jeślipowyższeporadyniepomagająusunąćproblemu,skontaktujsięzautoryzowanymserwisemtechnicznym.
  Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego
  przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
  Importer/producent zastrzega sobie prawo modykacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu
  dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
  Predtým,akozariadeniepripojítekel.napätiu,uistite
  sa,ženapätievel.sietispĺňapodmienkyuvedenéna
  výrobnomštítkuvýrobku.
  • Zariadeniesamôžepripojiťibadouzemnenejzásuvky.
  Akpoužívatepredlžovacíkábel,uistitesa,žemá
  dvojpólovúzásuvku16Asuzemnením.
  • Zariadeniemôžuopravovaťibapreškolenízamestnanci.
  Nesprávnevykonanáopravamôžebyťpríčinouvážneho
  ohrozeniaprepoužívateľa.Vprípadeporuchysaobráťte
  našpecializovanýservis.
  • Vprípade,žesaspálipoistka,zariadeniesanedáspustiť.
  Akchcetežehličkuznovupoužívať,musítejudoručiťdo
  autorizovanéhotechnickéhoservisu.
  • Pokaždompoužitíalebovprípadepodozrenia,že
  zariadeniemáporuchu,musísavždybezodkladne
  odpojiťodel.napätia.
  • Neťahajtezanapájacíkábel!Neodpájajtezariadenie
  ťahanímkábla!
  • Neponárajtežehličkudovodyanidoinýchtekutín.
  • Žehličkunedávajtepodtečúcuvodu,akchcetedo
  nádržkynaliaťvodu.
  • Zariadenienenechávajtenamiestach,ktorésúpriamo
  vystavenépôsobeniupoveternostnýchpodmienok(dážď,
  slnko,námrazaap.).
  Dôležité varovania
  Dávajteobzvlášťpozor,abysanapájacíkábelnedotýkal
  horúcejplatnežehličky.
  Žehličkamusíbyťvždypostavená,ajkeďsanepoužíva.
  Nepoužívajteprostriedkynaodstraňovaniekameňa,pretože
  vopačnomprípademôžuzariadeniepoškodiť.
  ploche.Toplatíajpreodkladaniespotrebiča.Pri
  odkládanímžehličkynapodložkusapresvedčte,
  žeplocha,naktorejjepodložkapoloženájestabilná.
  •Žehličkasanesmiepoužívať,akspadla,akmá
  viditeľnéznámkypoškodeniaaleboakznejvyteká
  voda.Musíbyťskontrolovanávautorizovanom
  serviseaažpotomsamôžeznovapoužívať.
  •Vprípade,akdôjdekpoškodeniuneoddeliteľného
  napäťovéhokábla,jepotrebnéhovymeniťpriamo
  uvýrobcu,vautorizovanomservisnomstredisku
  aleboukvalikovanejosoby,abystesavyhliriziku
  poraneniaprúdom.
  •Akjeakákoľvekčasťžehličkypoškodená,scieľom
  zamedziťrizikujutrebadaťvymeniťvýrobcom,
  servisomaleboodbornespôsobilouosobou.
  •Tentospotrebičmôžupoužívaťajdetivovekuviac
  ako8rokovaleboosobysobmedzenýmifyzickými
  alebomentálnymischopnosťamialeboosoby,ktoré
  nemajúdostatočneskúsenostialeboniesú
  dostatočneoboznámenéspoužívanímtohto
  zariadenia,ibavprípade,aksúpodstálymdozorom
  apoichpredošlompoučeníobezpečnompoužívaní
  spotrebičaastýmspojenýchrizikách.Detibysaso
  spotrebičomnemalihrať.Čistenieaúdržbu
  spotrebičabynemalivykonávaťdetibezdozoru.
  •Dbajtenato,abypočaspoužívaniaalebochladnutia
  spotrebiča,žehličkaanijejnapäťovýkábelneboli
  vdosahudetívovekumenejako8rokov.
  Selyem,gyapjúvagyszintetikusanyagok:afényesfoltok
  megelőzéséhezvasaljaőketavisszájukról.
  Afoltokmegelőzéseérdekébennehasználjaavízpermetező
  funkciót.
  Szintetikusanyagok
  ••
  Selyem–gyapjú
  •••
  Pamut–vászon
  Előkészületek
  Távolítsonelmindencímkétvagyvédőfóliátavasaló
  talpáról.
  A víztartály feltöltése 1
  Állítsa a gőzszabályozót „0“ pozícióba, és húzza ki
  a csatlakozódugót a fali konnektorból!
  Csaktisztacsapvizethasználjon,ésnekeverjesemmi
  mással.Máshozzáadottfolyadékok,mintpéldáulaparfüm,
  károsíthatjákakészüléket.
  A fenti termékek használatával okozott károk
  érvénytelenítik a garanciát.
  Akészülékszokványoscsapvízhasználatáralett
  kifejlesztve.
  Azoptimálisgőzölésmeghosszabbításáhozkeverjen
  acsapvízhez1:1aránybandesztilláltvizet.Halakóhelyén
  nagyonkeményacsapvíz,akkorkeverjenhozzá1:2
  aránybandesztilláltvizet.
  Azesetlegesvízszivárgástmegelőzendő,soha nem
  szabad a készüléket túltölteni a vízszintet jelző “max”
  pozíción!
  Vasalás gőz nélkül 2
  Anemgőzölősvasalásazegészhőmérséklettartományban
  elérhető,agőzintenzivitásszabályzótállítsaa“0”
  pozícióba.Szükségeseténhasználjonkézipermetezőt.
  Vasalás gőzzel 3
  Agőzölősvasalásfunkciócsakakkorérhetőel,amikora
  hőmérséklet-szabályozógombagőzszimbólummalellátott
  tartományravanbeállítva.Agőzintenzivitásszabályzót
  állítsaaz"1"pozícióbaa"••"-tól"max"-igterjedő
  hőmérséklettartományban.Agőzintenzivitásszabályzót
  állítsaa"2"pozícióbaa"•••"-tól"max"-igterjedő
  hőmérséklettartományban.
  Extra gőzölés
  Ezafunkciópluszgőztbiztosít,amitazerősen
  összegyűrődöttanyagokvasalásánállehethasználni. Több
  gőztagőzszabályzógomb2másodpercigtörténő
  megnyomásávallehetelőállítani.
  Vízpermet 4
  Eztafunkciótbármikorlehethasználni,ésnembefolyásolja
  avasalóbeállítását.Nehasználjaavízpermetfunkciót
  selyemvasalásakor.
  Gőzlövet 5
  Állítsaahőmérséklet-szabályozógombota"max"pozícióba.
  Agőzlövetekközötttartson5mp-esszünetet.
  Függőleges gőzölés 6
  A készülék nagyon magas hőmérsékletű vízgőzt állít
  elő. Semmi esetre se vasaljon embereken vagy
  állatokon lévő ruházatot. Soha ne irányítsa a gőzt
  emberekre vagy állatokra.
  Avasalnivalóruhadarabokatakasszavállfára.Állítsaa
  hőmérséklet-szabályozógombota"max"pozícióba.A
  vasalóttartsa10cm-estávolságbanaruhátóléstartsa
  megnyomvaa
  .Alövetekközötttartson5mp-es
  szünetet.
  Mindennegyedikgőzlövetciklusutántartson10másodperces
  szünetet.
  Tárolás 7
  Állítsaagőzszabályozót„0“pozícióba.Húzzakiavasalót
  akonnektorbólésürítsekiavíztartályt.Miutánavasaló
  teljesenkihűlt,tároljafüggőlegeshelyzetben,biztonságos
  helyen.
  Többfunkciós vízkőmentesítő rendszer 8
  1. Scale-Clean
  A„self-clean“rendszeragőzszabályozómindenhasználatakor
  megtisztítjaamechanikátavízkőlerakódásoktól.
  2. Self-Clean
  A„Self-Clean”funkciósegíteltávolítaniavízkőrészecskéket
  agőzrekeszből.
  Haalakóhelyénnagyonkeményavíz,használjaezt
  afunkciótnagyjábólkéthetente.
  1.Töltsefelavíztartályt,állítsaahőfokszabályozóta„max”
  állásba,ésdugjabeavasalócsatlakozóját.
  2.Miutánavasalókellőenfelmelegedett,húzzakiavasalót.
  Înaintedeaconectaaparatullapriză,vericaţica
  tensiuneareţeleisăcorespundăcuceaspecicatăpe
  plăcuţacucaracteristiciaaparatului.
  • Acestaparattrebuieconectatlaoprizăcuîmpământare.
  Dacăutilizaţiuncabluprelungitor,asiguraţi-văcăare
  prizăbipolarăde16A,cuîmpământare.
  • Reparaţiileaparatuluipotefectuatenumaidecătre
  personalulcalicat.Reparaţiilenecorespunzătoarepot
  puneînmodseriosînpericolutilizatorul.Încazulîncare
  apardefecţiuni,adresaţi-văpunctuluideservis.
  • Dacăsiguranţafuzibilădeprotecţiemontatăînaparatse
  arde,acestanuvamaifuncţiona.Pentrua-lpunedinnou
  înfuncţiune,aparatultrebuieduslauncentrudeservice
  autorizat.
  • Scoateţiaparatulelectrocasnicdinprizareţeleide
  alimentaredacăbănuiţiexistenţaunuidefectşi
  întotdeaunadupăecareutilizare.
  • Nuscoateţiaparatuldinprizătrăgânddecablu.
  • Nucufundaţieruldecălcatînapăşiniciînoricealt
  lichid.
  • Nupuneţidispozitivulsubrobinetpentruaumple
  rezervorulcuapă.
  • Nuexpuneţiaparatulcondiţiiloratmosferice(ploaie,
  soare,îngheţetc.).
  Avertizări importante
  Nulăsaţicabluldealimentaresăintreîncontactcutalpa
  atuncicândaceastaesteerbinte.
  Depozitaţieruldecălcatînpoziţieverticală.
  Nuutilizaţiagenţidedecalciere,întrucâtpotdeteriora
  aparatulelectrocasnic.
  Nuutilizaţiproduseabrazivepentruacurăţatalpasauorice
  altăparteaaparatului.
  Pentruamentinetalpanetedãtrebuiesãevitaticontactul
  durcuobiectemetalice.Nuutilizatiniciodatãunburete
  abraziv,sauchimicalepentruacurãtatalpa.
  Date tehnice
  Parametriitehnicisuntînscrişipeetichetacuspecicaţii
  tehniceaprodusului.
  FieruldecălcatesteunaparatdinclasaI,prevăzutcucablu
  dealimentarecuînvelişprotectorşiştecărcucontactde
  protecţie.
  DispozitivulîndeplineştecerinţeleORDONANŢEICOMISIEI
  (WE)NR1275/2008înceeacepriveştecerinţelecuprivire
  laeco-proiect.
  Aparatulrespectăcerinţeledirectivelor:
  • Echipamentelectricdestinatpentruutilizareînlimite
  stabilitedetensiune(LVD)–2006/95/EC.
  • Compatibilitateelectromagnetică(EMC)–2004/108/EC.
  ProdusulestemarcatcusemnulCEpeetichetacu
  specicaţiitehnice.
  Înainte de prima utilizare
  Atuncicânderuldecălcatnuesteconectatlareţeauade
  alimentarecucurentelectric,umpleţirezervorulcuapăşi
  setaţibutonuldereglareatemperaturiilapoziţia"max".
  Conectaţiaparatullaprizaelectrică.Atuncicânderulde
  călcatcuaburaatinstemperaturadorită(ledulsestinge),
  declanşaţiprocesuldeevaporarepoziţionândregulatorulde
  aburla“2”şiapăsândrepetatbutonul
  .
  Atuncicândutilizaţifuncţiacuaburpentruprimadată,nu
  aplicaţiperufe,deoareceîndistribuitoruldeaburmaipoate
  existamurdărie.
  Atuncicândesteutilizatpentruprimadată,nouldumneavoastră
  erdecălcatpoatesăproducămirosurişisăemităpuţinfum.
  Acestlucruestenormalşinuvaapăreamaitârziu.
  Utilizarea
  Vericaţitemperaturarecomandatăpentrucălcatdepe
  etichetaarticolului.Dacănucunoaşteţitipulsautipurilede
  materialdincareesteconfecţionatarticolul,determinaţi
  temperaturacorectăpentrucălcatprincălcareauneipărţi
  carenuvavizibilăatuncicândpurtaţisauutilizaţiarticolul.
  Începeţisăcălcaţiarticolelecarenecesităceamaimică
  temperaturădecălcare,cumarceleconfecţionatedinbre
  sintetice.
  Mătase,lânăsaumaterialesintetice:călcaţipartea
  interioarăaarticolului,pentruapreveniapariţiadeporţiuni
  lucioase.Evitaţiutilizareafuncţieidepulverizarepentru
  aprevenipetele.
  Fibresintetice
  ••
  Mătase–Lână
  •••
  Bumbac–In
  Mielőttakészüléketahálózatracsatlakoztatná,ellenőrizze,
  hogyatápfeszültségmegegyezik-eaműszakiadatlapon
  feltüntetettfeszültséggel.
  • Akészüléketföldelésesdugaszolóaljzatrakell
  csatlakoztatni.Hahosszabbítókábeltalkalmaz,
  bizonyosodjonmeg,hogyez16Abipolárisföldeléses
  dugaszolóaljzattal.
  • Akészülékjavításátkizárólagcsakarrakiképzettszemély
  végezheti.Ahelytelenülelvégzettjavításafelhasználó
  számárakomolyveszélytjelenthet.Meghibásodásesetén
  ajavítástbízzaaszakszervízre.
  • Haakészülékbeépítettbiztosítékkiolvad,akészülék
  működésképtelennéválik.MűszakiSzervizközpontba,
  akészüléketelkellvinniegyMűszakiSzervizközpontba.
  • Használatutánmindig,illetvehaaztgyanítja,hogy
  akészülékmeghibásodott,azonnalhúzzaki
  acsatlakozódugót.
  • Azelektromoscsatlakozódugasztneakábelnélfogva
  húzzakiadugaszolóaljzatból.
  • Avasalótnemerítsevízbevagymásfolyadékba.
  • Avíztartálymegtöltésecéljábóltilosavasalótcsapból
  töltenimeg.
  • Akészüléketnetegyekiakörnyezetitényezőknek(eső,
  nap,fagystb.).
  Fontos gyelmeztetések
  Vigyázzon,hogyatápkábelneérjenhozzáaforró
  vasalótalphoz.
  Avasalótfüggőlegeshelyzetbentárolja.
  Nehasználjonfolyékonyvízkőmentesítőt,mertezek
  károsíthatjákakészüléket.
  Netisztítsasúrolószerrelavasalótalpatvagyakészülék
  másrészeit.
  Ahhoz,hogyavasalótalpasimamaradjon,kerüljeennek
  durvatalálkozásátfémtárgyakkal.Sosehasználjon
  csiszolópárnát,vagyvegyszertavasalólaptisztítására.
  Ekologicky vhodná likvidace
  Obalovýmateriáljednodušeneodhoďte.Obaly
  abalicíprostředkyelektrospotřebičůZELMERjsou
  recyklovatelné,azásadněbymělybýtvráceny
  knovémuzhodnocení.Obalzkartonulzeodevzdat
  dosběrenstaréhopapíru.Pytlíkzpolyetylénu
  (PE,PE-HD,PE-LD)odevzdejtedosběrenPEkopětnému
  zužitkování.
  Poukončeníživotnostispotřebičzlikvidujteprostřednictvím
  ktomuurčenýchrecyklačníchstředisek.Pokudmábýt
  spotřebičdenitivněvyřazenzprovozu,doporučujesepo
  odpojenínapájecíhopřívoduodelektrickésítějeho
  odříznutí,přístrojtakbudenepoužitelný.Informujtese
  laskavěuVašíobecnísprávyorecyklačnímstředisku,ke
  kterémupříslušíte.
  Totoelektrozařízenínepatřídokomunálníhoodpadu.
  Spotřebitelpřispívánaekologickoulikvidacivýrobku.
  ZELMERCENTRALEUROPEs.r.o.jezapojenado
  kolektivníhosystémuekologickélikvidaceelektrozařízení
  urmyElektrowina.s.Vícenawww.elektrowin.cz.
  Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních
  střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně
  doručené nebo zaslané poštou provádí servisní
  střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH
  OPRAVEN.
  • Dřívenežpřipojítezařízeníkelektrickésíti,ujistětese,
  žesíťovénapětímusísouhlasitsnapětímuvedenýmna
  výkonovémštítku.
  • Zařízenípřipojujtedouzemněnézásuvky.Pokud
  používáteprodlužovacíkabel,ujistětese,žemáte
  dvoukolíkovouzásuvku16Asuzemněním.
  • Opravyzařízenímůžeprovádětpouzeproškolený
  personál.Neodborněprovedenaopravamůžebýtpro
  uživatelepříčinouvážnéhoohrožení.Vpřípaděporuchy
  seobraťtenaspecializovanýservis.
  • Vpřípaděpropálenípojistkynelzezařízenízapnout.
  Abystemohližehličkuopětpoužívat,odevzdejtejido
  autorizovanéhoservisu.
  • Pokaždémpoužitínebovpřípaděpodezřenínazávadu
  ihnedodpojtezařízeníodnapájení.
  • Zařízeníneodpojujteodsítětahánímzakabel.
  • Neponořujtežehličkudovodynebojinýchkapalin.
  • Žehličkunedávejtepodtekoucívodu,pokudchcetedo
  nádržkynalítvodu.
  • Nenechávejtezařízenínamístěvystavenémpůsobení
  atmosférickýchvlivů(déšť,slunce,námrazaatp.).
  Důležitá upozornění
  Dávejtepozor,abysenapájecíkabelnedotýkalhorké
  žehlicíplochy.
  Žehličkuuchovávejtevesvislépoloze.
  Všeobecné bezpečnostné pokyny
  •Nikdynenechávajtežehličkupripojenúkelektrickej
  sietibezVášhodozoru.
  •Prednapĺňanímzásobníkavodoualebopred
  vylievanímnespotrebovanejvodypoukončení
  žehlenia,musíbyťzástrčkavytiahnutázozásuvky.
  •Žehličkupoužívajtevýlučnenastabilnejavodorovnej
  Platňužehličkyaniinéčastizariadenianikdynečistite
  drsnýmipredmetmialebodrsnýmihandrami.
  Abysaplatňažehličkynepoškriabala,žehličkuneklaďte
  vblízkostikovovýchpredmetov.Žehliacaplatňasanesmie
  umývaťspoužitímčistiacichprostriedkov,anipomocou
  inýchchemickýchlátok.
  Technické údaje
  Technicképarametresúuvedenénavýrobnomštítku
  výrobku.
  ŽehličkajezariadenieI.triedyvybavenénapájacímkáblom
  sochrannýmvodičomazástrčkousochrannýmkontaktom.
  ŽehličkaZELMERvyhovujepožiadavkámplatnýchnoriem.
  Tentospotrebičvyhovujezáväznýmnormámpodľa
  NARIADENIAKOMISIE(ES)č.1275/2008opožiadavkách
  naekodizajnelektrickýchaelektronickýchzariadení
  vdomácnosti.
  Zariadenievyhovujepožiadavkámsmerníc:
  • Elektrickézariadenieurčenénapoužívanievrámci
  určitýchlimitovnapätia(LVD)–2006/95/EC.
  • Elektromagnetickákompatibilita(EMC)–2004/108/EC.
  VýrobokjeoznačenýoznačenímCEnavýrobnomštítku.
  Pred prvým použitím žehličky
  Keďježehličkaodpojenáodnapätia,naplňtezásobníkvodou
  anastavteotočnýregulátorteplotydopolohy“max”.
  Pripojtežehličkukel.napätiu.Keďžehličkadosiahne
  potrebnúteplotu(kontrolkazhasne),môžetezačaťpoužívať
  funkciupary,atonastavenímregulátoraparydopolohy"2",
  aleboviacnásobnýmstlačenímtlačidla
  .
  Ekologicky vhodná likvidácia
  Obalovýmateriálnevyhadzujte.Obalya
  baliaceprostriedkyelektrospotrebičov
  ZELMERsúrecyklovateľnéazásadnebymali
  byťvrátenénanovézhodnotenie.Kartónový
  obalodovzdajtedozbernestaréhopapiera.
  Vreckázpolyetylénu(PE,PE-HD,PE-LD)odovzdajte
  dozbernePEnaopätovnézužitkovanie.
  Poukončeníživotnostispotrebičzlikvidujte
  prostredníctvomnatourčenýchrecyklačnýchstredísk.
  Akmábyťprístrojdenitívnevyradenýzprevádzky,
  doporučujesapoodpojeníprívodnejšnúryod
  elektrickejsietejejodstránenie(odrezanie),prístrojtak
  budenepoužiteľný.
  InformujtesaláskavonaVašejobecnejspráve,ku
  ktorémurecyklačnémustrediskupatríte.
  Tentoelektrospotrebičnepatrídokomunálneho
  odpadu.Spotrebiteľprispievanaekologickúlikvidáciu
  výrobku.ZELMERCENTRALEUROPEs.r.o.je
  zapojenádosystémuekologickejlikvidácie
  elektrospotrebičovurmyENVIDOM–združenie
  výrobcov.Viacnawww.envidom.sk.
  Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov
  v servisných strediskách. Záručné a pozáručné
  opravy doručené osobne alebo zaslané poštou
  prevádzajú servisné strediská rmy ZELMER – viď
  ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
  szivárogbelőle.Bekellvinniellenőrzéscéljábólegy
  szakszervizbemielőttisméthasználná.
  •Haaxenbeépítetthálózativezetékmegsérül,azt
  -aveszélyhelyzetelkerüléseérdekében-agyártónál
  vagyszakszervizben,illetveegyszakemberrelkikell
  cseréltetniújra.
  •Haavasalóbármelyikrészesérült,aveszély
  elkerülésevégettannakcseréjétagyártónak,
  aszervízdolgozójánakvagyszakképzettszemélynek
  kellelvégeznie.
  •Akészüléketlegalább8évetbetöltöttgyermekek,
  valamintzikai,értelmiképességeikbenkorlátozott,
  illetveakészüléketésannakhasználatátnemismerő
  személyekcsakakkorhasználhatják,habiztosított
  afelügyeltük,vagyaberendezésbiztonságosmódon
  történőhasználatáravonatkozó,ésavelejáró
  veszélyekrevonatkozókioktatás.Agyerekeknem
  játszhatnakaberendezéssel.Aberendezést
  felügyeletnélkülnetisztítsákésnetartsákkarban
  gyerekek.
  •Munkaközben,vagyamikoravasalóhűl,tartsa
  avasalótésahálózatikábelt8évalattigyermekektől
  elzárva.
  Műszaki adatok
  Aműszakiparamétereketaterméknévlegesadattáblája
  tartalmazza.
  AvasalóazI.osztálybatartozókészülék,amelyföldelt
  kábellelésföldelthálózatidugóvalvanfelszerelve.
  AZELMERvasalóazérvényesszabványoknakmegfelel.
  AberendezéselegetteszaABIZOTTSÁG1275/2008/EK
  SZ.RENDELETÉNEKazekoprojektrevonatkozó
  követelményekről.
  Akészülékazalábbiirányelveknekmegfelelő:
  • Meghatározottfeszültséghatáronbelülihasználatra
  tervezettelektromosberendezések(LVC)-2006/95/EK.
  • Elektromágneseskompatibilitás(EMC)–2004/108/EC.
  AkészülékanévlegesadattáblázatonCEjelzésselvan
  ellátva.
  A vasaló első használata előtt
  Amikoravasalóáramtalanítvavan,töltsemegavíztartálytsa
  hőmérséklet-szabályozógombotállítsaa"max"pozícióba.
  Csatlakoztassaakészüléketahálózathoz.Amikoragőzölős
  vasalóelérteakívánthőmérsékletet(azellenőrzőlámpa
  nemvilágít),indítsaelagőzölést:állítsaagőzszabályozót
  „2“állásra,ésnyomjamegtöbbszöra
  gombot.
  Elsőalkalommalnearuhánhasználjaagőzölőfunkciót,
  mertagőzadagolóbanméglehetnémiszennyeződés.
  Azelsőbekapcsoláskorazújvasalóbóljellegzetesszagés
  némifüsttávozhat,eznormálisjelenség,ésakésőbbiekben
  megszűnik.
  A vasaló használata
  Atermékcímkéjénfelvantüntetveazajánlottvasalási
  hőmérséklet.Hanemtudja,hogymilyenfajtájúszövetből
  készültatermék,akkorahelyesvasalásihőmérséklet
  megállapításáhozvasaljaatermékolyanrészét,amelynem
  láthatóatermékviselésevagyhasználataközben.
  Avasalástalegalacsonyabbvasalásihőmérsékletetigénylő,
  példáulaműszálastermékekkelkezdje.
  Hibaelhárítási útmutató
  Probléma Lehetséges ok Megoldás
  Avasalónemforrósodikfel. 1.Túlalacsonyfokozatravanbeállítva
  ahőfokszabályozótárcsa.
  2.Nincshálózatitápellátás.
  1.Csavarjafeljebb.
  2.Ellenőrizzemásikkészülékkel,vagydugja
  másikaljzatbaacsatlakozódugót.
  Nemkapcsolbeajelzőfény. 1.Avasalólehűl.
  2.Avasalónemforrósodikfel.
  1.Várjon,amígafűtésiciklusvégetér.
  2.Lásdazelőzőbekezdést.
  Aruhákragadnak. 1.Nagyonmagasahőmérséklet. 1.Forgassaahőfokszabályozótalacsonyabb
  hőmérsékletre.
  Agőzzelegyüttvízistávozik. 1.Túlalacsonyfokozatravanbeállítva
  ahőfokszabályozó.
  2.Túlmagasállásbanvan
  agőzszabályozó,ahőmérsékletpedig
  túlalacsony.
  1.Forgassamagasabbállásba
  ahőfokszabályozótárcsát,ésvárjameg,
  mígkialszikajelzőfény.
  2.Állítsaagőzszabályozótalacsonyabb
  pozíció.
  Nemlépkigőz. 1.Zárvavanagőzszabályozó.
  2.Nincsvízatartályban.
  3.Valamiakadályozzaaszerkezetet.
  4.Túlalacsonyahőmérséklet.Nincs
  bekapcsolvaacsepegésgátló
  rendszer.
  1.Állítsaagőzszabályozótnyitottgőzölő
  pozícióba.
  2.Töltsefelatartályt.
  3.Vegyekiatűt,éstisztítsameg.Haeznem
  segít,forduljonaműszakiszervizhez.
  4.Haatermékanyagaengedi,állítsa
  magasabbfokozatraahőfokszabályozót.
  Nemműködikavízpermet
  funkció.
  1.Nincsvízatartályban.
  2.Valamiakadályozzaaszerkezetet.
  1.Töltsefelatartályt.
  2.Forduljonaműszakiszervizhez.
  Víztávozikavasalótalpból,
  mielőttbedugnáavasaló
  csatlakozódugóját.
  1.Nincsmegfelelőenbezárva
  agőzszabályozó.
  1.Győződjönmegarról,hogy
  agőzszabályozó„0“pozícióbanvan.
  Nefeledjekiüríteniatartályt,miután
  befejezteavasalást.
  Avasalófüstöl,amikor
  előszörbedugjaa
  csatlakozódugót.
  1.Kenőanyagmaradtnéhánybelső
  alkatrészen.
  1.Nincsokaggodalomra.Azelsőhasználat
  utánrövididőnbelülmegszűnikajelenség.
  Haafentemlítetteknemoldjákmegagondot,lépjenkapcsolatbaegyminősítettJavítóközponttal.
  Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati
  utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
  Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az
  érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és
  egyéb okokból történő módosítására.
  ZIR08200
  ZIR08500
  ZIR08800
  INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
  ŻELAZKO PAROWE
  VOD K POUŽITÍ
  NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
  VOD NA OBSLUHU
  NAPAROVACIA ŽEHLIČKA
  HASZNÁLATI UTASÍTÁS
  GŐZÖLŐS VASALÓ
  INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
  FIER DE CĂLCAT
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  УТЮГ С ФУНКЦИЕЙ ПОДАЧИ ПАРА
  ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
  ПАРНА ЮТИЯ
  ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
  ПАРОВОЙ УТЮГ
  USER MANUAL
  STEAM IRON
  PL
  CZ
  SK
  HU
  RO
  RU
  BG
  UA
  EN
  утюг с функцией
  подачи пара
  / steam iron
  ŻELAZKO PAROWE
Zelmer Sencillo ZIR08800

Нужна помощь?

Количество вопросов: 0

У вас есть вопрос о Zelmer Sencillo ZIR08800 или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю Zelmer Sencillo ZIR08800 вам ответить.

Посмотреть руководство для Zelmer Sencillo ZIR08800 бесплатно. Руководство относится к категории Утюги, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.1. Руководство доступно на следующих языках: русский, английский, польский, румынский, словацкий, венгерский, Украинец. У вас есть вопрос о Zelmer Sencillo ZIR08800 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

Технические характеристики Zelmer Sencillo ZIR08800

Бренд Zelmer
Модель Sencillo ZIR08800
Изделие Утюг
Язык русский, английский, польский, румынский, словацкий, венгерский, Украинец
Тип файла PDF

Похожие руководства по эксплуатации

Утюг Zelmer

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены самые часто задаваемые вопросы о ZelmerSencillo ZIR08800.

Не нашли свой вопрос? Задайте свой вопрос здесь