Zelmer ZIR10300 инструкция

Zelmer ZIR10300

Справа вы найдете вашу инструкцию Zelmer ZIR10300. Эта услуга совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия - Zelmer ZIR10300 - пожалуйста, сообщите нам снизу страницы. Справа вы найдете вашу инструкцию Zelmer ZIR10300. Эта инструкция совершенно бесплатна. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы относительно вашего изделия Zelmer ZIR10300 пожалуйста, сообщите нам снизу страницы.

Бренд
Zelmer
Модель
ZIR10300
Изделие
EAN
5900215024165
Язык
английский, польский, русский, румынский, словацкий, венгерский, Украинец
Тип файла
PDF
POLSKI
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie
późniejszej eksploatacji urządzenia.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego i nie może być stosowane w przemyśle.
Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
•Użytkownikowiniewolnopozostawiaćbeznadzoru
żelazkaprzyłączonegodosiecizasilającej.
•Wtyczkamusibyćwyjętazgniazdawtyczkowego
przednapełnianiemzbiornikawodąlubprzed
wylewaniempozostałejwzbiornikuwodypo
zakończeniuprasowania.
•Żelazkomusibyćużywanenastabilnejpowierzchni
inatakąodstawiane.Jeżeliżelazkojestodstawiane
napodstawkę,należyupenićsię,czypowierzchnia
naktórejumieszczonopodstawkęjeststabilna.
•Żelazkoniepowinnobyćużywanejeżelispadło,
jeżelimawidoczneśladyuszkodzenialubjeżeli
wyciekazniegowoda.Musizostaćsprawdzone
wautoryzowanympunkcieserwisowymzanim
zostanieponownieużyte.
•Jeżeliprzewódzasilającynieodłączalnyulegnie
uszkodzeniu,topowinienonbyćwymieniony
uwytwórcylubwspecjalistycznymzakładzie
naprawczymalboprzezwykwalikowanąosobę
wceluuniknięciazagrożenia.
•Jeżelijakakolwiekczęśćżelazkajestuszkodzona,
tocelemuniknięciazagrożeniamusizostać
wymienionaprzezproducenta,przedstawiciela
serwisulubwykwalikowanąosobę.
•Urządzeniemożebyćużywaneprzezdzieciwwieku
conajmniej8latiosobyoograniczonejzdolności
zycznej,czuciowejipsychicznej,lubniemające
doświadczenialubznajomościsprzętu,ale
wyłączniepodnadzoremlubpowcześniejszym
zrozumiałymobjaśnieniumożliwychzagrożeń
ipoinstruowaniudotyczącymbezpiecznego
korzystaniazurządzenia.Należyzapewnićaby
dzieciniebawiłysięurządzeniem.Czyszczenie
urządzeniaorazwykonywanieczynności
konserwacyjnychniepowinnybyćwykonywane
przezdziecibezodpowiedniegonadzoru.
•Wtrakciedziałanialubstygnięciatrzymajżelazko
iprzewódzasilającypozazasięgiemdzieciponiżej
8rokużycia.
ZIR10300-001_v01
pl, cz, sk, hu, ro, ru, bg, ua, en
• Przedpodłączeniemurządzeniadosiecielektrycznej,
upewnijsię,żenapięciesieciodpowiadanapięciu
wskazanemunatabliczceznamionowej.
• Urządzeniepowinnozostaćpodłączonedogniazdka
zuziemieniem.Jeśliużywaszprzedłużacza,upewnijsię,
żedysponujeszgniazdkiemdwubiegunowym16A
zuziemieniem.
• Naprawurządzeniamożedokonywaćjedynie
przeszkolonypersonel.Nieprawidłowowykonana
naprawamożespowodowaćpoważnezagrożeniadla
użytkownika.Wraziewystąpieniausterekzwróćsiędo
specjalistycznegopunktuserwisowegoZELMER.
• Wwypadkuprzepaleniabezpiecznika,urządzenianie
możnauruchomić.Abymócponownieużyćżelazka,
odnieśjedoautoryzowanegopunktuserwisowego.
• Pokażdymużyciulubwprzypadkupodejrzeniausterki
należynatychmiastodłączyćurządzenieodzasilania.
• Nieodłączajurządzeniazsiecipociągajączakabel.
• Niezanurzajżelazkawwodzieaniinnychcieczach.
• Niepozostawiajurządzeniawmiejscuwystawionymna
działanieczynnikówatmosferycznych(deszcz,słońce,
szron,itp.).
Ważne ostrzeżenia
Pilnuj,abyprzewódzasilającyniemiałstycznościzgorącą
stopążelazka.
Przechowujżelazkowpozycjistojącej.
Nieużywajpłynówdousuwaniakamienia,ponieważmogą
oneuszkodzićurządzenie.
Nigdynieużywajsubstancjiściernychdoczyszczeniastopy
żelazkaaniinnychczęściurządzenia.
Abypowierzchniastopypozostałaniezarysowana,żelazka
niestawiajwpobliżużadnychmetalowychprzedmiotów.
Doczyszczeniastopynieużywajczyścików,aniinnych
środkówchemicznych.
Dane techniczne
Parametrytechnicznepodanesąnatabliczceznamionowej
wyrobu.
ŻelazkojesturządzeniemklasyI,wyposażonymwprzewód
przyłączeniowyzżyłąochronnąiwtyczkęzestykiem
ochronnym.
ŻelazkoZELMERspełniawymaganiaobowiązującychnorm.
UrządzeniespełniawymaganiaROZPORZĄDZENIA
KOMISJI(WE)NR1275/2008wsprawiewymogów
dotyczącychekoprojektu.
Urządzeniejestzgodnezwymaganiamidyrektyw:
• Urządzenieelektryczneniskonapięciowe(LVD)
–2006/95/EC.
• Kompatybilnośćelektromagnetyczna(EMC)–2004/108/EC.
WyróboznaczonoznakiemCEnatabliczceznamionowej.
DeklaracjazgodnościCEznajdujesięnastroniewww.zelmer.pl.
Przed pierwszym użyciem żelazka
Gdyżelazkojestodłączoneodprądu,napełnijzbiornikwodą
zkranuiustawpokrętłoregulacjitemperaturywpozycji“max”.
Podłączżelazkodoprądu.Kiedyżelazkoosiągnieżądaną
temperaturę(lampkakontrolnazgaśnie),możnarozpocząć
korzystaniezfunkcjiparypoprzezustawienieregulatora
parywpozycji“2”orazpoprzezwielokrotnenaciskanie
przycisku .
Podczaskorzystaniazfunkcjiparyporazpierwszy,nie
stosujjejdoprasowaniapościeli,ponieważwdozowniku
parymogąznajdowaćsięjeszczezanieczyszczenia.
Podczaspierwszegoużycia,żelazkomożewydzielać
zapachorazniewielkieilościdymu;jesttonormalne
zjawisko,któreniebędziewystępowałopóźniej.
Jak korzystać z żelazka
Sprawdźzalecanątemperaturęprasowanianaetykiecie
ubrania.Jeśliniewiadomozjakiegomateriałubądź
materiałówwykonanyjestdanyprodukt,należyokreślić
temperaturęprasowaniapoprzezwyprasowanieczęści,
któraniebędziewidocznawtrakcienoszenialubużywania
danegoproduktu.
Prasowanienależyrozpocząćodartykułówwymagających
najniższejtemperaturyprasowania,takichjakwłókna
syntetyczne.
Jedwab,materiaływełnianelubsyntetyczne:prasujpo
odwrotnejstronie,abyuniknąćpowstawanialśniącychplam.
Nieużywajfunkcjispryskiwania,gdyżmożepowodować
plamy.
Syntetyczne
••
Jedwab-wełna
•••
Bawełna-len
Napełnianie zbiornika na wodę 1
Ustawregulatorparywpozycji“0”iodłącz
żelazkoodprądu!
Używajjedynieczystejwodyzkranubezżadnychdodatków.
Dodawanieinnychpłynów,takichjakperfumy,może
uszkodzićurządzenie.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej
wymienionych produktów unieważni gwarancję.
Tourządzeniezostałozaprojektowanydoużyciazezwykłą
wodązkranu.
Abyprzedłużyćprawidłowedziałaniefunkcjipary,należy
mieszaćwodęzkranuzwodadestylowanąwproporcji1:1.
Jeśliwodazkranujestbardzotwarda,napełniajjązwodą
destylowanąwproporcji1:2.
Wceluzabezpieczeniaprzedwyciekiemwodyzurządzenia
będącegowpozycjipionowej,nigdy nie należy napełniać
go powyżej oznaczenia poziomu wody “max”!
Przygotowywanie
Usuńzestopyżelazkawszelkienaklejkiimateriały
zabezpieczające.
Prasowanie bez pary 2
Regulatornatężeniaprzepływuparynastawna“0”.
Prasowanie z parą 3
Tylko,gdypokrętłoregulacjitemperaturyznajdujesię
wobszarachoznaczonychsymbolempary.
Dodatkowa para
Ekstraparęmożnauzyskaćpoprzeznaciśnięcieregulatora
paryprzez2sekundy.
Spryskiwanie 4
Nieużywajfunkcjispryskiwaniapodczasprasowaniajedwabiu.
Wyrzut pary 5
Ustawpokrętłoregulacjitemperaturywpozycjimaksymalnej.
Odstęppomiędzykolejnymiuderzeniamiparypowinien
wynosić5sekund.
Pionowy wyrzut pary 6
Pod żadnym pozorem nie prasuj ubrań i materiałów
znajdujących się na ludziach lub zwierzętach!
Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na zwierzęta!
Odstęppomiędzykolejnymiwyrzutamiparypowinien
wynosić5sekund.
Poczterechcyklachwyrzutupary,odczekaj10sekund.
Złożony system usuwania kamienia 7
1. Scale-Clean
Przykażdymużyciuregulatorapary,system
samooczyszczaniaczyścimechanizmzodkładającegosię
kamienia.
2. Self-Clean
Funkcja“Self-Clean”pomagawusuwaniudrobinek
kamieniazkomoryparowej.
Jeżeliwodawokolicyjestbardzotwarda,korzystajztej
funkcjiraznaokoło2tygodnie.
1.Napełnijzbiorniknawodę,ustawregulatortemperatury
wpozycji“max”ipodłączżelazkodosieci.
2.Poupływieczasupotrzebnegodorozgrzania,odłącz
żelazkoodsieci.
3.Przytrzymajżelazkonadzlewemiwyjmijregulatorpary,
obracającgodopozycji ijednocześnienaciskając.
4.Wlejpowolizawartośćjednejmiarkidonapełnianiado
otworuregulatorapary(patrzrysunek7).
5.Delikatniepotrząśnijżelazkiem.Wrzącawodaiparabędą
wydobywałysięzestopyżelazka,wypłukująckamieńlub
inneznajdującesięwewnątrzosady.Gdyzżelazka
przestaniekapać,ponowniezamontujregulatorpary,
wsuwającgo,ustawiającpozycję równoze
wskaźnikiem,anastępniewciskająciobracającregulator
dopozycji“0”.
6.Ponowniepodgrzejżelazko,ażwyparujepozostaławoda.
7.Jeśliiglicaregulatoraparyjestzabrudzona,usuńwszelkie
osadyzjejkońcówki,używającwtymceluoctu,
anastępniespłuczczystąwodą.
3. Anti-Calc
Wkład“Anti-Calc”manaceluzredukowanieilosci
gromadzonegokamieniawytwarzanegopodczasprasowania
parą,pomagającprzedłużyćczaseksploatacjiżelazka.
Jednakwkładzapobiegającynagromadzeniukamienianie
jestwstanieusunąćcałościnaturalniewytwarzanego
zczasemkamienia.
Funkcja “Auto-Off” automatycznie
wyłączająca urządzenie (typ ZIR10600) 8
Popodłączeniuurządzenia,przezpierwsze2minutyfunkcja
tabędzieniedostępna,abyurządzeniemogłoosiągnąć
żądanątemperaturę.
Potymczasie,jeśliżelazkostojącewpozycjipionowejnie
zostanieporuszoneprzezosiemminutlubprzez30sekund
kiedyleżynastopielubnaboku,obwódbezpieczeństwa
automatyczniewyłączyurządzenie,alampkakontrolna
zaczniemigać.
Abyponowniewłączyćżelazkowystarczynimporuszyć.
System zapobiegający kapaniu “Anti-Drip” 9
Jeśliżelazkoustawiononazbytniskątemperaturę,para
zostanieautomatyczniewyłączona,abyzapobieckapaniu.
Przechowywanie 10
Ustawregulatorparywpozycji“0”.
Czyszczenie 11
Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię
Generowanieparypowodujenajwiększezużycieenergii
podczaseksploatacjiżelazka.Wceluzmniejszenia
zużywanejenergiipostępujzgodniezponiższymiradami:
• Zalecasięzaczynaćodprasowaniatkanin,które
wymagająnajniższejtemperaturyprasowania.
Sprawdźnametceprzyubraniuzalecanątemperaturę
prasowania.
• Dostosujilośćparydowybranejtemperaturyprasowania,
stosującsiędozaleceńzamieszczonychwniniejszej
instrukcjiobsługi.
• Używajparypodczasprasowaniatylkowtedy,gdyjestto
konieczne.Wmiaręmożliwości,korzystajzfunkcji
rozpylaczazamiastpary.
• Starajsięprasowaćjeszczewilgotnetkaninyistopniowo
obniżaćustawienieparywżelazku.Parabędziewydzielać
sięzwilgotnejtkaniny,aniezżelazka.Dlaosób,które
przedprasowaniemużywająsuszarkielektrycznej,zaleca
sięzaprogramowaćsuszarkęnafunkcję'irondry'.
• Jeżelitkaninajestwystarczającowilgotna,wyłącz
regulatorparywżelazku.
• Wprzerwachodstawiajżelazkowpozycjipionowej.
Pozostawienieżelazkawpozycjipoziomejzwłączonym
regulatoremparyspowodujeniepotrzebnegenerowanie
pary.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdyużytkownikmożeprzyczynićsiędoochrony
środowiska.Niejesttoanitrudne,anizbyt
kosztowne.Wtymcelu:opakowaniekartonowe
przekażnamakulaturę,workizpolietylenu(PE)
wrzućdokonteneranaplastik.
Zużyteurządzenieoddajdoodpowiedniegopunktu
składowania,gdyżznajdującesięwurządzeniu
niebezpieczneskładnikimogąbyćzagrożeniemdla
środowiska.
Niewyrzucajurządzeniawrazzodpadami
komunalnymi!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
salon rmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801005500 222055259
ČEŠTINA
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
Toto zařízení bylo navrženo pouze pro domácí použití a nesmí se používat pro průmyslové účely.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
•Neponechávejtebezdozoružehličku,zapojenoudo
elektrickésítě.
•Zástrčkamusíbýtvytaženazezásuvkypřed
zahájenímnaplňovánínádrževodounebovylévání
vodyzbývajícívnádržipoukončenížehlení.
•Žehličkupoužívejtenastabilnímpovrchuana
takovýjitakéodkládejte.Předpoloženímžehličkyna
podstavciseujistěte,žejeplocha,nakteré
podstavecstojí,stabilní.
•Žehličkabynemělabýtpoužívána,pokudspadla,
neseviditelnéstopypoškozenínebopokudzní
vytékávoda.Nežbudeopětpoužita,musíbýt
zkontrolovánavautorizovanémservisu.
•Pokuddojdekpoškozeníneoddělitelnépřívodní
šňůry,musíjejvyměnitvýrobce,specializovaný
servisnebojinákvalikovanáosoba,abynedošlo
kohrožení.
•Je-likterákolivčástžehličkypoškozená,pakmusí
býtzpreventivníchdůvodůvyměněnavýrobcem,
vservisnímstřediskunebokvalikovanouosobou.
•Spotřebičmohoupoužívatdětistarší8letaosoby
sfyzickým,senzorickýmamentálnímomezením
aosobynemajícízkušenostiaznalostiospotřebiči,
alevýhradněpoddohledemnebopopředchozím
srozumitelnémvyjasněnímožnéhorizikaapoučení
obezpečnémpoužíváníspotřebiče.Ujistětese,žesi
dětisespotřebičemnehrají.Čistitspotřebič
aprovádětjehoúdržbujezakázánodětembez
náležitéhodohledu.
•Běhemprovozuapřichladnutí,semusížehlička
apřívodníšňůranacházetmimodosahdětímladších
8let.
• Dřívenežpřipojítezařízeníkelektrickésíti,ujistětese,
žesíťovénapětímusísouhlasitsnapětímuvedenýmna
výkonovémštítku.
• Zařízenípřipojujtedouzemněnézásuvky.Pokud
používáteprodlužovacíkabel,ujistětese,žemáte
dvoukolíkovouzásuvku16Asuzemněním.
• Opravyzařízenímůžeprovádětpouzeproškolený
personál.Neodborněprovedenaopravamůžebýtpro
uživatelepříčinouvážnéhoohrožení.Vpřípaděporuchy
seobraťtenaspecializovanýservis.
• Vpřípaděpropálenípojistkynelzezařízenízapnout.
Abystemohližehličkuopětpoužívat,odevzdejtejido
autorizovanéhoservisu.
• Pokaždémpoužitínebovpřípaděpodezřenínazávadu
ihnedodpojtezařízeníodnapájení.
• Zařízeníneodpojujteodsítětahánímzakabel.
• Neponořujtežehličkudovodynebojinýchkapalin.
• Nenechávejtezařízenínamístěvystavenémpůsobení
atmosférickýchvlivů(déšť,slunce,námrazaatp.).
Důležitá upozornění
Dávejtepozor,abysenapájecíkabelnedotýkalhorkéžehlicí
plochy.
Žehličkuuchovávejtevesvislépoloze.
Nepoužívejteodvápňovacípřípravky,protožemohou
poškoditzařízení.
Nikdynepoužívejtebrusnémateriálykčištěnížehlicíplochy
anijinýchčástízařízení.
Abysepovrchžehlicíplochynepoškrábal,žehličku
nestavějtevblízkostikovovýchpředmětů.Kčištěnížehlicí
plochynepožívejtečisticípřípravkyanijinéchemické
prostředky.
Technické údaje
Technicképarametryjsouuvedenénavýrobnímštítku
výrobku.
ŽehličkajezařízenímtřídyI,vybavenýmnapájecímkabelem
sochrannýmvodičemavidlicísochrannýmkontaktem.
ŽehličkaZELMERsplňujepožadavkyplatnýchnorem.
SpotřebičsplňujeNAŘÍZENÍKOMISE(ES)č.1275/2008pro
požadavkytýkajícíseekoprojektu.
Zařízeníjeshodnéspožadavkytěchtosměrnic:
• Elektrickánízkonapěťovázařízení(LVD)–2006/95/EC.
• Elektromagnetickákompatibilita(EMC)–2004/108/EC.
VýrobekjeoznačensymbolemCEnavýrobnímštítku.
Před prvním použitím žehličky
Kdyžježehličkaodpojenáodsítě,naplňtenádržkuvodou
zkohoutkuanastavteotočnýregulátorteplotydopolohy
"max".
Žehličkupřipojteksíti.Dosáhne-ližehličkanastavené
teploty(kontrolkazhasne),můžetepoužívatfunkci
napařovánítak,žeregulátornapařováníotočítedopolohy
"2"avícekrátstisknetetlačítko .
Používáte-lifunkcinapařovánípoprvé,nepoužívejteji
kžehleníprádla,protoževdávkovačipárysemohouještě
nacházetnečistoty.
Připrvnímpoužitísemůževžehličcetvořitzápachamalé
množstvíkouře;jetonormálníjev,kterýsejižnebude
opakovat.
Jak používat žehličku
Zkontrolujtedoporučenouteplotužehlenívtabulcevýrobku.
Pokudnevíte,zjakélátkynebolátekjevyrobendaný
výrobek,určeteteplotužehlenítak,ževyžehlítečásti,které
nebudouviditelnépřinošenínebopoužívánídaného
výrobku.
Žehlenízačněteodvýrobkůvyžadujícíchnejnižšíteplotu
žehlení,jakojsousyntetickávlákna.
Hedvábí,vlněnénebosyntetickémateriály:žehletezrubu,
abynevznikalyleskléskvrny.Nepoužívejtefunkcikropení,
protožetomůžezpůsobitskvrny.
Syntetické
••
Hedvábí-vlna
•••
Bavlna-len
Naplňování nádržky na vodu 1
Nastavteregulátornapařovánídopolohy"0"
aodpojtežehličkuodsítě!
Používejtepouzečistouvoduzkohoutkubezžádných
přísad.Přidáváníjinýchkapalin,jakojsouparfémy,může
poškoditzařízení.
Veškerá poškození v důsledku použití jednoho z výše
uvedených výrobků způsobí neplatnost záruky.
Totozařízeníbylonavrženopropoužívánísobyčejnou
vodouzkohoutku.
Abysteprodloužilisprávnéfungovánífunkcenapařování,
smíchejtevoduzkohoutkusdestilovanouvodouvpoměru
1:1.Pokudjevodazkohoutkupřílištvrdá,smíchejteji
sdestilovanouvodouvpoměru1:2.
Abystezabránilivytékánívodyzezařízení,kteréjevesvislé
poloze,nikdy jej nenaplňujte nad značku hladiny vody
„max”!
Příprava
Zžehlicíplochyodstraňtenálepkyaochrannouvrstvu.
Žehlení bez napařování 2
Regulátorintenzityprůtokupárynastavtena"0".
Žehlení s napařováním 3
Pouze,kdyžseotočnýregulátorteplotynacházívrozsahu
označenémsymbolemnapařování.
Dodatečné napařování
Extranapařovánímůžetezískatstisknutímregulátoru
napařovánípodobu2sekund.
Kropení 4
Funkcikropenínepoužívejtepřižehleníhedvábí.
Parní ráz 5
Otočnýregulátorteplotynastavtedomaximálnípolohy.
Odstupmezidalšímiparnímirázymusíčinit5sekund.
Svislý parní ráz 6
V žádném případě nikdy nežehlete oděvy nebo materiály
nacházející se na lidech nebo na zvířatech!
Nikdy nesměřujte proud páry na lidi nebo zvířata!
Odstupmezidalšímiparnímirázymusíčinit5sekund.
Počtyřechcyklechparníhorázupočkejte10sekund.
Pokročilý systém odvápňování 7
1. Scale-Clean
Přikaždémpoužitíregulátorunapařovánísamočisticí
systémčistímechanismusodvápennýchusazenin.
2. Self-Clean
Funkce"Self-Clean"pomáháodstraňovatvápennéčástice
znapařovacíkomory.
Pokudjedodávanávodavelmitvrdá,používejtetutofunkci
jednouza2týdny.
1.Naplňtenádržkunavodu,regulátorteplotynastavtedo
polohy"max"ažehličkupřipojteksíti.
2.Pouplynutíčasupotřebnéhoprozahřátíodpojtežehličku
odsítě.
3.Žehličkudržtenadumyvadlemavyjměteregulátor
napařovánítak,žehootočítedopolohy jazároveň
přitlačíte.
4.Doplnicíhootvoruregulátorunapařovánínalijteopatrně
obsahjednéodměrky(vizobrázek7).
5.Žehličkouopatrnězatřeste.Horkávodaapárabudou
vycházetzžehlicíplochyavyplachovattakvápennénebo
jinéusazeninynacházejícíseuvnitř.Kdyžzžehličky
přestanekapat,namontujtezpětregulátornapařovánítak,
žejejvsuneteanastavítedopolohy stejnésukazatelem
apakregulátorstiskneteaotočítedopolohy"0".
6.Žehličkuopětzahřejte,abyseodpařilazbývajícívoda.
7.Pokudjejehlaregulátorunapařováníšpinavá,odstraňte
veškerénečistotyzjejíhokoncepomocíoctaapak
opláchnětečistouvodou.
3. Anti-Calc
Účelemvložky"Anti-Calc"jesníženímnožstvívápenných
usazeninvznikajícíchpřižehlenísnapařováním
aprodlouženítakživotnostižehličky.Avšakodvápňovací
vložkaneníschopnaodstranitveškerépřirozeněvznikající
vápennéusazeniny.
Funkce “Auto-Off” automaticky vypínající
zařízení (typ ZIR10600) 8
Popřipojenízařízeníbudetatofunkcepodobuprvních
2minutnedostupná,abyzařízenímohlodosáhnout
nastavenéteploty.
Potétodobě,pokudsžehličkoupostavenouvesvislé
polozenepohnetepodobuosmiminutnebopodobu30
sekund,kdyžležínažehlicíplošenebonaboku,
bezpečnostníobvodautomatickyvypnezařízeníakontrolka
začneblikat.
Abysteopětzapnuližehličku,pohnětesní.
Systém zabraňující odkapávání “Anti-Drip” 9
Pokudježehličkanastavenanapřílišnízkouteplotu,
napařováníseautomatickyvypne,abysezabránilo
odkapávání.
Uchovávání 10
Nastavteregulátornapařovánídopolohy"0".
Čištění 11
Pokyny, které pomáhají šetřit energii
Generovánípárypřispíváknejvětšíspotřeběenergiepři
používánížehličky.Abystesnížilispotřebuenergie,
postupujtepodlenížeuvedenýchpokynů:
• Začnětežehlitlátky,kterévyžadujínejnižšíteplotu
žehlení.Naštítkuoblečenízkontrolujteteplotužehlení.
• Přizpůsobtemnožstvípáryvybranéteplotěžehlení,
dodržujtepokynyuvedenévtomtonávodukobsluze.
• Napařovánípřižehlenípoužívejtepouzetehdy,kdyžjeto
nutné.Pokudjetomožné,používejtefunkcikropenímísto
napařování.
• Snažtesežehlitještěvlhkélátkyapostupněsnižujte
nastavenínapařovánívžehličce.Párasebudeuvolňovat
zvlhkélátky,anikolizežehličky.Proty,kteřípřed
žehlenímpoužívajíelektrickousušičku,doporučujese
nastavitnasušičcefunkci'irondry'.
• Pokudjelátkadostatečněvlhká,vypněteregulátor
napařovánívžehličce.
• Vpřestávkáchodkládejtežehličkudosvislépolohy.
Ponechánížehličkyvevodorovnépolozesezapnutým
regulátoremnapařovánízpůsobujezbytečnévytvářenípáry.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalovýmateriáljednodušeneodhoďte.Obaly
abalicíprostředkyelektrospotřebičůZELMERjsou
recyklovatelné,azásadněbymělybýtvráceny
knovémuzhodnocení.Obalzkartonulzeodevzdat
dosběrenstaréhopapíru.Pytlíkzpolyetylénu
(PE,PE-HD,PE-LD)odevzdejtedosběrenPEkopětnému
zužitkování.
Poukončeníživotnostispotřebičzlikvidujteprostřednictvím
ktomuurčenýchrecyklačníchstředisek.Pokudmábýt
spotřebičdenitivněvyřazenzprovozu,doporučujesepo
odpojenínapájecíhopřívoduodelektrickésítějeho
odříznutí,přístrojtakbudenepoužitelný.Informujtese
laskavěuVašíobecnísprávyorecyklačnímstředisku,ke
kterémupříslušíte.
Totoelektrozařízenínepatřídokomunálníhoodpadu.
Spotřebitelpřispívánaekologickoulikvidacivýrobku.
ZELMERCENTRALEUROPEs.r.o.jezapojenado
kolektivníhosystémuekologickélikvidaceelektrozařízení
urmyElektrowina.s.Vícenawww.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních
střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně
doručené nebo zaslané poštou provádí servisní
střediska ZELMER – viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH
OPRAVEN.
SLOVENSKÝ
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť aj v ďalšom období používania výrobku.
Toto zariadenie bolo naprojektované výhradne na domáce používanie, a nie je určené na profesionálne/priemyselné
používanie.
• Predtým,akozariadeniepripojítekel.napätiu,uistite
sa,ženapätievel.sietispĺňapodmienkyuvedenéna
výrobnomštítkuvýrobku.
• Zariadeniesamôžepripojiťibadouzemnenejzásuvky.
Akpoužívatepredlžovacíkábel,uistitesa,žemá
dvojpólovúzásuvku16Asuzemnením.
Zariadeniemôžuopravovaťibapreškolenízamestnanci.
Nesprávnevykonanáopravamôžebyťpríčinouvážneho
ohrozeniaprepoužívateľa.Vprípadeporuchysaobráťte
našpecializovanýservis.
• Vprípade,žesaspálipoistka,zariadeniesanedáspustiť.
Akchcetežehličkuznovupoužívať,musítejudoručiťdo
autorizovanéhotechnickéhoservisu.
• Pokaždompoužitíalebovprípadepodozrenia,že
zariadeniemáporuchu,musísavždybezodkladne
odpojiťodel.napätia.
• Neťahajtezanapájacíkábel!Neodpájajtezariadenie
ťahanímkábla!
• Neponárajtežehličkudovodyanidoinýchtekutín.
• Zariadenienenechávajtenamiestach,ktorésúpriamo
vystavenépôsobeniupoveternostnýchpodmienok(dážď,
slnko,námrazaap.).
Dôležité varovania
Dávajteobzvlášťpozor,abysanapájacíkábelnedotýkal
horúcejplatnežehličky.
Žehličkamusíbyťvždypostavená,ajkeďsanepoužíva.
Nepoužívajteprostriedkynaodstraňovaniekameňa,pretože
vopačnomprípademôžuzariadeniepoškodiť.
Platňužehličkyaniinéčastizariadenianikdynečistite
drsnýmipredmetmialebodrsnýmihandrami.
Abysaplatňažehličkynepoškriabala,žehličkuneklaďte
vblízkostikovovýchpredmetov.Žehliacaplatňasanesmie
umývaťspoužitímčistiacichprostriedkov,anipomocou
inýchchemickýchlátok.
Technické údaje
Technicképarametresúuvedenénavýrobnomštítku
výrobku.
ŽehličkajezariadenieI.triedyvybavenénapájacímkáblom
sochrannýmvodičomazástrčkousochrannýmkontaktom.
ŽehličkaZELMERvyhovujepožiadavkámplatnýchnoriem.
Tentospotrebičvyhovujezáväznýmnormámpodľa
NARIADENIAKOMISIE(ES)č.1275/2008opožiadavkách
naekodizajnelektrickýchaelektronickýchzariadení
vdomácnosti.
Zariadenievyhovujepožiadavkámsmerníc:
• Nízkonapäťovéelektrickézariadenia(LVD)–2006/95/EC.
• Elektromagnetickákompatibilita(EMC)–2004/108/EC.
VýrobokjeoznačenýoznačenímCEnavýrobnomštítku.
Pred prvým použitím žehličky
Keďježehličkaodpojenáodel.napätia,môžetenaplniť
zásobníknavoduanastaviťregulačnékolieskodopolohy
"max".
Pripojtežehličkukel.napätiu.Keďžehličkadosiahne
potrebnúteplotu(kontrolkazhasne),môžetezačaťpoužívať
funkciupary,atonastavenímregulátoraparydopolohy"2",
aleboviacnásobnýmstlačenímtlačidla .
Počasprvéhopoužitiafunkciepary,nežehliteposteľnú
bielizeň,pretoževzásobníkuvodysamôžunachádzať
drobnénečistoty.
Počasprvéhopoužitiamôžezožehličkyvychádzaťzápach
akoajmalémnožstvodymu;jetonormálnyjav,ktorýsa
neskôrnebudeobjavovať.
Používanie žehličky
Skontrolujteodporúčanúteplotužehličkynaštítkuoblečenia
alebobielizne.Akneviete,zakejlátkyalebolátokje
vyrobenýdanývýrobok,teplotužehleniamôžetezistiť
vyžehlenímmaléhokúskalátky,ktorápočasnoseniaalebo
počaspoužívaniadanéhovýrobkuniejeviditeľná.
Žehleniezačínajteodlátok,ktorévyžadujúnajnižšiuteplotu
žehlenia,akosúsyntetickélátky.
Hodváb,vlnenélátkyalebosyntetické:žehlitenaopačnej
strane(narube),predídetevznikulesknúcichsaškvŕn.
Nepoužívajtefunkciustriekania,pretožesamôžuvytvoriť
nežiadanéškvrny.
Syntetické
••
Hodváb-vlna
•••
Bavlna-ľan
Napĺňanie zásobníka na vodu 1
Nastavteregulátorparydopolohy"0"aodpojte
žehličkuodel.napätia!
Používajteibačistúvoduzvodovodubezžiadnyprísad.
Pridávanieinýchtekutín,akonapr.voňaviek,môževiesť
kpoškodeniuzariadenia.
Všetky poškodenia vzniknuté následkom jedného
z vyššievymenovaných výrobkov, nie sú zohľadňované
v záruke.
Totozariadeniejenaprojektovanénapoužívanieobyčajnej
vodyzvodovodu.
Akchcetepredĺžiťsprávnefungovaniefunkciepary,môžete
miešaťvoduzvodovodusdestilovanouvodouvpomere
1:1.Akjevodazvodovoduprílištvrdá,miešajtejus
destilovanouvodouvpomere1:2.
Abyzpostavenéhozariadeniaprípadnenevytekalavoda,
nikdy ho nenapĺňajteviac, ako do línie vody ”max”!
Príprava
Zplatnežehličkyodstráňtevšetkynálepkyazaisťujúce
materiályapredmety.
Žehlenie bez pary 2
Regulátormnožstvaparynastavtedopolohy"0".
Žehlenie s parou 3
Ibakeďsakolieskonastavovaniateplotynachádza
vrozsahu,ktorýjeoznačenýsymbolompary.
Dodatočná para
Akpotrebujeextraparu,stlačtetlačidloregulátoraparyna
2sekundy.
Striekanie 4
Počasžehleniahodvábunepoužívajtefunkciustriekania.
Výbuch pary 5
Nastavtekolieskoregulácieteplotynamaximálnuteplotu.
Medzijednotlivýmivýbuchmiparymábyť5sekundovýodstup.
Zvislý výbuch pary 6
V žiadnom prípade sa nesmú žehliť odev a látky
nachádzajúce sa na ľuďoch a zvieratách!
Nikdy nevypúšťajte paru smerom k ľuďom alebo
zvieratám!
Medzijednotlivýmivýbuchmiparymábyť5sekundovýodstup.
Poštyrochcyklochparnýchvýbuchov,jepotrebnépočkať10
sekúnd.
Pokročilý systém na odstraňovanie vodného
kameňa 7
1. Scale-Clean
Vždy,keďpoužijeteregulátorpary,samočistiacisystémčistí
mechanizmusaodstraňujeznehousadenýkameň.
2. Self-Clean
Funkcia"Self-Clean"pomáhaodstraňovaťkúskykameňa
zparnejkomory.
Akjepoužívanávodaveľmitvrdá,jepotrebnétútofunkciu
vykonaťraznakaždé2týždne.
1.Naplňtezásobníknavodu,nastavteregulátorteplotydo
polohy"max",aažnáslednepripojtežehličkukel.napätiu.
2.Keďuplyniečaspotrebnýnarozohriatie,odpojtežehličku
odel.napätia.
3.Podržtežehličkunaddrezomavyberteregulátorpary,
obráťtehodopolohy asúčasnestlačte.
4.Pomalyvlejteobsahjednejjednotkynanapĺňaniedo
otvoruregulátorapary(pozriobr.7).
5.Žehličkujemnezatraste.Vriacavodaaparabudú
vychádzaťzplatnežehličky,pričombudúvyplachovať
kameňakoajinéusadeniny,ktorésanahromadilivo
vnútri.Keďzožehličkyprestanekvapkať,opäťnamontujte
regulátorpary-vsuňtehoanastavtevpolohe ,
súbežnesukazovateľom,anásledneregulátorzatlačte
aotočtehodopolohy"0".
6.Žehličkuznovunahrejte,abysnejvyparovalazostávajúca
voda.
7.Akjeihlaregulátoraparyzašpinená,pomocouoctu
odstráňtezjejkoncoviekvšetkyusadeniny,anásledne
prepláchnitečistouvodou.
3. Anti-Calc
Úlohoultra"Anti-Calc"jeredukovaťmnožstvo
nahromadenéhovodnéhokameňa,ktorýsavytvárapočas
procesuodparovania,čomápredĺžiťživotnosťžehličky.Ale
ltračnávložka,ktorápredchádzahromadeniuvodného
kameňa,nedokážeúplneodstrániťvodnýkameň,ktorýsa
vtakýchtopodmienkachvytvára.
Funkcia “Auto-Off” - automatické vypnutie
zariadenia (typ ZIR10600) 8
Keďzariadeniepripojíte,počasprvých2minútbudetáto
funkcianedostupná,abyzariadeniemohlodosiahnuť
nastavenúprevádzkovúteplotu.
Potomčase,akježehličkapostavenázvisloanebude
pohnutávpriebehu8minút,aleboakjepoloženánaplatni
alebonabokuanebudepohnutá30sekúnd,zabezpečujúci
obvodautomatickyzariadenievypne,akontrolkazačneblikať.
Akchcetežehličkuznovuzapnúť,stačí,akjupotrasiete.
Diagnostika porúch a problémov
Problém Pravdepodobná príčina Riešenie
Žehličkanehreje. 1.Kolieskonastavovaniateplotyje
nastavenénaveľminízkuteplotu.
2.Niejeel.napätie.
1.Nastavtenavyššiuteplotu.
2.Skontrolujtepomocouinéhoel.prístroja,alebo
zástrčkuvsuňtedoinejzásuvky.
Kontrolkasanezapína. 1.Žehličkachladne.
2.Žehličkasanenahrieva.
1.Počkajte,ažkýmsacyklusnahrievania
neskončí.
2.Pozritepredchádzajúciparagraf.
Oblečeniesaprilepuje. 1.Veľmivysokáteplota. 1.Kolieskonastavovaniateplotynastavtena
nižšiuteplotu.
Zožehličkyvychádza
sparouajvoda.
1.Regulátorteplotyjenastavenýna
prílišnízkuteplotu.
2.Regulátorparyjenastavenýna
vysokomstupniprisúčasne
nastavenejnízkejteplote.
1.Nastavtekolieskonastavovaniateplotyna
vyššiupolohuapočkajte,ažkýmkontrolka
nezhasne.
2.Nastavteregulátorparynanižšístupeň.
Zožehličkynevychádza
para.
1.Regulátorparyjezatvorený.
2.Vzásobníkunieježiadnavoda.
3.Mechanizmusjeupchatý.
4.Prílišnízkateplota.Systém
predchádzaniakvapkaniujevypnutý.
1.Nastavteregulátorparydopolohyotvorenej
pary.
2.Naplňtezásobník.
3.Vyberteihluavyčistiteju,aaktonepomôže,
kontaktujteautorizovanýtechnickýservis.
4.Prestavtekolieskodovyššejpolohy,aleibaak
tonepoškodížehlenýmateriál.
Funkciapostrekovania
nefunguje.
1.Vzásobníkunieježiadnavoda.
2.Mechanizmusjeupchatý.
1.Naplňtezásobník.
2.Kontaktujtetechnickýservis.
Predzapnutímžehličky
zplatnevytekávoda.
1.Regulátorparyniejesprávne
zatvorený.
1.Overte,čijeregulátorparynastavenývpolohe„0“.
Nezabúdajteposkončenížehleniavyprázdniť
zásobník.
MAGYAR
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük, olvassa el gyelmesen a használati útmutatót, különös gyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
Ez a készülék kizárólag háztartási használatra lett kifejlesztve, és tilos ipari célokra használni.
Általános biztonsági Előírások
•Ahálózatracsatlakoztatottvasalótnemszabad
felügyeletnélkülhagyni.
•Adugótkikellhúzniakonnektorbólmégmielőtt
nekilátnaavíztartálymegtöltésénekilletve
kiürítésénekavasalásbefejeztével.
•Avasalóstabilfelületenkellhasználni,ésilyenrekell
letenni.Mikoravasalótatalpáraállítja,győződjön
megróla,hogyafelület,amináll,stabil.
•Haavasalóleesiknemszabadazthasználni,ha
szemmelláthatósérüléskeletkezettrajtailletvevíz
szivárogbelőle.Bekellvinniellenőrzéscéljábólegy
szakszervizbemielőttisméthasználná.
•Haatápkábelsérült,acserétakészülékgyártójának
vagyaszakértőnekajánljukmegbízniaveszedelem
kikerülésecéljából.
•Haavasalóbármelyikrészesérült,aveszély
elkerülésevégettannakcseréjétagyártónak,
aszervízdolgozójánakvagyszakképzettszemélynek
kellelvégeznie.
•Aberendezésthasználhatják8évnélidősebb
gyermekekészikai,érzékelésiéspszichikai
képességeikbenkorlátozottszemélyek,vagyolyanok
akiknemismerikakészüléket,vagynincs
tapasztalatukvele,dekizárólagfelügyelettel,vagy
miutánérthetőenkioktattákőketalehetséges
veszélyekről,éselmagyaráztáknekik,hogyankell
akészüléketbiztonságosanhasználni.Ügyelnikell
arra,hogyagyermekeknejátszanakakészülékkel.
Akészüléketgyermekekmegfelelőfelügyeletnélkül
nemtisztíthatják,ésnemtarthatjákkarban.
A fenti termékek használatával okozott károk
érvénytelenítik a garanciát.
Akészülékszokványoscsapvízhasználatáralett
kifejlesztve.
Azoptimálisgőzölésmeghosszabbításáhozkeverjen
acsapvízhez1:1aránybandesztilláltvizet.Halakóhelyén
nagyonkeményacsapvíz,akkorkeverjenhozzá1:2
aránybandesztilláltvizet.
Függőlegeshelyzetbenavíztúlcsordulásánakmegelőzése
érdekébensoha ne töltse túl a vizet a ‚max’ jelzésnél!
Előkészületek
Távolítsonelmindencímkétvagyvédőfóliátavasaló
talpáról.
Vasalás gőz nélkül 2
Agőzszabályozótállítsa„0“-ra.
Vasalás gőzzel 3
Csakolyankor,haahőfokszabályozótárcsaagőzjellel
ellátotttartománybavanállítva.
Extra gőzölés
Extragőzölésheztartsanyomvaagőzszabályozótlegfeljebb
2másodpercig.
Vízpermet 4
Nehasználjaavízpermetfunkciótselyemvasalásakor.
Gőzlövet 5
Állítsaahőfokszabályozótárcsáta„max“pozícióba.
Agőzlövetekközötttartson5mp-esszünetet.
Függőleges gőzölés 6
Semmi esetre sem vasaljon személyeken és állatokon
található ruhát és ruhaanyagokat!
A gőzt sohasem irányítsa személyek és állatok felé!
Alövetekközötttartson5mp-esszünetet.
Mindennegyedikgőzlövetciklusutántartson10másodperces
szünetet.
Többfunkciós vízkőmentesítő rendszer 7
1. Scale-Clean
A„self-clean“rendszeragőzszabályozómindenhasználatakor
megtisztítjaamechanikátavízkőlerakódásoktól.
2. Self-Clean
A„Self-Clean”funkciósegíteltávolítaniavízkőrészecskéket
agőzrekeszből.
Haalakóhelyénnagyonkeményavíz,használjaezt
afunkciótnagyjábólkéthetente.
1.Töltsefelavíztartályt,állítsaahőfokszabályozóta„max”
állásba,ésdugjabeavasalócsatlakozóját.
2.Miutánavasalókellőenfelmelegedett,húzzakiavasalót.
3.Tartsaavasalótamosogatófölé,ésvegyeki
agőzszabályozótúgy,hogylenyomjaésa állásba
forgatja.
4.Töltseegytöltőpohártartalmátagőzszabályozónyílásába
(lásda7.képet).
5.Óvatosanrázzamegavasalót.Avasalótalpbólforrásban
lévővízésgőz,valamintezekkelegyüttvízkőés/vagy
egyéblerakódásoktávoznak.Amikoravasalóbólmár
nemcsepegvíz,szereljevisszaagőzszabályozót:
helyezzebeagőzszabályozót,forgassaazállást
amutatóhoz,majdnyomjabeésforgassaaszabályozót
a“0”pozícióba.
6.Forrósítsafelismétavasalót,amígamaradékvízis
elpárolog.
7.Haagőzszabályozótűjeszennyezett,távolítsael
alerakódásokatatűhegyrőlecettel,majdöblítseletiszta
vízzel.
3. Anti-Calc
Az„Anti-Calc“patronúgylettkialakítva,hogycsökkentse
agőzölősvasalássoránképződővízkőlerakódásokat,ezzel
isnövelveavasalóhasznosélettartamát.Azonban
avízkőlerakódástgátlópatronnemképeseltávolítaniaz
időveltermészetesútonkeletkezőösszesvízkövet.
„Auto-Off“ automatikus kikapcsolás funkció
(ZIR10600 típus) 8
A„Auto-Off“automatikuskikapcsolásfunkciókikapcsolja
afelügyeletnélkülhagyottvasalót,ezzelisnöveli
abiztonságotésenergiáttakarítmeg.
Akészülékhálózatratörténőcsatlakoztatásátkövetőkét
percbenezafunkcióinaktív,ígyakészülékeltudjaérni
akívánthőmérsékletet.
Eztkövetőenhaazállóhelyzetbenlévővasalótnyolc
percig,atalpánvagyoldalánfekvővasalótpedig30
ROMÂN
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale rmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul
utilizării aparatului.
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic şi nu celui industrial.
Instrucşiuni generale privind siguranţa
•Beneciarulnuarevoiesălasene-supravegheat
eruldecălcatcareesteconectatlareţeauade
alimentarecucurentelectric.
•Trebuiesăscoateţiştecheruldinprizăînaintede
umplerearezervoruluicuapăsauînaintedegolirea
rezervoruluiderestuldeapăcarearămasînurma
procesuluidecălcare.
•Fieruldecălcattrebuiefolositpeosuprafaţăstabilă
şitotpeoastfeldesuprafaţătrebuiedepozitat.
Atuncicândpuneţieruldecălcatlalocpesuportul
-bază,asiguraţi-văcă,suprafaţapecareeste
amplasatsuportul-bazăestestabilă.
•Fieruldecălcatnutrebuiefolositîncazulîncare
acestaacăzut,încazulîncareexistădefecte
vizibilesauîncazulîncareexistăscurgerideapă.
Înaintedeafolositacestatrebuievericatîntr-un
punctdeserviceautorizat.
•Dacăcabluldealimentarealmaşiniisevadefecta,
vatrebuisăeînlocuitcuuncablunoulaproducător
saulaunpunctdeservisspecializatsaudecătre
personalcalicatpentruaevitasituaţiipericuloase.
•Dacăoricaredintrecomponenteleeruluidecălcat
prezintădefecţiuni,pentruaevitaoricepericol,
aceastatrebuieschimbatădecătreproducător,de
cătreceicareasigurăservisulsaudecătre
opersoanăcalicată.
•Acestdispozitivpoatefolositdecopiicareauvârsta
depeste8anişipersoanecucapacităţizice,
senzorialeşimentalelimitateşidecătrepersoanele
fărăexperienţăcarenucunoscdispozitivul,darnumai
subsupravegheresaudacăînaintedefolosirele-au
fostexplicateînmodfoarteclarpericoleleşiaufost
instruitecuprivirelamoduldefolosireînsiguranţă
adispozitivului.Dispozitivultrebuieasiguratînaşafel
încâtcopiisănuaibăposibilitateadeasejucacu
acesta.Curăţareaşiconservareadispozitivuluinu
trebuierealizatădecătrecopiicarenusunt
supravegheaţicorespunzător.
•Întimpulfuncţionăriisauatuncicânderuldecălcat
serăceşte,acestaşicabluldealimentarenutrebuie
săseaelaîndemânacopiilorcarenuaudepăşit
vârstade8ani.
10
11
1.Scale-Clean
2.Self-Clean
3.Anti-Calc
Systém predchádzania kvapkaniu “Anti-Drip” 9
Akježehličkanastavenánaprílišnízkuteplotu,parasa
automatickyvypne,abynedochádzalokukvapkaniuvody.
Skladovanie 10
Nastavteregulátorparyvpolohe"0".
Čistenie 11
Odporúčania, ktoré pomôžu šetriť energiu
Počaspoužívaniažehličkysanajviacenergiespotrebúva
navytváranievodnejpary.Abysaspotrebaenergieznížila,
postupujepodľanasledujúcichodporúčaní:
• Žehleniezačínajteodlátok,ktorévyžadujúnajnižšiu
teplotužehlenia.
Odporúčanúteplotužehlenianájdetenavýrobnomlístku
oblečeniaalebobielizne.
• Prispôsobtemnožstvoparyvzhľadomknastavenej
teplotežehlenia,dodržujteodporúčaniaapokyny
uvedenévtejtoužívateľskejpríručke.
• Počasžehleniapoužívajteparuibakeďjetonevyhnutné.
Akjetomožné,namiestoparypoužívajtefunkciu
striekania.
• Odporúčamežehličeštevlhkélátkyapostupneznižovať
nastavenieparyvžehličke.Parasabudeuvoľňovať
zvlhkejlátky,aniezožehličky.Osoby,ktorénasušenie
používajúelektrickésušičky,odporúčame,abypoužívali
programsfunkciou'irondry'.
• Akjelátkadostatočnevlhká,úplnevypniteregulátorpary
žehličky.
• Keďžehličkunepoužívate,vždyjuklaďtevzvislejpolohe.
Akžehličkunechátevovodorovnejpolohesotvoreným
regulátorompary,parasabudevytváraťnepotrebne.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalovýmateriálnevyhadzujte.Obalyabaliace
prostriedkyelektrospotrebičovZELMERsú
recyklovateľnéazásadnebymalibyťvrátenéna
novézhodnotenie.Kartónovýobalodovzdajtedo
zbernestaréhopapiera.Vreckázpolyetylénu
(PE,PE-HD,PE-LD)odovzdajtedozbernePEnaopätovné
zužitkovanie.
Poukončeníživotnostispotrebičzlikvidujteprostredníctvom
natourčenýchrecyklačnýchstredísk.Akmábyťprístroj
denitívnevyradenýzprevádzky,doporučujesapo
odpojeníprívodnejšnúryodelektrickejsietejejodstránenie
(odrezanie),prístrojtakbudenepoužiteľný.
InformujtesaláskavonaVašejobecnejspráve,kuktorému
recyklačnémustrediskupatríte.
Tentoelektrospotrebičnepatrídokomunálnehoodpadu.
Spotrebiteľprispievanaekologickúlikvidáciuvýrobku.
ZELMERCENTRALEUROPEs.r.o.jezapojenádo
systémuekologickejlikvidácieelektrospotrebičovurmy
ENVIDOM–združenievýrobcov.Viacnawww.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov
v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy
doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú
servisné strediská rmy ZELMER – viď ZOZNAM
ZÁRUČNÝCH SERVISOV.

Poradnik diagnostyki usterek
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Żelazkoniegrzeje. 1.Pokrętłoregulacjitemperatury
ustawionejestnapozycjiMIN.
2.Problemzzasilaniem.
1.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturyna
wyższątemperaturę.
2.Sprawdźgniazdkosieciowe,podłączdoniego
inneurządzenie;podłączurządzeniedoinnego
gniazdasieciowego.
Lampkakontrolnanie
włączasię.
1.Żelazkostygnie.
2Żelazkosięnienagrzewa.
1.Poczekajażcyklnagrzewaniazakończysię.
2.Patrzpoprzedniparagraf.
Odzieżprzyklejasię. 1.Ustawionatemperaturajestza
wysokadlaprasowanegomateriału.
1.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturynaniższą
temperaturę.
Wrazzparązżelazka
wyciekawoda.
1.Zaniskatemperaturaustawionana
pokrętleregulacjitemperatury.
2.Zawysokapozycjaregulatorapary
przyzaniskiejtemperaturze.
1.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturyna
wyższątemperaturęiodczekaćażlampka
kontrolnazgaśnie.
2.Ustawregulatorparynaniższąpozycję.
Zotworówwstopie
żelazkaniewydobywasię
para.
1.Regulatorparywpozycji„0”.
2.Brakwodywzbiorniku.
3.Niedrożnymechanizm.
4.Pokrętłoregulacjitemperatury
znajdujesięwpozycjiwktórejnie
wytwarzanajestpara.
1.Ustawregulatorparynapozycjęwktórej
wytwarzanajestpara.
2.Napełnijzbiornik.
3.Wyjmijigłęiwyczyścićją,jeślitoniepomoże
skontaktujsięzserwisem.
4.Ustawpokrętłoregulacjitemperaturyna
pozycjęwktórejwytwarzanajestpara,jeślinie
spowodujetouszkodzeniaprasowanego
materiału.
Spryskiwanieniedziała. 1.Brakwodywzbiorniku.
2.Niedrożnymechanizm.
1.Napełnijzbiornik.
2.Skontaktujsięzserwisem.
Wodawyciekazestopy
żelazkaprzed
podłączeniemżelazka.
1.Regulatorparyniejestprawidłowo
zamknięty.
1.Sprawdź,czyregulatorparyznajdujesię
wpozycji“0”.
Pamiętajoopróżnieniuzbiornikapo
zakończeniuprasowania.
Popierwszympodłączeniu
doprąduzżelazka
wydobywasiędym.
1.Smarnaniektórychelementach
wewnętrznychurządzenia.
1.Niemapowodudoniepokoju.Dymzniknie
niedługopopierwszymuruchomieniu.
Jeślipowyższeporadyniepomagająusunąćproblemu,skontaktujsięzautoryzowanymserwisemtechnicznym.
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego
przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modykacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu
dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
Problém Pravděpodobná příčina Řešení
Kontrolkase
nerozsvěcuje.
1.Žehličkachladne.
2Žehličkasenezahřívá.
1.Počkejte,ažsezahřívacícyklusukončí.
2.Vizpředchozíodstavec.
Oblečeníselepí. 1.Velmivysokáteplota. 1.Nastavteotočnýregulátorteplotynanižší
teplotu.
Společněspárouvytéká
zžehličkyvoda.
1.Regulátorteplotyvnejnižšípoloze.
2.Regulátornapařovánívnejvyšší
polozepřinízkéteplotě.
1.Nastavteotočnýregulátorteplotydovyšší
polohyapočkejte,ažkontrolkazhasne.
2.Nastavteregulátornapařovánídonižšípolohy.
Páranevycházízžehličky. 1.Uzavřenýregulátornapařování.
2.Vnádržcenenívoda.
3.Neprůchodnýmechanismus.
4.Přílišnízkáteplota.Systém
zabraňujícíodkapáváníjevypnutý.
1.Regulátornapařovánínastavtedopolohy
otevřenépáry.
2.Naplňtenádržku.
3.Vyjmětejehluavyčistěteji,pokudto
nepomůže,kontaktujteautorizovanýservis.
4.Nastavtekolečkodovyššípolohy,pokudto
nepoškodížehlenýmateriál.
Funkcekropenínefunguje. 1.Vnádržcenenívoda.
2.Neprůchodnýmechanismus.
1.Naplňtenádržku.
2.Kontaktujteautorizovanýservis.
Vodavytékázžehlicí
plochypředpřipojením
žehličky.
1.Regulátornapařovánínenísprávně
uzavřen.
1.Zkontrolujte,zdaseregulátornapařování
nacházívpoloze"0".
Pamatujtenavyprázdněnínádržkypo
ukončenížehlení.
Poprvnímpřipojeníksíti
unikázžehličkykouř.
1.Mazivonaněkterýchvnějšíchčástech
zařízení.
1.Nenídůvodkobavám.Kouřseztratíza
krátkoudobupoprvnímpoužití.
Pokudvýšeuvedenépokynynepomohouodstranitproblém,kontaktujteautorizovanýservis.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou
obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku
právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
•Spotrebičmôžupoužívaťdetiaosoby
sobmedzenýmifyzickými,zmyslovýmialebo
mentálnymischopnosťami,aleboosoby,ktoré
nemajúdostatočneskúsenostialeboniesú
dostatočneoboznámenéspoužívanímtohto
zariadenia,alevýlučnepodstálymdozoromalebo
poichpredošlomstarostlivomoboznámení
smožnýmirizikamiapoučeníopravidlách
bezpečnostipriprácisospotrebičom.Dbajtenato,
abysadetisospotrebičomnehrali.Detibyspotrebič
nemaličistiťalebovykonávaťjehoúdržbubez
dohľaduzodpovednejosoby.
•Dbajtenato,abypočaspoužívaniaalebochladnutia
spotrebiča,žehličkaanijejnapäťovýkábelneboli
vdosahudetívovekumenejako8rokov.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•Nikdynenechávajtežehličkupripojenúkelektrickej
sietibezVášhodozoru.
•Prednapĺňanímzásobníkavodoualebopred
vylievanímnespotrebovanejvodypoukončení
žehlenia,musíbyťzástrčkavytiahnutázozásuvky.
•Žehličkupoužívajtevýlučnenastabilnejavodorovnej
ploche.Toplatíajpreodkladaniespotrebiča.Pri
odkládanímžehličkynapodložkusapresvedčte,
žeplocha,naktorejjepodložkapoloženájestabilná.
•Žehličkasanesmiepoužívať,akspadla,akmá
viditeľnéznámkypoškodeniaaleboakznejvyteká
voda.Musíbyťskontrolovanávautorizovanom
serviseaažpotomsamôžeznovapoužívať.
•Aksaneodpojiteľnýelektrickýkábelpoškodí,musí
hovymeniťvýrobcaalebošpecializovaný
opravárenskýpodnikalebovykvalikovanáosoba,
abystepredišlinebezpečenstvu.
•Akjeakákoľvekčasťžehličkypoškodená,scieľom
zamedziťrizikujutrebadaťvymeniťvýrobcom,
servisomaleboodbornespôsobilouosobou.
Hibaelhárítási útmutató
Probléma Lehetséges ok Megoldás
Avasalónemforrósodikfel. 1.Túlalacsonyfokozatravanbeállítva
ahőfokszabályozótárcsa.
2.Nincshálózatitápellátás.
1.Csavarjafeljebb.
2.Ellenőrizzemásikkészülékkel,vagydugja
másikaljzatbaacsatlakozódugót.
Nemkapcsolbeajelzőfény. 1.Avasalólehűl.
2.Avasalónemforrósodikfel.
1.Várjon,amígafűtésiciklusvégetér.
2.Lásdazelőzőbekezdést.
Aruhákragadnak. 1.Nagyonmagasahőmérséklet. 1.Forgassaahőfokszabályozótalacsonyabb
hőmérsékletre.
Agőzzelegyüttvízistávozik. 1.Túlalacsonyfokozatravanbeállítva
ahőfokszabályozó.
2.Túlmagasállásbanvan
agőzszabályozó,ahőmérsékletpedig
túlalacsony.
1.Forgassamagasabbállásba
ahőfokszabályozótárcsát,ésvárjameg,
mígkialszikajelzőfény.
2.Állítsaagőzszabályozótalacsonyabb
pozíció.
Nemlépkigőz. 1.Zárvavanagőzszabályozó.
2.Nincsvízatartályban.
3.Valamiakadályozzaaszerkezetet.
4.Túlalacsonyahőmérséklet.Nincs
bekapcsolvaacsepegésgátló
rendszer.
1.Állítsaagőzszabályozótnyitottgőzölő
pozícióba.
2.Töltsefelatartályt.
3.Vegyekiatűt,éstisztítsameg.Haeznem
segít,forduljonaműszakiszervizhez.
4.Haatermékanyagaengedi,állítsa
magasabbfokozatraahőfokszabályozót.
Nemműködikavízpermet
funkció.
1.Nincsvízatartályban.
2.Valamiakadályozzaaszerkezetet.
1.Töltsefelatartályt.
2.Forduljonaműszakiszervizhez.
Víztávozikavasalótalpból,
mielőttbedugnáavasaló
csatlakozódugóját.
1.Nincsmegfelelőenbezárva
agőzszabályozó.
1.Győződjönmegarról,hogy
agőzszabályozó„0“pozícióbanvan.
Nefeledjekiüríteniatartályt,miután
befejezteavasalást.
Avasalófüstöl,amikor
előszörbedugjaa
csatlakozódugót.
1.Kenőanyagmaradtnéhánybelső
alkatrészen.
1.Nincsokaggodalomra.Azelsőhasználat
utánrövididőnbelülmegszűnikajelenség.
Haafentemlítetteknemoldjákmegagondot,lépjenkapcsolatbaegyminősítettJavítóközponttal.
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati
utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az
érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és
egyéb okokból történő módosítására.
Průvodce zjišťování závad
Problém Pravděpodobná příčina Řešení
Žehličkanehřeje. 1.Otočnýregulátorteplotysenachází
vnejnižšípoloze.
2.Výpadekproudu.
1.Nastavtedovyššípolohy.
2.Zkontrolujtesjinýmzařízenímnebokabel
připojtedojinézásuvky.
Problém Pravdepodobná príčina Riešenie
Počasprvéhozapnutia
žehličkymôžeznej
vychádzaťdym.
1.Mazivonaniektorýchvnútorných
prvkochzariadenia.
1.Niejepotrebnésaznepokojovať.Pokrátkom
používanípočasprvéhospusteniadym
prestanevychádzať.
Vprípade,ževyššieuvedenéradynepomôžuvyriešiťproblém,kontaktujteautorizovanýtechnickýservis.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho
určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom
prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných
dôvodov.
Mielőttakészüléketahálózatracsatlakoztatná,ellenőrizze,
hogyatápfeszültségmegegyezik-eaműszakiadatlapon
feltüntetettfeszültséggel.
• Akészüléketföldelésesdugaszolóaljzatrakell
csatlakoztatni.Hahosszabbítókábeltalkalmaz,
bizonyosodjonmeg,hogyez16Abipolárisföldeléses
dugaszolóaljzattal.
• Akészülékjavításátkizárólagcsakarrakiképzettszemély
végezheti.Ahelytelenülelvégzettjavításafelhasználó
számárakomolyveszélytjelenthet.Meghibásodásesetén
ajavítástbízzaaszakszervízre.
• Haakészülékbeépítettbiztosítékkiolvad,akészülék
működésképtelennéválik.MűszakiSzervizközpontba,
akészüléketelkellvinniegyMűszakiSzervizközpontba.
• Használatutánmindig,illetvehaaztgyanítja,hogy
akészülékmeghibásodott,azonnalhúzzaki
acsatlakozódugót.
• Azelektromoscsatlakozódugasztneakábelnélfogva
húzzakiadugaszolóaljzatból.
• Avasalótnemerítsevízbevagymásfolyadékba.
• Akészüléketnetegyekiakörnyezetitényezőknek(eső,
nap,fagystb.).
Fontos gyelmeztetések
Vigyázzon,hogyatápkábelneérjenhozzáaforró
vasalótalphoz.
Avasalótfüggőlegeshelyzetbentárolja.
Nehasználjonfolyékonyvízkőmentesítőt,mertezek
károsíthatjákakészüléket.
Netisztítsasúrolószerrelavasalótalpatvagyakészülék
másrészeit.
Ahhoz,hogyavasalótalpasimamaradjon,kerüljeennek
durvatalálkozásátfémtárgyakkal.Sosehasználjon
csiszolópárnát,vagyvegyszertavasalólaptisztítására.
Műszaki adatok
Aműszakiparamétereketaterméknévlegesadattáblája
tartalmazza.
AvasalóazI.osztálybatartozókészülék,amelyföldelt
kábellelésföldelthálózatidugóvalvanfelszerelve.
AZELMERvasalóazérvényesszabványoknakmegfelel.
AberendezéselegetteszaABIZOTTSÁG1275/2008/EK
SZ.RENDELETÉNEKazekoprojektrevonatkozó
követelményekről.
Akészülékazalábbiirányelveknekmegfelelő:
• Kisfeszültségűelektromosberendezések(LVD)
–2006/95/EC.
• Elektromágneseskompatibilitás(EMC)–2004/108/EC.
AkészülékanévlegesadattáblázatonCEjelzésselvan
ellátva.
A vasaló első használata előtt
Mielőttbedugnáacsatlakozódugót,töltsefelavasalótartályát
csapvízzel,ésállítsaahőfokszabályozótárcsát„max“állásra.
Csatlakoztassaakészüléketahálózathoz.Amikoragőzölős
vasalóelérteakívánthőmérsékletet(azellenőrzőlámpa
nemvilágít),indítsaelagőzölést:állítsaagőzszabályozót
„2“állásra,ésnyomjamegtöbbszöra gombot.
Elsőalkalommalnearuhánhasználjaagőzölőfunkciót,
mertagőzadagolóbanméglehetnémiszennyeződés.
Azelsőbekapcsoláskorazújvasalóbóljellegzetesszagés
némifüsttávozhat,eznormálisjelenség,ésakésőbbiekben
megszűnik.
A vasaló használata
Atermékcímkéjénfelvantüntetveazajánlottvasalási
hőmérséklet.Hanemtudja,hogymilyenfajtájúszövetből
készültatermék,akkorahelyesvasalásihőmérséklet
megállapításáhozvasaljaatermékolyanrészét,amelynem
láthatóatermékviselésevagyhasználataközben.
Avasalástalegalacsonyabbvasalásihőmérsékletetigénylő,
példáulaműszálastermékekkelkezdje.
Selyem,gyapjúvagyszintetikusanyagok:afényesfoltok
megelőzéséhezvasaljaőketavisszájukról.
Afoltokmegelőzéseérdekébennehasználjaavízpermetező
funkciót.
Szintetikusanyagok
••
Selyem–gyapjú
•••
Pamut–vászon
A víztartály feltöltése 1
Állítsaagőzszabályozót„0“pozícióba,éshúzzaki
acsatlakozódugótafalikonnektorból!
Csaktisztacsapvizethasználjon,ésnekeverjesemmi
mással.Máshozzáadottfolyadékok,mintpéldáulaparfüm,
károsíthatjákakészüléket.
másodpercignemmozgatják,akkorabiztonságiáramkör
automatikusanlekapcsoljaakészüléket,ajelzőfénypedig
villognikezd.
Amennyibenújraműködtetniszeretnéavasalót,noman
mozgassameg.
Csepegésgátló rendszer “Anti-Drip” 9
Hatúlalacsonyabeállítotthőmérséklet,agőzacsepegés
elkerüléseérdekébenautomatikusankikapcsol.
Tárolás 10
Állítsaagőzszabályozót„0“pozícióba.
Tisztítás 11
Energiatakarékossági tanácsok
Alegtöbbenergiátagőztermelésigényli.Afelhasznált
energiamennyiségcsökkentéseérdekébenkövesseaz
alábbitanácsokat:
• Avasalástalegalacsonyabbvasalásihőmérsékletet
igénylőszövetekkelkezdje.
Ellenőrizzearuhacímkéntalálhatóajánlottvasalási
hőmérsékletet.
• Agőztakiválasztottvasalásihőmérsékletszerint
szabályozza,ajelenútmutatóutasításaitkövetve.
• Csakszükségesesetbenhasználjongőzt.Halehetséges,
gőzöléshelyettinkábbavízpermetfunkcióthasználja.
• Lehetőségszerintaszöveteketakkorvasalja,amikormég
nedvesek,éshasználjonalacsonyabbgőzszintet.Így
agőztnemavasalótermeli,hanemmagukaszövetek.
Haaruhákatvasaláselőttszárítógépbenszárítja,állítsa
agépet„vasalószáraz“programra.
• Haaruhákeléggénedvesek,állítsaagőzszabályozót
kikapcsolthelyzetbe.
• Haszünetettart,avasalótállítsaasarkára,függőleges
helyzetbe.Vízszinteshelyzetbenésbekapcsolt
gőzszabályozóvalavasalófeleslegesgőzttermel.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Akartoncsomagolásjavasoljukleadni
ahulladékgyűjtőhelyre.
Apolietilén(PE)zsákotdobjaműanyaggyűjtő
konténerbe.Ahálózatbólvalókikapcsolásután
ahasználtkészüléketszétszerelni,aműanyag
alkatrészeketleadnimásodlagosnyersanyagfelvásárló
helyen.
AfémalkatrészeketleadniaMÉH-be.
Nedobjakiháztartásihulladékkalegyütt!
• Înaintedeaconectaaparatullapriză,vericaţica
tensiuneareţeleisăcorespundăcuceaspecicatăpe
plăcuţacucaracteristiciaaparatului.
• Acestaparattrebuieconectatlaoprizăcuîmpământare.
Dacăutilizaţiuncabluprelungitor,asiguraţi-văcăare
prizăbipolarăde16A,cuîmpământare.
• Reparaţiileaparatuluipotefectuatenumaidecătre
personalulcalicat.Reparaţiilenecorespunzătoarepot
puneînmodseriosînpericolutilizatorul.Încazulîncare
apardefecţiuni,adresaţi-văpunctuluideservis.
• Dacăsiguranţafuzibilădeprotecţiemontatăînaparatse
arde,acestanuvamaifuncţiona.Pentrua-lpunedinnou
înfuncţiune,aparatultrebuieduslauncentrudeservice
autorizat.
• Scoateţiaparatulelectrocasnicdinprizareţeleide
alimentaredacăbănuiţiexistenţaunuidefectşi
întotdeaunadupăecareutilizare.
• Nuscoateţiaparatuldinprizătrăgânddecablu.
• Nucufundaţieruldecălcatînapăşiniciînoricealt
lichid.
• Nuexpuneţiaparatulcondiţiiloratmosferice(ploaie,
soare,îngheţetc.).
•Munkaközben,vagyamikoravasalóhűl,tartsa
avasalótésahálózatikábelt8évalattigyermekektől
elzárva.
ZIR10300
ZIR10600
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ŻELAZKO PAROWE
VOD K POUŽITÍ
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
VOD NA OBSLUHU
NAPAROVACIA ŽEHLIČKA
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GŐZÖLŐS VASALÓ
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIER DE CĂLCAT
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УТЮГ С ФУНКЦИЕЙ ПОДАЧИ ПАРА
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ПАРНА ЮТИЯ
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
ПАРОВОЙ УТЮГ
USER MANUAL
STEAM IRON
PL
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
UA
EN
утюг с функцией
подачи пара
/ steam iron
ŻELAZKO PAROWE

У вас возник вопрос относительно изделия Zelmer ZIR10300?

Если у вас есть вопросы по инструкции применения Zelmer ZIR10300, не стесняйтесь спрашивать. Детально опишите свою проблему - таким образом другие пользователи смогут дать вам ответ.

В продаже в

Спецификации

Свойства
Тип Утюг для сухой глажки и отпаривания
Переменный пар yes
Длина шнура 3
Производительность парового напора 110
Тип рабочей поверхности Керамическая подошва
Цвет товара   Blue, White
Емкость водного резервуара 0.29
Функция "без капель" yes
Функция вертикального пара yes
Функция распрыскивания yes
Автовыключение yes
Автоматическое удаление накипи yes
Постоянная подача пара -
Функция парового удара yes
Минимальный непрерывный поток 35
Беспроводной no
Энергопитание
Мощность 2400
Индикация
Индикатор уровня воды yes
Эргономика
Нескручивающийся шнур -